Advent

Met de Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. De liturgische kleur groen maakt plaats voor het paars. De meeste zondagen na Pinksteren was het groen. Maar nu, op de eerste adventszondag wordt het paars, de kleur van boete en inkeer, want er is iets nieuwe op komst, een nieuw begin. “Zie ik ga iets nieuws maken, het is aan het kiemen, weet u dat niet? Ik ga een weg leggen in de woestijn en rivieren in het dorre land”, aldus de profeet Jesaja (43, 19). En in het Matteus-evangelie zegt Johannes de Doper: “Want hij is het over wie de profeet Jesaja heeft gesproken Een stem roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht”.

adventDe Adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. In 2018 is dat op zondag 2 december. De Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’ ‘adventus’ is, worden de vier weken vóór Kerst ‘Advent’ genoemd. De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 2 december t/m maandag 24 december en duurt 23 dagen.Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Met een hoofdletter betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn. De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint altijd op de zondag tussen 26 november en 4 december, teruggerekend vanaf Kerstmis de vierde zondag. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e (Gaudete) en 4e adventszondag. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27.

Met de profeet Jesaja (45, 8) zingt de kerk elke adventszondag: Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken, en laat de aarde zich openen. Laten hemel en aarde redding voortbrengen en ook het recht doen ontspruiten; het gregoriaanse Rorate coeli desuper et nubes pluant justum.

Oorsprong de advent

De precieze oorsprong van de advent is onbekend. De eerste vermelding in literatuur is in het werk van de historicus Gregorius van Tours (538-594). In dit werk blijkt dat de advent in ieder geval al bestond in 480 na Christus. De precieze datum van de oorsprong is niet te achterhalen, sommigen stellen dat het al begon met de twaalf apostelen. Oorspronkelijk ging de advent gepaard met een periode van vasten.

Adventskransen

Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de adventskrans, die in alle kerken en in sommige scholen en huiskamers wordt opgehangen. Een adventskrans is doorgaans gemaakt van dennengroen of andere natuurlijke materialen en draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één. Op iedere adventszondag wordt één kaars ontstoken, net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende kerstfeest aankondigen.

Van het bestuur

Met enthousiasme blijven werken aan de toekomst

Op de Eilanddagen van 2017 hebben we met betrokken parochianen over de toekomst van de parochie gesproken. We startten toen met een inleiding van René Grotenhuis. Dit naar aanleiding van zijn boek ‘Van macht ontdaan’. Ook in de parochies Thomas a Kempis en Christoffel gebeurde dit en ook daar met een inleiding van René Gro- tenhuis. Een aantal scenario’s van de toekomst werden besproken. Een duidelijke conclusie was daaruit niet direct te trekken, wel waren de Eilanddagen heel zinvol in een voortgaand denkproces over de toekomst van de parochie. Wat voor een soort kerk willen we zijn? Het pastoraal team en de drie parochiebesturen hebben op 6 september de draad weer opgepakt. René Grotenhuis was als gespreksleider uitgenodigd.

Uit het overleg is duidelijk naar voren gekomen dat we de krimp niet lijdzaam over ons willen laten komen. We moeten blijven werken aan een structuur waarin de parochianen van over 10 jaar nog enthousiast met de kerk en hun geloof bezig zijn. De voortgaande ontkerkelijking, een kleiner pastoraal team, een krimpend vrijwilligersbestand, daling van de inkomsten zijn ontwikkelingen die ook de komende 10 jaar door zullen gaan. Dat kan een gevoel oproepen van “wij zingen onze tijd wel uit’ en ‘na ons moeten de parochianen over 10 jaar maar zien’. Wij willen dit gevoel met elkaar proberen te keren. Onafhankelijk van de vraag hoe groot of hoe klein de parochie of de geloofsgemeen- schap in de toekomst is, is er een gemeenschappelijk ontwikkelde visie nodig hoe we de parochie van de toekomst vorm geven; een ge- loofsgemeenschap waar parochianen zich bij thuis voelen, waar vrij- willigers met genoegen zich voor de gemeenschap inzetten, waar de inzet van pastores wordt gewaardeerd en waar pastores met plezier werken. Als drie parochies delen we één pastoraal team met een ba- sisbezetting van 3 fte, met een werkgebied groter dan de oppervlakte van de provincie Utrecht. Onze parochie telt 5 geloofsgemeenschap- pen. De drie parochies hebben in totaal 18 geloofsgemeenschappen. Tussen de geloofsgemeenschappen bestaan grote onderlinge ver- schillen in grootte en ook in het type geloofsgemeenschap, stedelijk en met een sterk dorpsgevoel. Hoe kunnen we aan een structuur werken, waarin de beschikbaarheid van pastores doelmatig wordt in- gezet en waarin vrijwilligers zich actief blijven inzetten? We zullen een weg moeten zien te vinden waar we ook over 10 jaar nog met plezier en naar tevredenheid een geloofsgemeenschap kunnen vormen. Die weg kan op onderdelen voor de afzonderlijke geloofsgemeenschap- pen verschillend zijn, maar zal gegeven het feit dat wij één pastoraal team hebben, op elkaar afgestemd moeten worden. In het overleg op 6 september is verwoord dat de weg naar de toekomst niet van ‘boven af’ opgelegd kan worden. De betrokkenheid van parochianen is es- sentieel. Het pastoraal team en de drie besturen hebben afgesproken dat zij dit oppakken. Aan alle geloofsgemeenschappen zal binnenkort de vraag worden voorgelegd welke stip zij aan de horizon zien voor hun geloofsgemeenschap over 5-10 jaar. Het parochiebestuur zal dit samen met de locatieraden en pastoraatsgroepen de komende maan- den verder uitwerken.

