Pax Christi Geloofsgemeenschap
15 januari 2018

---

Hoe vaak zou u deze nieuwsbrief willen ontvangen? HIER kunt u aangeven welke interval voor u niet te kort of te lang is

---

De Willibrordpenning uitgereikt aan Willem van der Burg
Tijdens de jubileumviering van 7 januari kreeg Willem van der Burg uit handen van pastoor Hans Boogers de Willibrordpenning. Een bisschoppelijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan hen die zich uiterst verdienstelijk hebben gemaakt in het parochiële werk.
Willem werd VEP-per in 1979, samen met een achttal anderen. Daarmee was een begin gemaakt met het fenomeen van lekenvoorgangers. Nergens in Nederland was dat destijds het geval. In het kader staat de directe aanleiding beschreven van het instellen van VEP-pers.

In den beginne werd om “in vorm” te blijven 4 x per jaar een Viering onder leiding van Eigen Parochianen ingeroosterd. En omdat deze zin wel erg lang is voor vermelding in het roosterschema in Gesprek – ons parochieblad indertijd - bedacht Willem de naam VEP hiervoor: V van Vieringen, E van Eigen en P van Parochianen.

Een saillant verhaal was dat in de beginjaren eens een opmerking tegen pastor Martin van den Bosch gemaakt werd, dat er een tijd zou komen dat VEP-pers de Kerstnachtviering zouden leiden. Martin reageerde hierop met een meewarig ietwat smalend lachje.
Inmiddels weten we beter: VEP-pers gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Kerstmis, Pasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pinksteren en al die andere zon- en feestdagen zijn al door VEP-pers geleid, inclusief oecumenische vieringen, vieringen in de Verzorgingshuizen en uitvaarten.
Wij feliciteren Willem met de onderscheiding, waarvan we oprecht vinden dat die hem volledig toekomt. Hiermee danken we hem impliciet ook voor zijn geweldige inzet in het voorgaan gedurende de afgelopen bijna 40 jaren.

Pastoraatsgroep en Locatieraad van de
Pax Christi geloofsgemeenschap

---

Herbronningsactiviteiten januari en februari.

16 januari Mar Adentro (De zee inwaarts, 2004) 19.30 uur Petruskerk Lelystad
De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Ramón Sampredo die bij een duik vanaf de rotsen vanaf de nek verlamd raakte. Hij streed dertig jaar vergeefs om het recht op euthanasie. Zijn leven wordt danig onderste-boven gezet door de komst van 2 vrouwen: de advocate Julia die hem helpt bij zijn juridische strijd en Rosa, een vrouw uit het dorp. Javier Bardem speelt de rol van Ramón zo dat hij er in slaagt van hem een man te maken die in zijn doodsverlangen meer inspireert dan menigeen. De film heeft 62 prijzen gewonnen.

23 februari Ouder worden – een proces van aftakeling of van rijping?
De kinderen hebben hun eigen leven. Mensen om u heen vallen weg. En zo bent u meer en meer op u zelf aangewezen. Volop tijd en misschien de drang allerlei activiteiten op te pakken maar lichaam en geest willen niet meer zo snel als toen u jonger was. En dan in de media steeds meer aandacht voor levensbeëindi-ging bij een voltooid leven. Hoe om te gaan met al deze dingen?
In 4 vrijdagochtenden (10-11.30 uur) willen we o.l.v. Annie Boon en Ellen Pattiasina in gesprek gaan over ouder worden, hoe we elkaar kunnen helpen en wat God hierin kan doen. In de Hoeksteen Swifterbant. Opgave: s.pattiasina@outlook.com

---

Pax Christi viert haar 50e verjaardag

Afgelopen zondag 7 januari heeft de R.K. geloofsgemeenschap Pax Christi haar 50-jarig jubileum gevierd in een feestelijke eucharistieviering. Voorgangers waren pastoor Hans Boogers en lekenvoorganger Willem van der Burg. In de goed gevulde Petruskerk waren naast de eigen parochianen ook vele gasten aanwezig. Onder de gasten waren mevr. Adema, burgemeester en mevr. Molendijk, vicevoorzitter van het bestuur van de parochie. Verder waren er vele oud-pastores en pastoraal werkers en oud-parochianen, alsmede vertegenwoordigers van besturen van de lokale kerken en van de katholieke kerken uit Oostelijk Flevoland.
Onderdeel van de viering was het uitreiken van de Willibrord-penning, een kerkelijke onderscheiding van het aartsbisdom Utrecht aan de heer Willem van der Burg. Dit vanwege zijn verdienste als VEP-per vanaf het eerste moment dat we VEP-pers hebben. Voor nadere informatie hierover verwijs ik u naar een artikel elders in deze Nieuwsbrief.
Na afloop van de viering hebben drie sprekers hun visie gegeven op de jubilerende geloofsgemeenschap.
- Hans Luiten, voorzitter van de Locatieraad beschreef de ontwikkeling in de laatste jaren in de liturgie en catechese. Hij voorzag dat de groeiende differentiatie in de toekomst nog verder zal toenemen. Als belangrijke opdracht aan de kerken noemde hij de hulp aan de kansarmen, de diaconie.

