Blijf ik staande?

Blijf ik staande als Hij komt, ook als Zijn komst betekent dat ik kleur moet bekennen voor wie en voor wat ik sta… Durf ik te blijven staan als ik Zijn gezicht herken in de ogen van de vluchteling die hier een veilig heenkomen heeft gezocht… het uitgeprocedeerde gezin dat al weken bivakkeert in een inderhaast opgetrokken tentenkamp op een parkeerplaats…

Wat doe ik als ‘de vreemdeling’ belachelijk wordt gemaakt, bespot… weggezet als zondebok van de economische crisis… Wat zeg ik als er een racistische mop wordt verteld… Ach, het is toch maar een grapje en het is zo gemakkelijk en vooral veilig om mee te lachen. Waarom zou ik degene moeten zijn die de stemming bederft… Sta ik dan op of blijf ik zitten waar ik zit…

Durf ik openlijk aan de kant te gaan staan van de uitgestotenen, de zwakken, de  wanhopige, de moedeloze, de ‘losers’ van deze wereld…

Durf ik in het voetspoor van Hem die wij verwachten, kleur te bekennen?

Blijf ik staande?

Dorothée van Leer

Vensters op katholiek geloven

De website www.venstersopkatholiekgeloven.nl is opgezet voor leraren, die meer willen weten over wat en hoe katholieken geloven. Dit is het derde deel van een project, dat voor het katholiek onderwijs is ontwikkeld: ‘Meer katholieke kennis in de klas’. De twee andere delen zijn: Maar wie is God (crossmediaal) en Mijn school is katholiek !

Het boek Mijn school is katholiek! is door CNV Onderwijs en de uitgeverij Adveniat Geloofseducatie (Katholieke Bijbelstichting) aan álle katholieke scholen in Nederland gratis beschikbaar gesteld. De kennis over het katholieke geloof en zijn tradities ebt langzaam weg. Met de publicatie Mijn school is katholiek! wil CNV Onderwijs samen met Adveniat Geloofseducatie de kennis over dit onderwerp weer terugbrengen in het onderwijs. Het boek is bestemd voor docenten voort-gezet onderwijs, leerkrachten basisonderwijs, Pabo-studenten, maar ook ouders van leerlingen.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.

boek katholiek

Micha en India

In de context van India is het kastenstelsel oorzaak van structureel onrecht. Dalits zijn de onaanraakbaren – ca. 260 miljoen mensen in India, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka. Zij worden het meeste getroffen door het kastenstelsel, dat een rigide vorm is van een maatschappelijke onderverdeling op grond van het onderscheid tussen rein en onrein. Door het kastensysteem zijn de Dalits sociaal gemarginaliseerd, politiek ondervertegenwoordigd, economisch uitgebuit en cultureel onderworpen. Ongeveer 80% van de Indiase christenen heeft een Dalit achtergrond.

Bij de voorbereiding van de teksten hebben de ervaringen van de Dalits gediend als vindplaats voor theologische reflectie op de tekst uit de profeet Micha 6,6-8: “Wat kan ik de Heer aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”.

Stichting Present in Nunspeet en Elburg

Praktische diaconie

Stichting Present is een organisatie, die de betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale verbanden wil stimuleren en organiseren. Als ‘vrijwilligersmakelaar’ biedt Present groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Lees verder

Proeven van goed samenleven, katholiek sociaal denken

In het licht van de diaconale inslag van het jaarthema vestigen wij graag de aandacht op het boekje “Proeven van goed samenleven”, dat een zeer toegankelijke introductie biedt in het katholiek sociaal denken. Het is geschreven door Thijs Caspers van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (www.katholieknetwerk.nl en www.vkmo.nl).