Wet bescherming persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De verordening heeft niet alleen gevol- gen voor het functioneren van de parochieorganisatie, er zit ook nog een tweede aspect aan. Het betreft de rechten van de parochiaan om de gegevens in te zien die van hem/haar door de parochie zijn vast- gelegd. Wanneer parochianen hierom vragen, moet op dit moment doorverwezen worden naar de secretariaten van de geloofsgemeen- schappen. Wanneer DocBase, de nieuwe digitale ledenregistratie, functioneert kunnen parochianen ook online hun gegevens inzien. Zover is het echter nog niet. Eerst moet DocBase functioneren en vervolgens dienen dan ook de emailadressen ingevoerd te worden. Het inloggen door de parochiaan moet dan met het emailadres dat ook in DocBase is opgeslagen. Er wacht nog veel werk voor de lede- nadministrateurs, die dit alles als vrijwilliger doen.

Nieuw bestuurslid

Het bisdom heeft dhr. Frans Renne aangesteld als nieuw lid van het parochiebestuur. Frans Renne woont in Biddinghuizen en is alle vele jaren actief in geloofsgemeenschap van Biddinghuizen. Als bestuur zijn we zeer verheugd met zijn benoeming.

Concept notitie vrijwilligersbeleid

Het bestuur heeft een conceptnotitie vrijwilligersbeleid opgesteld. Het doel van de notitie is het formuleren van duidelijke richtlijnen en het bereiken van een zekere uniformiteit en gelijkheid tussen de vrijwilli- gersgroepen en ook tussen de afzonderlijke geloofsgemeenschappen binnen de parochie. De parochie geeft daarmee een duidelijk signaal naar de vrijwilligers dat zij hun werk waardeert en erkent en dat het belangrijk is dat alle vrijwilligers een eigen plek in de organisatie hebben. Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zij zijn de bouwstenen van onze parochie. De locatieraden en pastoraatsgroepen zijn gevraagd om deze notitie te bespreken en eventuele aanvullingen, vragen of op- merkingen door te geven. In de bestuursvergadering van oktober kan de notitie dan worden vastgesteld.

Actie kerkbalans en periodieke giften

Vanuit de geloofsgemeenschappen worden parochianen, die een achterstand hebben opgelopen bij hun toegezegde afdracht aan de parochie, daar aan herinnerd. Als bestuur benadrukken we ook dat de inkomsten die we via de Actie Kerkbalans krijgen voor ons van essentieel belang zijn. Andere inkomstenbronnen hebben we niet. De parochie heeft een ANBI-status. Als U voor een periode van 5 jaar een periodieke gift vastlegt dan kan U dit bedrag volledig aftrekken van uw inkomsten en verlaagt U uw belastingaanslag. U kunt uiteraard ook besluiten om de parochie te laten profiteren van het belastingvoordeel en uw bijdrage te verhogen. Neem voor een periodieke schenking contact op met de budgethouder van uw geloofsgemeenschap.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

MOV: Vastenactie

VastenactieMOV Vastenactie2018

MOV: Vastenactie voor uitbreiding St Jozefschool in Sri Lanka succesvol

Onze vastenactie was dit jaar, samen met die van de Christoffelparochie en de Thomas á Kempisparochie, gericht op de uitbreiding van de St Josephschool voor dove en gehoorbeperkte kinderen in Sri Lanka. Deze school is één van de vele projecten van de Stichting Hulp Aan Sri Lanka (HAS), de stichting waar em. pastoor van der Sman mee verbonden is en waarvoor hij ca. 3 keer per jaar naar Sri Lanka gaat. Zijn stichting zet zich in op vele manieren in voor hulp aan de allerarmsten in Sri Lanka.

