Konijntje van God

konijntjeTibbe van vijf was aanwezig bij de doop van de baby van een vriendin van zijn moeder. Hij is niet kerkelijk en gelovig opgevoed, maar volgde de doop met grote interesse en de symbolen en handelingen daagden blijkbaar uit tot navolging.

Zijn moeder hoorde hem tenminste de volgende dag bij het konijnenhok. Ze dacht, dat hij het konijn water aan het geven was, maar hij kon veel meer met het water:
‘Ik doop jou. Nu ben je een konijntje van God ….’

Het was niet ver voor de Kerst, dat deze doop plaatsvond, maar naar verluidt, heeft een en ander geen gevolgen gehad voor het bewuste konijn richting het kerstdiner….

Een parochiaan aan wie dit verhaal verteld werd, vroeg: “ Is dat een geldige doop?“ Het antwoord moet luiden:
‘Neen; het was geen ‘tijd van nood‘ .
Dat laatste hopen we tenminste voor het konijn.

Gebed

gebed

‘k Heb Hem gezocht,

in ’t donker en in ’t licht,

wanneer ik voelde dat mijn tak was afgebroken.

Ik heb gebeden

met mijn oogjes dicht

en van mijn laatste geld een kaarsje opgestoken.

Ik blijf Hem zoeken tot de laatste dag,

niet in het lof zozeer, de hoogmis of de zegen.

Want juist op plekken waar ik Hem niet had verwacht,

daar kom ik Hem in volle glorie tegen.

 

Toon Hermans

Licht

licht Wanneer ons gegeven
wordt
te geloven
worden wij
uit het donker gehaald
en daar gebracht
waar licht is.
Alle donker
is niet verdreven
maar wel krijgen wij
Licht op onze levensweg.
Wij krijgen de kans
en ook de taak
om licht te brengen.

licht2 Wanneer in ons leven
het donker toeneemt
en eenmaal
de overhand krijgt
mogen we blijven geloven
in het licht.
God, die Licht is,
zonder duisternis,
zal zelf voor eeuwig
het licht zijn
van de volkeren.
En bij de dood
van haar gelovigen
bidt de kerk:
Moge het eeuwige licht
hen verlichten

Uit: Voortgaan of heengaan
H.C.A. Ernst, oud-bisschop van Breda

Klein en groot

Het is opvallend hoe vaak wij in onze kerstverhalen verkleinwoorden gebruiken: de herdertjes, de engeltjes, het stalletje, de schaapjes, het kribje. Het achtervoegsel ‘-je’ maakt klein, wat eigenlijk groot is: mannetje, vrouwtje, huisje.

Als jij een Twingo hebt en je eigenlijk niet kunt uitstaan dat je buurman net een Mercedes heeft gekocht, dan zeg je gewoon tegen hem: “Wel een leuk wagentje”.

Sommige woorden kun je echter niet verkleinen. Ooit iemand ‘Godje’ horen zeggen? Neen, nooit, want God is groot. Toch is juist God als een klein mensenkind op aarde gekomen, opdat wij mensen elkaar nooit meer zouden kleineren.

klein en groot

God die ons zoekt….

Een kleinzoon van rabbi Baruch hield als kleine jongen ervan om verstoppertje te spelen. Op een dag speelde hij met zijn vriendje in het huis van zijn grootvader. Hij verborg zich op zolder in een kast en wachtte in de ver-onderstelling, dat zijn vriendje hem zou zoeken. Hij wachtte lange tijd, maar tevergeefs.

David kwam op den duur uit de kast tevoorschijn en trof zijn speelkameraadje nergens aan. Huilend liep hij naar de studeerkamer van zijn opa en klaagde: “Ik had me zo goed verstopt, maar mijn vriendje heeft me laten zitten! Hij heeft me zelfs niet eens gezocht!”

Tranen stroomden ook over de wangen van rabbi Baruch. “Ach, lief kind”’,  zei hij, “Zo is het eigenlijk ook met God. Hij heeft alle reden tot klagen, net als jij! Hij heeft zijn aangezicht voor ons verborgen, opdat wij hem zouden zoeken, terwijl hij zich laat vinden, maar wij mensen zoeken hem niet eens ! ‘

Blijf ik staande?

