Nieuwsbrief
Pax Christi Geloofsgemeenschap

---

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten: Cynthia Yong

---

"In navolging wat de overheid heeft besloten omtrent versoepeling van de coronamaatregelen hebben de bisschoppen en ook het IDB besloten om per
25 februari 2022 de beperkende maatregelen op te heffen.
Dit betekent:
Anderhalve meter afstand bewaren is niet meer verplicht Het dragen van mondkapjes tijdens verplaatsingen is niet meer verplicht Koffiedrinken na afloop van de dienst is weer toegestaan"

Adviezen

---

Zondag 27 februari om 11 uur Eucharistieviering . Voorganger Pater Albert Toppo (SVD)
Er zal geen koor aanwezig zijn. Samenzang is wel toegestaan.

---

Zondag 13 maart is er om 11 uur geen viering. Wel is er 's middags om 15 uur een Engelstalige Eucharistieviering. U bent van harte uitgenodigd.

---

OPROEP
In maart gaan gelukkig de vieringen in de zorghuizen weer beginnen nadat we in de afgelopen 2 jaar vanwege corona bijna geen vieringen hebben kunnen houden. We merken echter dat in de afgelopen 2 jaar een aantal vrijwilligers om verschillende redenen gestopt is. Graag doen wij een oproep voor nieuwe vrijwilligers om te helpen bij de vieringen. Bv halen en brengen van de bewoners.
Heel concreet is de vraag vanuit LAARSTAETE naar tenminste 4 nieuwe vrijwilligers (viering op de 3e zondag van de maand 's middags om 14.00) en voor LAARHOF tenminste 6 nieuwe vrijwilligers (viering 1e vrijdag van de maand vanaf 10.00)
Als je tijd over hebt, meld je dan aan! Van harte welkom!

Vriendelijke groet,
Anne-Marie Swater.
Dirk Wolse voorzitter van PLEK (Platform Lelystadse Kerken)

---

Samen aan tafel vieringen in 2022

Zoals u wellicht nog weet hebben we vorig jaar de maaltijden alleen online kunnen houden. Het ziet er naar uit dat er dit jaar iets meer kan in de 40-dagentijd. We hopen met een groep van ong. 20 mensen in de kerken samen te komen en de maaltijd te houden zoals we altijd gewend waren.
Wanneer u om welke reden ook, liever online wilt meevieren kan dat via kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1700

De aangereikte thema’s vanuit KerkinActie en Vastenaktie zijn: Je land is je leven en Alles komt goed?!
Beide thema’s hebben betrekking op mensen die door verschillende omstandigheden verdreven zijn van hun land, gevlucht zijn en elders onderdak zoeken en/of mensen die met hulp een nieuw bestaan proberen op te bouwen. We hopen dat iedereen deze projecten weer wil steunen. Verdere informatie over de projecten kunt u t.z.t online vinden of u hoort erover bij de maaltijd.
Wilt u fysiek aan de maaltijd in de kerk deelnemen, dan graag elke week op uiterlijk donderdagmiddag opgeven bij Willie Bonouvrié tel: 0320-220402 williebonouvrie@hotmail.com of bij Ria Damen tel: 0320-253852 riad@upcmail.nl
De maaltijden worden gehouden op de volgende vrijdagen om en om in de Petruskerk (PK) en de Ontmoetingskerk (OK).
Datum Kerk
Vr. 4 mrt PK
Vr.11mrt. OK
Vr.18 mrt PK
Vr.25 mrt OK
Vr. 1 apr. PK
Vr. 8 apr. OK

U en jij bent welkom vanaf 17:30 uur in het kerkgebouw. Iedereen hoeft alleen een diep bord en bestek mee te nemen.
Voor wie niet aanwezig kan zijn maar wel een bijdrage wil geven ten gunste van de projecten
KerkinActie: IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457
Vastenaktie IBAN: NL21 INGB 000 000 5850
Hartelijk dank!           Namens de werkgroep Samen aan tafel, Ria Damen.

---

Dit jaar is de thema van de vastenactie Je Land is je Leven en is de campagne gericht of Landrechten voor mensen in een aantal projecten in Zuid Amerika. 

Vanuit de  MOV groep is  het idee ontstaan om per locatie als kerk mee te doen aan deze actie.  Elke  kerk kan dan een eigen  online collectebus aanmaken.

Samen gaan we  een virtuele reis door Zuid Amerika  lopen.

Wandel voor een ander Vastenactie - My Virtual Mission 

Onze wandelgroep heet mov.pax christi Lelystad

Iedereen kan meedoen.

Je kunt mensen uitnodigen je te sponsoren. Ga naar

https://vastenactie.digicollect.nl/pax-christi-lelystad

NOG LEUKER. We gaan ook samen wandelen na afloop van de dienst op 22 maart en 3 april Loop je ook mee? Neem een broodje mee voor de lunch. We vertrekken dan rond 12.15 uur vanaf de kerk. We lopen ongeveer 5 km per keer. 