Aan collecten en giften is er €23.273 bijeengebracht waarvan bijna €6000 door de Norbertusparochie. Met de bijdrage van de landelijke Vastenactie is de totale opbrengst €28.883. Een groot succes want dat is €2573 meer dan de geraamde bouwkosten voor het nieuwe schoolgebouw. Met de landelijke Vastenactie is afgesproken dat dit extraatje zal worden besteed aan meubilair en speelwerktuigen voor de nieuwe school. Graag willen we iedereen danken voor zijn/haar bijdrage.

In Juni is father Ajith (zie foto), die in Sri Lanka het werk van de stichting HAS behartigt, op bezoek geweest bij em. pastoor van der Sman. De betrokken MOV’ers van de drie parochies hebben father Ajith ontmoet en met hem en pastor van der Sman de vastenactie geëvalueerd en de besteding van het extra geld besproken. Deze zomer wil Father Ajith beginnen met de bouw van de nieuwe accommodatie. We zullen u via het parochieblad op de hoogte houden en de vorderingen van het project volgen.

In het nieuwe gebouw zullen voorzieningen komen waar de 45 kinderen van de St. Josephschool allerlei praktische en huishoudelijke vaardigheden leren, met als doel dat zij zich in de toekomst, naar hun individuele mogelijkheden, een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Dit gebeurt vooral buiten schooltijd zodat het gebouw onder schooltijd gebruikt kan worden voor de opvang van kleuters met een beperking. De kinderen worden liefdevol begeleid en krijgen onderricht van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van de Altijddurende Bijstand, een Pakistaans/Sri Lankaanse congregatie.

Parochie H. Norbertus, Ben ten Hag
Parochie Thomas a Kempis, Fokke van Dalen en Henk Tacken
Parochie H. Christoffel, Jacqueline van den Hengel

MIVA-collecte voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe.

Zondag 26 augustus vindt de MIVA-collecte plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe. In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg.

Uren lopen

Tawanda: “De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk.” Daarom trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. “Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. “Vervoer is echt ons grootste probleem”: vertelt Tawanda. “Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 5 a 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”

Twee auto’s nodig

Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er nog twee auto’s nodig. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte het team van Tawanda van twee extra auto’s te voorzien. En daarmee de bevolking in de andere twee districten de zorg te geven die zo hard nodig is.

MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen. Gezamenlijke MOV’s Norbertusparochie

Evaluatie 50 jaar Pax Christi

Evaluatie 50 jaar Pax Christi
Met het Jeugduitje van zaterdag 7 juli is het programma van 50 jaar Pax Christi voltooid. Daarmee kunnen we het jubileumjaar dan ook daadwerkelijk afsluiten. De bladen van de slingerplant in de Voorzaal (waarover straks meer) is nu helemaal veranderd van groene bladeren naar fotocollages. En wij hebben recent als Evenementencommissie – voorlopig – onze laatste bijeenkomst gehad. Daarin hebben we het jubileumjaar geëvalueerd. Hieronder volgen enkele punten die wij als hoogtepunten hebben ervaren. Ook kwamen enkele zaken naar voren waarvan wij vonden dat ze minder uit de verf zijn gekomen.