Blijf ik staande als Hij komt, ook als Zijn komst betekent dat ik kleur moet bekennen voor wie en voor wat ik sta… Durf ik te blijven staan als ik Zijn gezicht herken in de ogen van de vluchteling die hier een veilig heenkomen heeft gezocht… het uitgeprocedeerde gezin dat al weken bivakkeert in een inderhaast opgetrokken tentenkamp op een parkeerplaats…

Wat doe ik als ‘de vreemdeling’ belachelijk wordt gemaakt, bespot… weggezet als zondebok van de economische crisis… Wat zeg ik als er een racistische mop wordt verteld… Ach, het is toch maar een grapje en het is zo gemakkelijk en vooral veilig om mee te lachen. Waarom zou ik degene moeten zijn die de stemming bederft… Sta ik dan op of blijf ik zitten waar ik zit…

Durf ik openlijk aan de kant te gaan staan van de uitgestotenen, de zwakken, de  wanhopige, de moedeloze, de ‘losers’ van deze wereld…

Durf ik in het voetspoor van Hem die wij verwachten, kleur te bekennen?

Blijf ik staande?

Dorothée van Leer

Vensters op katholiek geloven

De website www.venstersopkatholiekgeloven.nl is opgezet voor leraren, die meer willen weten over wat en hoe katholieken geloven. Dit is het derde deel van een project, dat voor het katholiek onderwijs is ontwikkeld: ‘Meer katholieke kennis in de klas’. De twee andere delen zijn: Maar wie is God (crossmediaal) en Mijn school is katholiek !

Het boek Mijn school is katholiek! is door CNV Onderwijs en de uitgeverij Adveniat Geloofseducatie (Katholieke Bijbelstichting) aan álle katholieke scholen in Nederland gratis beschikbaar gesteld. De kennis over het katholieke geloof en zijn tradities ebt langzaam weg. Met de publicatie Mijn school is katholiek! wil CNV Onderwijs samen met Adveniat Geloofseducatie de kennis over dit onderwerp weer terugbrengen in het onderwijs. Het boek is bestemd voor docenten voort-gezet onderwijs, leerkrachten basisonderwijs, Pabo-studenten, maar ook ouders van leerlingen.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.

boek katholiek

Micha en India

In de context van India is het kastenstelsel oorzaak van structureel onrecht. Dalits zijn de onaanraakbaren – ca. 260 miljoen mensen in India, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka. Zij worden het meeste getroffen door het kastenstelsel, dat een rigide vorm is van een maatschappelijke onderverdeling op grond van het onderscheid tussen rein en onrein. Door het kastensysteem zijn de Dalits sociaal gemarginaliseerd, politiek ondervertegenwoordigd, economisch uitgebuit en cultureel onderworpen. Ongeveer 80% van de Indiase christenen heeft een Dalit achtergrond.

Bij de voorbereiding van de teksten hebben de ervaringen van de Dalits gediend als vindplaats voor theologische reflectie op de tekst uit de profeet Micha 6,6-8: “Wat kan ik de Heer aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”.

Stichting Present in Nunspeet en Elburg

Praktische diaconie

Stichting Present is een organisatie, die de betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale verbanden wil stimuleren en organiseren. Als ‘vrijwilligersmakelaar’ biedt Present groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Lees verder

Proeven van goed samenleven, katholiek sociaal denken

In het licht van de diaconale inslag van het jaarthema vestigen wij graag de aandacht op het boekje “Proeven van goed samenleven”, dat een zeer toegankelijke introductie biedt in het katholiek sociaal denken. Het is geschreven door Thijs Caspers van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (www.katholieknetwerk.nl en www.vkmo.nl).

Het gaat over menselijke waardigheid, solidariteit, het algemeen welzijn en het beginsel van subsidiariteit. Deze pijlers dragen de katholieke visie op hoe een goede samenleving er uit zou zien. Het bevat leerzame praktijkrollen en praktijkvoorbeelden. Bij de presentatie van het boek benadrukte Erik Borgman, dat katholieken hun sociale traditie niet ‘klein moeten maken’, maar in ere houden. Het katholiek sociaal denken houdt  grote waarden en inzichten hoog vanuit een visie op de waardigheid van de mens als schepping en partner van God. ‘Het kennen van je eigen traditie bevordert het samen optrekken met christelijke en maatschappelijke partners’. Katholiek sociaal denken is uiterst actueel en relevant; het is een open uitnodiging