Als je gelopen hebt , kan je de kilometers doorgeven naar het mail adres mov.paxchristi@parochienorbertus.nl

Het  geld dat hebt opgehaald of wilt geven kun je overmaken naar de online collectebus. Je kunt daarvoor deze link gebruiken of onderstaande QR code. Maar als je liever het geld in de kerk geeft of overmaakt t.b.v.de vastenactie dan kan dat natuurlijk ook.
 

Wil je meer lezen: https://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander

Heb je nog vragen schroom niet om Ester, Myra of Mariette aan te schieten of contact op te nemen met het secretariaat of een mail te sturen naar bovenstaand email adres.

---

Herbronning

Op 15 februari meldde de regering dat de coronamaatregelen sterk afgeschaald kunnen worden. De geplande activiteiten in kader van de Herbronning die vanaf december waren stilgelegd, kunnen weer van start gaan en nieuwe activiteiten kunnen worden opgepakt.

Voortzetting van reeds gestarte activiteiten
Voor activiteiten die reeds in najaar 2021 van start waren gegaan en die nu een herstart maken, maken de cursusleiders afspraken met de deelnemers over de nieuwe data of voortzetting op de reeds geplande data. Dit geldt o.a. voor de cursussen:
- Rond de Schrift
- Aartsvader Jacob
- Het verhaal van Mozes. Zijn verhaal- ook mijn verhaal
- Mandalatekenen

Zie hier het overzicht

---

De Paaskaarsen kunnen weer besteld worden,
er hangt een intekenposter in de kerk.

Als uiterlijk 14 maart besteld wordt, 
heeft u de kaars op tijd in huis.

Ook te bestellen via secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl 

---

18 Juni H. Vormsel in de Norbertusparochie!


Nu alle beperkingen zijn vervallen kunnen we ook de voorbereiding voor het heilige Vormsel weer gaan oppakken. Er zijn nogal wat jongeren die door de pandemie twee jaar hebben moeten wachten om aan dit feest deel te kunnen nemen. In overleg met het bisdom hebben we de datum voor de Vormselviering aangereikt gekregen en die is: 18 juni om 19.00u in de H.Ludgeruskerk van Dronten.

We willen alle jongeren vanaf twaalf jaar die het Vormsel willen ontvangen, van harte uitnodigen om zich via het parochiesecretariaat van de Norbertusparochie aan te melden. Het liefst via het emailadres: secretariaat@parochienorbertus.nl

We maken gebruik van het project ‘ In Vuur en Vlam’. Voor velen is dit een bekend project waarbij de jongeren in 8 bijeenkomsten worden voorbereid op het sacrament.
Binnenkort zullen de ouders en jongeren die zich hebben opgegeven worden uitgenodigd voor een eerste kennismaking. Ook hopen we dan alle data en plaats van de voorbereidingsbijeenkomsten aan u te laten weten.

We hopen vurig dat bij velen die lang hebben moeten wachten het vuur niet is gedoofd en dat allen die ‘nieuw’ zijn gaan deelnemen aan de voorbereiding. Geef je op en doe mee!

Pastoor Ton Huitink
Anne-Marie Swater

---
---
---

In 2022 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle van 6 augustus t/m 11 augustus.

Kinderkamp ‘Beestenbende’ (voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)

In de bijbel staan heel veel mooie verhalen waar dieren een belangrijke rol in spelen. Denk maar aan de ark van Noach of Jona en de walvis. En heb je wel eens gehoord van het sprekende ezeltje van Bileam? We luisteren naar de verhalen, denken er samen over na en gaan aan de slag met leuke opdrachten.

We vieren de Eucharistie en denken aan Jezus. Hij wordt de Goede Herder genoemd. Wat zou dat betekenen? Natuurlijk gaan we ook veel leuke spelletjes doen, geheel in het beestenbende thema, ravotten in het bos en zwemmen. 

Dus heb jij zin om een week veel plezier te hebben  in een gezellige Beestenbende.

Meld je dan zo snel mogelijk aan!

Kosten:
€ 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = €200,- i.p.v. €250,-)

Tienerkamp: ‘Reis door de tijd’ ( voor tieners van 13 t/m 16 jaar) 

Net als afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar weer een leuk tienerkamp! Na lang beraad is er gekozen voor het thema ‘Reis door de tijd’. We zullen door verschillende tijdperken heengaan en ons inleven in deze tijden. We gaan weer veel spellen doen waardoor we kunnen zien welk team zich het best aan kan passen aan de tijd. Ook uitstapjes en catecheses staan natuurlijk op het programma.
Zin om ook te komen? Meld je dan vooral aan! 

Kosten:
€ 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (bv. 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)

Aanmelden voor beide kampen via www.jongaartsbisdom.nl en kan tot 30 juni 2022.
Voor meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06 29015399.

---

Volgende nieuwsbrief zal ca 26 maart 2022 verschijnen .Tot 1 dag ervoor kan kopij gestuurd worden.
Maar liefst eerder natuurlijk. 

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.