Als positief werden genoemd:
– Bovenaan het lijstje staat het resultaat van onze goed-doel-acties. De rommelmarkt, waar voor een groot bedrag vele artikelen van eigenaar zijn verwisseld had als klapper de verloting van de Paaskaars. Op zich stemde die opbrengst ons al tevreden, maar de inzamelingen van de KBO en de collecte tijdens de Jubileumviering verhoogden het bedrag aanzienlijk. Bovendien waren er enkele donaties die uiteindelijk de het eindresultaat op 2.343,94 euro deden uitkomen. Door deze opbrengst kunnen ongeveer 15 kinderen, die thuis mantelzorgers zijn, extra naar een zomerkamp. Fantastisch!
– Bijzonder geslaagd is het voornemen om alle groepen in het programma te betrekken: jong en oud, vrijwilligers en niet-vrijwilligers, oude en nieuwe Nederlanders, leken en niet-leken, zij die hielden van zang en zij die over een serieus onderwerp geïnformeerd wilden worden, enz. ……
– Op de Vrijwilligersavond kijken velen met plezier terug. De hoofdbestandsdelen waren het maken en ten gehore brengen van rake limericks over ons kerkelijk leven, het met z’n allen zingen van een huldebetoon aan onszelf en voor ieder een Pax Christiroos. We hoorden iemand zeggen: “Als de vrijwilligers zich nu nog niet gewaardeerd voelen, weten we het niet meer!”
– De Top2000, erg origineel bij een toch eenvoudige opzet. Ook werkte het heel goed dat de voorgangers wekenlang aandacht hadden voor de door hen gekozen liederen.
– De Jubileumviering op 7 januari als eigenlijke hoogtepunt van het hele feestjaar. Voorgangers Hans Boogers en Willem van de Burg verwoorden bekwaam hetgeen iedereen heel graag wilden horen. De verrassende Willibrordus-onderscheiding van Willem maakte het feest compleet. Na viering werd het officiële deel stijlvol opgeluisterd door feestelijke en hartverwarmende speeches van Ina Adema namens de gemeente Lelystad en door Frédérique Molendijk namens het Norbertusbestuur.
– Op alles terugkijkend, ook de niet genoemde evenementen, is opmerkelijk dat we geen moment een probleem hebben gehad met de logistieke invulling. Dat was echt wel iets waar we ons in het begin zorgen over maakten. Vele dames en heren waren beschikbaar als gastvrouw of –heer, jongeren hielden volop mee om hapjes rond te delen, net als dat er hulpgrage handen te over waren om het interieur van de kerk aan te passen en later weer op te ruimen. Het liep allemaal gesmeerd.
In de wetenschap dat er alleen hoogtepunten kunnen zijn bij de aanwezigheid van mindere momenten – tussen twee bergtoppen ligt ook een dal – zijn de volgende punten aan te geven als leermomenten. Waar het de volgende keer wellicht beter kan.
– Het was niet gemakkelijk om de parochianen te informeren over wat er komen gaat. De slingerplant in de Voorzaal (zie foto) was bedoeld als een aanduiding van de nog komende activiteiten en tevens een vastlegging van de feestmomenten die geweest zijn. Tot op laatst merkte we dat het leeuwendeel van de goegemeente het niet als zodanig begrepen heeft.
– De Maxi-galerie leverde slechts een beperkt aantal inzendingen op. Die waren overigens wel van hoge kwaliteit. Dan geldt maar weer: “Niet het vele is goed, maar het goede is veel!”
– Helaas zijn we niet in staat gebleken een reünie te organiseren. Zelfs met de extra inzet van velen was de belangstelling van oud-leden teleurstellend. Dat had verschillende oorzaken, denken wij. Allereerst was het lastig om hen die Lelystad verlaten hebben, weer op te sporen. Daarnaast waren onder hen velen die door ouderdom of ziekte niet in staat waren te komen. En ook was het voor diversen zo lang geleden dat “Pax Christi” een beetje uit hun geheugen was verdwenen. Daarom is uiteindelijk besloten de oud-leden die wel interesse hadden getoond uit te nodigen voor de Jubileumviering van 7 januari.
– Jammer dat de muzikale ondersteuning van de Seniorenviering door een harpiste in eerste instantie niet mogelijk bleek. De viering zelf was overigens wel geslaagd, mede door de inbreng van pastor Theo van der Sman. In de navolgende Seniorenviering heeft de harpiste alsnog haar muziek ten gehore kunnen brengen.
– In de Internationale viering, die op zich zelf heel bijzonder was door het optreden van een Balinese danseres, kwam het thema “50 jaar Pax Christi” niet echt uit de verf. Het was overigens de laatste keer dat pater Jean-Pierre bij ons voorging in een Internationale viering.
Een nadrukkelijk en gemeend verzoek van ons aan u is dat u ook eens rustig nadenkt over hetgeen we de afgelopen jaar allemaal hebben meegemaakt, hoe dat bij u is overgekomen en wat u ervan hebt gevonden. Als u dat ons zou laten weten, dan zijn we u zeer erkentelijk. U kunt uw reactie sturen naar: evenementen@parochienorbertus.nl. Bij voorbaat hartelijk dank.
Wij, als Evenementencommissie, hopen dat het op deze wijze memoreren van ons 50 jaar bestaan, heeft bijgedragen aan meer verbondenheid binnen onze geloofsgemeenschap en dat wij die belangrijke eigenschap nog gedurende lengte van jaren kunnen vasthouden. In ieder geval tot 1 januari 2028, wanneer we ons 60 jarig jubileum gaan vieren.