Het gaat over menselijke waardigheid, solidariteit, het algemeen welzijn en het beginsel van subsidiariteit. Deze pijlers dragen de katholieke visie op hoe een goede samenleving er uit zou zien. Het bevat leerzame praktijkrollen en praktijkvoorbeelden. Bij de presentatie van het boek benadrukte Erik Borgman, dat katholieken hun sociale traditie niet ‘klein moeten maken’, maar in ere houden. Het katholiek sociaal denken houdt  grote waarden en inzichten hoog vanuit een visie op de waardigheid van de mens als schepping en partner van God. ‘Het kennen van je eigen traditie bevordert het samen optrekken met christelijke en maatschappelijke partners’. Katholiek sociaal denken is uiterst actueel en relevant; het is een open uitnodiging

Kun je op Facebook Teken van Gods liefde zijn ?

Ook onze Norbertusparochie gaat mee met zijn tijd! We gaan gebruik maken van de sociale media!

Zoek medevrijwilligers op facebook en voeg ze toe als vriend. Linda Vork en Adriaan van Lent hebben een pagina gemaakt voor ‘Vrijwilligers van de Norbertusparochie’ waar we al onze (oud-)collega’s dan voor kunnen uitnodigen en vervolgens ervaringen en belevenissen kunnen uitwisselen. Op deze manier kunnen we de sociale media gebruiken om meer contacten onderling mogelijk te maken. We kunnen bovendien van elkaars ervaringen horen en leren. In tegenstelling tot wat in De Oversteek stond vermeld, is deze zevende community echter niet ‘besloten.’ We willen graag dat mensen kunnen zien hoe leuk het is om vrijwilliger te zijn.

Als u mee wilt doen, kunt u hierover meer lezen in de komende nieuwsbrieven en op de website. Ook komen er posters in de kerkgebouwen te hangen met meer info hierover. Doe mee en maak van onze Norbertusparochie ook via facebook een echte gemeenschap!!  Dan nu de vraag: Hoe zijn we teken van Gods liefde op Facebook?

 

Ik ben benieuwd naar uw reactie (Anne-Marie Swater) !

Uit het Testament van Franciscus van Assisië (1182 – 1226)

De Heer heeft mij, broeder Franciscus,
op de volgende manier het begin gegeven
van  een boetvaardig leven:
toen ik in zonden leefde,
leek het me te bitter om melaatsen te zien
en de Heer zelf heeft mij tussen heb gebracht
en ik heb hun barmhartigheid bewezen.
en toen ik bij hen wegging,
was wat bitter leek
voor mij veranderd in zoetheid naar ziel en lichaam …
En nadat de Heer mij enkele broeders had gegeven,
toonde niemand mij wat ik moest doen,
maar de Allerhoogste zelf heeft mij geopenbaard
dat ik moest leven
volgens het model van het heilig evangelie.

Een eindje meelopen

Mens ben je met andere mensen. Daarom word je in andermans leven betrokken, in diens goede en kwade dagen alsof je nog niet voldoende had aan jezelf.

Die ander komt ongevraagd op je weg, zoals de ge-wonde op de weg van de barmhartige Samaritaan. Deze wordt door de situatie opgeroepen om een eindje met die mens mee te lopen. Hij doet dat ook en wordt geprezen.

Lees verder

Luisteren… en verder?

Op ZONDAG luister ik aandachtig naar de preek,
ik hoor de boodschap aan,
de opdracht voor de nieuwe week.

Op MAANDAG is mijn voornemen helaas vergeten,
de was moet nog gedaan en wat zullen we eten ?

Op DINSDAG is er ruzie en ik zoek eerst mijn recht, daarom heb ik op die dag niets vriendelijks gezegd.

Op WOENSDAG veel te doen, ik moet me danig haasten, ik kan nog niet beginnen aan het beminnen van mijn naasten.

Op DONDERDAG ben ik moe, ik had een slapeloze nacht, ‘Bemin uw naasten als uzelf ‘,
ik heb toen aan mezelf gedacht.

Op VRIJDAG ben ik echt van plan, aan mij heeft het dus niet gelegen, maar ik kan niet aardig zijn want alles zit me tegen.

Op ZATERDAG omhels ik heel de wereld,
maar ik zeg er eerlijk bij: ’t kwam niet uit mezelf,
een medemens was hartelijk tegen mij.

Op ZONDAG luister ik altijd naar de preek,
ik hoor de boodschap aan,
de opdracht voor de nieuwe week…