- Burgemeester mevr. Adema, prees de gemeenschap om haar inzet en samenhorigheid, een fenomeen dat ze wel breder in de gemeente Lelystad heeft gezien. Ook prees ze de inzet van de kerken in Lelystad voor participatie in het IDO (IDO= Interkerkelijk Diaconaal Overleg). IDO regisseert o.a. de Voedselbank, de inloophuizen en de schuldhulpverlening.
Na afloop ontvingen we een prachtige kristallen schaal.

- Tot slot schetste Frédérique Molendijk namens het bestuur van de parochie Norbertus, de ontwikkeling van het kerkelijk leven vanaf het allereerste begin. Vanaf de nog kleine gemeenschap op het werkeiland Lelystad-haven in de eind jaren 50 tot en met de schaalvergroting door fusies van parochies en intensieve samenwerking tussen parochies die geleid heeft tot een enorm uitgestrekt werkgebied van het huidige pastorale team.
Na afloop ontvingen we en Zimbabwaanse Fairtrade beeld uitbeeldende “Samenhorigheid”. 
Afgaande op de vele positieve en geen enkele negatieve reactie, mogen we terugkijken op een geslaagd jubileum. De feestelijke viering, de inspirerende toespraken en het gezellig informeel samenzijn met vele oude bekenden maakten de dag meer dan geslaagd. 
Langs deze weg willen we eenieder bedanken die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het welslagen. Want er is veel werk verzet door verscheidene werkgroepen en koren. De uitstraling hiervan getuigden van een levende gemeenschap en de complimenten waren dan ook niet van lucht. Bij deze geven we die complimenten door aan alle betrokken vrijwilligers.

Namens Pastoraatsgroep en Locatieraad,
Ad van Kampen en Hans Luiten

---

Actie Kerkbalans de laatste jaren en nu

De tweede helft van januari is altijd de periode van de actie Kerkbalans. U, als parochiaan, wordt verzocht om de parochie financieel te ondersteunen. Graag wil ik u inzicht geven in de ontwikkeling van die actie bij ons in de geloofsgemeenschap. 

Allereerst de aantallen. Het aantal gezinnen die zich ooit als katholiek aangemeld hebben, is al geruime tijd gestaag aan het afnemen. Momenteel hebben we ongeveer 1750 gezinnen in ons ledenbestand. Het betreft zo’n 3280 persoenen. Lang niet alle gezinnen participeren in de actie. Van ongeveer de helft van hen krijgen wij geen enkel teken van betrokkenheid. Ook niet bij een of andere activiteit in de kerk, zoals dopen, vormsel, e.d.. Na een aantal jaren van “radiostilte” van hun kant, schrijven we ze niet meer aan. De andere helft natuurlijk wel.

Ongeveer driekwart van hen die we wel aanschrijven, reageert positief door een financiële bijdrage te storten op onze rekening.

In onderstaande grafiek is dit uitgebeeld. 

U ziet daarin dat het aantal betalende adressen (de oranje balkjes) duidelijk afneemt; van zo’n 870 adressen in 2011 tot 625 vorig jaar. Evenwel, het lijkt erop dat die daling de laatste jaren zich niet heeft doorgezet. Ook het aantal aangeschreven personen (de blauwe balkjes) is nagenoeg constant. Dat is toch zeker verheugend te noemen. 

Nu in euro’s. In de grafiek hieronder ziet u dat sinds het 2011 de opbrengst van Kerkbalans nagenoeg continu daalt. Deze daling is al sinds de eeuwwisseling aan de gang. Toen stond de teller ruim boven de 100.000 euro. Alleen het jaar 2014 liet een licht opleving zien, maar de twee jaren erna waren weer treurig. Gelukkig maakte het jaar 2017 die twee jaren bijna weer goed en zitten we bijna weer op het niveau van 2013 en 2014.

 Het is nu zaak dat die opwaartse lijn doorzet, want we zitten nog steeds veel lager dan 2011, het begin van de grafiek; en zeker lager dan het begin van deze eeuw. Dezelfde positieve ontwikkeling is te zien in de collectes tijdens de weekendvieringen. Laten we hopen dat we de periode van afnemende inkomsten achter ons lijken te hebben. We hopen van ganser harte dat de opgaande lijn zich verder voortzet. 

Echter, er is helaas ook een andere kant. De kosten stijgen eveneens, met name voor het beheer en onderhoud van de Petruskerk. We hebben de afgelopen jaren de “tering naar de nering ”moeten zetten. Groot onderhoud en vernieuwing van bijvoorbeeld de ICT, geluidsapparatuur, e.d. stelden we steeds maar uit. We steunden in grote mate op onze vrijwilligers om zo de kosten laag te houden. Maar daardoor moesten veel mensen veel werk verrichten; in de schoonmaak, het beheer en het onderhoud.

Tegelijkertijd zien we dat onze huidige vrijwilligers jaarlijks een jaar ouder worden en dat de jonge mensen zich niet en masse aanmelden. Daardoor neemt de energie die de vrijwilligers op kunnen brengen ook af.  Al met al is het een bittere noodzaak dat de inkomsten de komende jaren blijven stijgen. Uw financiële bijdrage is van groot belang, vandaar de oproep om vooral mee te (blijven) doen en een verhoging van uw bijdrage in serieuze overweging te nemen.

Namens de Locatieraad, bij voorbaat welgemeende hartelijke dank.

Hans Luiten, voorzitter

---

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

---

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.