De EvenementencommissieVoorzaal

Waarom ontvang ik geen Nieuwsbrief/Oversteek meer via email ?

We hebben gemerkt dat sinds kort onze berichten niet meer in de Inbox binnenkomen maar als “spam” of “ongewenste e-mail” worden aangemerkt.

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt voeg dan onderstaande e-mailadressen toe aan uw adresboek. Het kan zijn dat u dat ook bij uw provider moet instellen (inloggen bij uw provider via webmail), zie hieronder als voorbeeld in 5 stappen:

 1. Login bij de provider en ga naar de spambox, zie hieronder
 2. Zoek de mail van Norbertusparochie
 3. Voeg afzender toe aan contactpersonen
 4. Opslaan
 5. Sleep vervolgens de betreffende mail naar de Inbox zodat deze gelezen kan worden

2018-07-20 08_05_12-Solcon Secure Webmail

 

Zie voor meer info ook instructie in Outlook of informeer bij uw internet provider

 • nieuwsbrief.ludgerus@parochienorbertus.nl
 • nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl
 • postbode@parochienorbertus.nl

U kunt ook de Oversteek lezen op de website. Daarvoor moet u wel eerst inloggen.

Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief te klikke op opzeggen.

Van het bestuur

Pastoorswisseling

Op 15 juni is pastoor Ton Huitink geïnstalleerd als pastoor van de drie samenwerkende parochies. Op 14 juni woonde hij de eerste vergadering van het parochiebestuur bij en op 5 juli heeft hij een kennismakingsrondje langs de 6 locaties van onze parochie gemaakt. Op zondag 15 juli gaat pastoor Huitink voor het eerst voor in onze parochie. Op 29 juni is het bestuur aanwezig geweest bij de installatie van pastoor Boogers in zijn nieuwe parochies in de stad Utrecht.

Bescherming persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De gezamenlijke bisdommen hebben hiervoor het “Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018” opgesteld, waarin staat aangegeven wat dit voor ons als katholieke kerkorganisatie betekent. Om dit reglement hanteerbaar te maken zijn praktische handleidingen en is een privacyverklaring parochies voor de parochies opgesteld. Deze privacyverklaring is op onze website www.parochienorbertus.nl geplaatst. De nieuwe wet geeft o.a. aan hoe om te gaan met foto’s en beeldmateriaal waar mensen herkenbaar op staan. Bij publiceren van foto’s en beeldmateriaal van kinderen jonger dan 16 jaar is hiervoor schriftelijke toestemming nodig van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Persoonsgegevens mogen alleen worden gepubliceerd als het parochieblad alleen onder de katholieke leden verspreid wordt, waarbij geldt dat de publicatie nodig is voor:

 • een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
 • het onderhouden van contact met haar leden;
 • het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.

Brainstormbijeenkomst en vervolgactie in oktober

Op 6 september houden de besturen van de drie samenwerkende parochies en het pastoraal team een gezamenlijke brainstorm bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst is om samen met de nieuwe pastoor een balans op te maken van waar we staan en waar we naar toe willen. René Grotenhuis, betrokken bij onze Eilanddagen 2017, heeft toegezegd gespreksleider te zijn. Als vervolg hierop zal in oktober binnen eigen parochie ook zo’n bijeenkomst georganiseerd worden. Daarvoor worden dan de locatieraden, pastoraatsgroepen en geïnteresseerde parochianen uitgenodigd. Een datum voor deze bijeenkomst in oktober is nog niet vastgesteld.

Voorhofcommissie

De plannen met betrekking tot de ontwikkeling van het MFG2 in Biddinghuizen zijn in een nieuw stadium gekomen. De realisatie van het MFG2 is nu zeker; de vereiste vergunningen zijn verleend en de gemeente Dronten is akkoord. Het parochiebestuur heeft daarom formeel de Protestante Gemeente Biddinghuizen laten weten dat de parochie zich terugtrekt uit de Voorhofcommissie. Dit besluit zal notarieel worden geregeld, voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van het parochiegedeelte van kerkcentrum De Voorhof aan de PGB. De eigendomsoverdracht is waarschijnlijk in voorjaar 2019. Hiermee wordt invulling gegeven aan één van de punten uit de vaststellingsovereenkomst die de PGB en de parochie in 2016 hebben afgesloten, met name dat de PGB werkgever van het beheerders echtpaar wordt.

Parochiestatistiek

Jaarlijks wordt de parochie gevraagd om parochiegegevens door te geven aan het KASKI. Ook dit jaar is dat weer gebeurd. Het betreft gegevens over 2017 en die van de kerktelling in maart 2018. Een beknopte weergave van de gegevens van de afgelopen drie jaar zijn bijeengebracht in de drie tabellen. De cijfers geven een indruk van de grootte van de geloofsgemeenschappen. Om een ontwikkeling over de jaren te bestuderen, moet een langere jarenreeks bekeken worden en zijn de gepresenteerde gegevens te beperkt. Om daar toch een indruk van te geven is in tabel 4 een vergelijking gemaakt tussen de gemiddelden van 2005 t/m 2007 en die van 2015 t/m 2017. We zien dan dat in tien jaar tijd het totaal van doopsels, eerste communies en vormsels is af genomen van 215 naar 82 en het gemiddeld kerkbezoek van 1060 naar 517 personen. Gegevens over het aantal katholieke huishoudens in de periode van 10 jaar geleden waren niet voorhanden en kunnen niet gepresenteerd worden.

Vanhetbestuur-statistieken2018

NorbertusTour Ton Huitink

Op 5 juli heeft pastoor Huitink samen met twee bestuursleden en een lid van de redactie van de Oversteek een kennismakingstour langs onze geloofsgemeenschappen gemaakt. Net als bij de Tour De France kende deze tour ook meerdere etappes; met Swifterbant als begin- en eindpunt. Achtereenvolgens werden bezocht Swifterbant, Dronten, Biddinghuizen, Elburg, Nunspeet, Lelystad en weer terug naar Swifterbant.

De kennismaking werkte twee kanten op. Pastoor Huitink maakte kennis met actieve parochianen in de geloofsgemeenschappen en werd wegwijs gemaakt in het gebouw en de geloofsgemeenschap maakte kennis met de nieuwe pastoor. Bij iedere geloofsgemeenschap is stil gestaan bij de vraag waar wil je je de komende jaren hard voor maken, waar wordt je warm van en ook de vraag wat zijn de zorgpunten? Op iedere locatie is het bezoek met foto’s vastgelegd. Zie ook de bijgevoegde foto’s.

Namens het parochiebestuur: Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Locatieraad-en pastoraatsgroep ggWillibrord
NorbertourHuitink-1Een ruime delegatie van 11 parochianen uit onze geloofsgemeenschap ontving en heette onze nieuwe pastoor Ton Huitink van harte welkom op onze locatie. Na een vlotte rondleiding door de Hoeksteen was er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie vragen aan elkaar te stellen. Het mes sneed aan 2 kanten: Door deze ontmoeting hebben we elkaar een beetje beter leren kennen en hebben we van elkaar een beeld gekregen waar we staan. We hopen dat pastoor Huitink zich snel thuis gaat voelen bij ons in de polder en hopen op een fijne vruchtbare samenwerking

 

Biddinghuizen
NorbertourHuitink-2Op donderdag 5 juli mocht een afvaardiging van Locatieraad en Pastoraatsgroep onze nieuwe pastoor welkom heten. In het korte tijdsbestek dat hij bij ons was bezochten we ons kerkcentrum en vertelden we over ons kerkgebouw en onze geloofsgemeenschap. We hopen op korte termijn hem opnieuw te ontmoeten om nader met elkaar kennis te kunnen maken.

 

 

 

Geloofsgemeenschap van de H. Franciscus.
NorbertourHuitink-3Donderdag 6 Juli bracht een delegatie van het bestuur onder leiding van Frederique Molendijk een bezoek aan onze twee locaties. Er werd begonnen in Elburg waar bleek dat Ton Huitink al direct enige bekenden ontmoette. Er waren een aantal medeparochianen en in de bekende kring, zoals na de zondagse viering, werden diverse onderwerpen besproken. De pastoor was daarover erg duidelijk en gaf aan het samenstellen van de roosters een vrijwel onmogelijke zaak was. Het was een open goed gesprek. Voor het vertrek naar Nunspeet werd nog even een groepsfoto gemaakt. In Nunspeet werd de delegatie ontvangen door Truus Bus, Henk Bindels en de familie Kok , die de pastoor ook kenden omdat hij voor de moeder van Marijke de uitvaart heeft verzorgd. Er werd aandacht geschonken aan de geschiedenis van de kerk, de samenwerking met de PKN “de Ontmoeting” en de andere kerken. Ton ontving het boekje “Katholieken in Nunspeet en Elburg”. De beide bijeenkomsten verliepen in een uitstekende sfeer. Wij spreken het vertrouwen uit dat we met pastoor Ton Huitink een prima samenwerking

NorbertourHuitink-4

 

 

 

 

Pax Christi geloofsgemeenschap
NorbertourHuitink-5Op donderdagmiddag ontvingen we pastoor Ton Huitink voor een kennismaking met de Pax Christi geloofsgemeenschap. Hij was vergezeld door vertegenwoordigers van het bestuur. Omdat hij al een vergadering heeft gehad in de Petruskerk, was het niet nodig hem door het gebouw rond te leiden en konden we ons concentreren op het gesprek. Dat hield in dat de pastoor in het kort vertelde van zijn levensloop en vervolgens ons de gelegenheid gaf om in te gaan op de karakteristieken van onze geloofsgemeenschap. Onze veelkleurige en breed samengestelde gemeenschap brengt met zich mee dat er veel ruimte moet zijn voor verschillende vormen van geloofsbeleving. Samen met een relatief grote aanwas van parochianen door geboortes en de komst van nieuwe Nederlanders maakt dat wij optimistisch zijn over de toekomst. Zorgpunten zijn vooral de bezetting van verscheidene werkgroepen. Enkele zijn zelfs ter ziele, zoals TOV en MOV. Naar aanleiding daarvan ging het gesprek verder over de vraag waar de pastoor prioriteit aan gaat geven. De toerusting van leken en de diaconie zullen zeker aandacht krijgen, maar zijn aandacht gaat eerst en vooral uit naar de liturgie. Daarnaast wil hij ook pastoraal bezig zijn en daarom veel in contact willen komen met de parochianen, vooral die zijn aandacht echt nodig hebben. Tenslotte hebben we onze teleurstelling geuit dat de pastoor zich niet eerder dan na half september zal presenteren in een zondagse viering. Desgevraagd heeft hij zich bereid verklaard om mee te werken aan een eerdere kennismaking met een bredere groep van parochianen, al dan niet gecombineerd met een extra ingelaste viering. Hiermee kwam een einde aan een nuttige en plezierige kennismaking, waardoor we het vertrouwen hebben in een goede samenwerking in de toekomst. Aldus vertegenwoordigers van de Pastoraatgroep, de VEPpers en de Locatieraad van dePax Christi geloofsgemeenschap

Kennismaking Ton Huitink

Huitink-installatie-1Huitink-installatie-2Huitink-installatie-3Huitink-installatie-4

Met ingang van 1 juni jongstleden heeft onze aartsbisschop mij benoemd als pastoor van drie parochies. Ik wil me graag even aan u voorstellen. Ik ben geboren in Semarang (Ind) 1957. Toen ik 7 maanden was zijn wij als gezin naar Nederland gekomen. Het was voor de Nederlands-Indische mensen niet langer veilig in Indonesië. In Nederland aangekomen hebben wij eerst enige tijd in een pension in Amsterdam gewoond. Mijn vader werkte in Maarssen en al spoedig verhuisden wij dan ook daar naartoe. In Maarssen ben ik opgegroeid. Een toen nog klein dorp aan de Vecht. Inmiddels is het dorpje uitgegroeid tot een middelgrote gemeente met de nieuwbouwwijk Maarssenbroek. Ik ben in Utrecht naar school gegaan. Op mijn 16e ben ik als priesterstudent naar het seminarie van de missionarissen van Millhill gegaan in Roosendaal. Daar heb ik na 3 jaar theologie en filosofie een stagejaar in Nairobi, Kenya gedaan. Na het jaar in Kenya besloot ik te stoppen met het seminarie. Ik wilde toch geen priester worden (zo dacht ik toen). Gestopt met de studie en weer thuis gaan wonen in Maarssen bracht met zich mee dat ik een baan moest vinden. Dat werd al snel duidelijk: Gemeentepolitie Utrecht. Niet omdat ik graag bij de politie wilde werken, maar omdat men mij daar had uitgenodigd om te solliciteren op een functie bij de toenmalige Technische Opsporing en Herkenningsdienst (TOHD). De afdeling waar toen de Technische recherche, Criminele inlichtingdienst en Herkenningsdienst onder waren gebracht. Na een opleiding bij Binnenlandse Zaken ben ik aan de slag gegaan. Wat door mij aanvankelijk als een tijdelijke baan werd beschouwd bleek uiteindelijk een carrière van 21 jaar te zijn geworden. In die jaren heb ik mij naast het reguliere werk intensief beziggehouden met het politie vakbondswerk als bestuurder van de Algemeen Christelijke Politiebond (ACP).


Daar heb ik gewerkt van begin jaren ’80 tot en met mijn vertrek bij de politie, die inmiddels Regio Politie Utrecht was geworden, tot ik eind 2001 het korps verliet om tot priester te worden gewijd. Mijn eerste benoeming was in de net gefuseerde Thomas a Kempis parochie. Ik werd daar begeleid en ingewerkt door collega pastoraal werkster Marie Jose Dusseldorp. Bijzonder mooie jaren waren dat. Ik was ook zwaar teleurgesteld toen ik na 3 jaar werd gevraagd de pastoorsbenoeming te aanvaarden in Doetinchem e.o. met als opdracht: fusie van 8 parochies. Dat hebben we als pastoraal team, parochiebesturen en parochianen in 4 jaar tijd gerealiseerd en zo ontstond de Maria en Laurentius parochie. Mijn laatste officiële daad was mijn handtekening zetten onder de notariële akte van fusie. Ik had inmiddels weer een verzoek van de bisschop ontvangen om nu naar Baarn, Soest en de Biltse parochies te gaan. Met als opdracht: u raadt het al: fusie van 8 parochies. Dit keer verliep de feitelijke fusie in rapper tempo en konden we na ruim een jaar het fusiedocument tekenen bij de notaris. Inmiddels bereikte mij opnieuw het verzoek van de bisschop om weer een nieuwe benoeming te aanvaarden. Ditmaal in Utrecht stad. Ik had het prima naar mijn zin in de parochie en wilde eigenlijk niet weer verhuizen. U snapt het vast wel. U weet echter ook dat het je als priester belooft om trouw en gehoorzaam te zijn aan de bisschop. Uiteindelijk heb ik opnieuw ingestemd met die benoeming. Opdracht: de drie parochies met 13 samenvoegen en kerkgebouwen verkopen. Dit laatste kwam erbij, omdat reeds mijn voorganger het besluit had genomen om in een van de parochies 5 van de 6 kerken te sluiten. Geen lekker begin, kan ik u vertellen. Ik heb getracht eerst en vooral kennis te gaan maken met de parochianen en het sluitingsbesluit wat op te rekken.


Uiteindelijk zijn inmiddels van de 13 kerken 5 gesloten en/ of verkocht en is er een bestuur voor ieder van de drie afzonderlijke parochies. Dat heet ‘Personele unie’. De parochies en zijn niet opgeheven en ze hebben alle drie hetzelfde bestuur. Toen de aartsbisschop mij begin maart van dit jaar vroeg om opnieuw een nieuwe benoeming te aanvaarden viel het mee heel erg zwaar om hierop positief te antwoorden. In trouw en gehoorzaamheid heb ik dat toch gedaan. Ik kan niet overzien waar iemand nodig is. Ik kan niet ontkennen dat het me nog steeds niet helemaal lekker zit, maar ik begin toch met vertrouwen en vreugde aan deze nieuwe benoeming. Ik heb voor mijn installatieviering bewust lezingen gekozen die betrekking hebben op mijn hoop en vertrouwen in de toekomst. We moeten ons wenden tot de kern van bestaan als geloofs . Daarin is de navolging van Christus en Zijn kerk alles bepalend. Met elkaar delen is meer dan geld en goed gezamenlijk delen, maar bovenal het verlangen om meer gelijkvormig te worden aan Hem. Dat is niet een taak van de priesters en pastores alleen, nee dat wordt van ieder van ons gevraagd. Daarover moet het volgens mij in de geloofs ten diepste gaan. Wat maakt dat wij Rooms-Katholiek zijn? Welke consequenties hebben onze doop en ons vormsel voor ons persoonlijk en voor ons als gemeenschap? Het zijn spannende vragen die het aangename en sociale overstijgen, zonder afbreuk te willen doen aan de ontmoeting die ook op dat niveau van belang is. Samen met u allen wil ik hierover graag van gedachten wisselen. Ik doe mijn best om daarvoor de tijd te nemen.

Pastoor Ton Huitink

Huitink-installatie-5 Huitink-installatie-6 Huitink-installatie-7