IJsheiligen (11 – 15 mei)

Met ‘IJsheiligen’ bedoelt men een aantal heiligen van wie de kerkelijke feestdagen vallen van 11 tot 15 mei: Mamertus, Pancratius, Servatius van Maastricht, Bonifatius van Tarsus en Sophia van Rome. Qua data kunnen Kruisdagen en IJsheiligen ten dele samenvallen. Er zijn streken waar men Mamertus niet meerekent; op andere plaatsen mag Sophia niet meedoen en soms laat men Bonifatius weg (let wel: het gaat hier niet om de Bonifatius, die in 754 in Dokkum werd vermoord, maar om een martelaar van enkele eeuwen eerder).

De benaming IJsheiligen stamt uit het volksweerkunde: volgens sommigen zou na deze dagen geen nachtvorst meer optreden, terwijl anderen ervan overtuigd zijn dat op die dagen juist een verhoogde kans op nachtvorst bestaat. Wetenschappelijk gezien zijn beide opvattingen onhoudbaar. Het is wel zo, dat na half mei de kans op nachtvorst aanzienlijk afneemt. Half mei zijn veel gewassen en vruchtbomen kwetsbaar en is nachtvorst schadelijk

Kruisdagen (6, 7 en 8 mei)

De Kruisdagen zijn in de katholieke kerk de maandag, dinsdag en woensdag voorafgaand aan Hemelvaartsdag. Het zijn dagen, waarop met gebed en met de litanie van alle heiligen om Gods zegen wordt gevraagd over de vruchten der aarde en over het gelovige volk. Het is een oud gebruik, dat teruggaat tot in de vijfde eeuw, om op de Kruisdagen bidprocessies te houden. De Nederlandse benaming Kruisdagen komt van de gewoonte om op deze dagen een processie te houden door velden en akkers, waarbij de priester een kruis meedraagt.

In kerken uit de Reformatie heeft de Biddag voor Gewas en Arbeid, dezelfde bedoeling als de Kruisdagen.

Heer, bescherm onze Koning

Oudere parochianen herinneren zich het gebed voor de regerende Koningin op zondag na de hoogmis.

Domine, salvam fac reginam nostram, Heer bescherm onze koningin. In België is dat Domine salvum fac regem nostrum, Heer, bescherm onze Koning. Dit wordt per 30 april dus ook onze bede. Aan deze bede is een gebed verbonden, dat in België anders is dan in Nederland. In de Belgische vorm:

“Laat ons bidden. God, aan wie alle macht en waardigheid is onderworpen, geef dat uw dienaar, onze Koning Willem Alexander, in voorspoed zijn gezag moge uitoefenen en dat hij u daarbij altijd vreest en steeds tracht te behagen, door Christus, onze Heer. Amen. Divinum auxilium maneat semper nobiscum, Gods hulp en bijstand blijven steeds bij ons. Amen.

Franciscus en het kruis van Goede Vrijdag

Telkens wanneer Franciscus een kerk of kapel betrad bad hij: “Wij aanbidden u, Heer Jezus Christus, hier en in al uw kerken over de hele wereld, en wij loven u omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.”  Voor het kruis in het klooster van San Damiano bij Assisië, dat thans in de kerk van H. Clara te Assisië hangt, bad Franciscus: “Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waar-achtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen”. 

Het werd dag…

Graf - weggerolde steen

Voor dag en dauw ging Maria op weg,
– weg van de vrienden –
op weg naar de plek
waar haar pijn, haar gemis
was neergelegd.
Voor dag en dauw,
nog voor de dag zijn mogelijkheden kon onthullen,
was ze bij de plaats van haar verdriet.
Ze zag leegte, een zwart gat.
Ze stond,
ze onderging,
elk zintuig open,
ze luisterde diep.
Ze hoorde stemmen:
“Het is niet hier dat je moet zijn;
het is niet hier dat je je liefde ontmoet;
het is niet hier dat je te leven hebt”.

Maria keerde zich om – de rug naar de leegte.
Een tuin vol leven lachte haar toe.
Een mens sprak haar aan,
Hij noemde haar naam.
En ze begreep.
Ze voelde dat leven sterker is dan dood en pijn,
dat liefde leeft, over grenzen van dood.
Haar hart gloeide.
Ze liep terug,
terug naar de vrienden,
om die warmte, die vreugde, dat leven
voor hen uit te zingen.
Het was dag geworden, volop dag!

 Graf - binnen

Uit:  Zondagsvieringen
PW Anne-Marie Swater

Onze prachtige dochter

Mijn ouders zijn verdrietig soms,
want ik, ik ging terug naar boven
en ze vinden het best wel lastig vaak
om in het hiernamaals te geloven.

Dus stuur ik haar een zonnegroet
of blaas zachtjes door der haar
en als ze het even lastig heeft,
dan sta ik voor haar klaar.

Als ze slaapt, dan streel ik zacht haar wang
en fluister zachtjes in haar oor,
wees jij voor de dood nou maar niet bang,
ik wacht wel op je hoor.

Neem jij de tijd voor je eigen leven,
haal alles eruit wat het je biedt,
wordt sterker van je levenservaring
en overkom zo je verdriet.

Op de dag dat jij je reis gaat maken
naar het land waar ik nu ben,
zal ik op je wachten bij de hemelpoort
en zal je alles laten zien wat ik hier al ken.

Dan sluit ik je in mijn armen pap en mam,
dan wordt het één groot feest
en gaan we verder waar we waren opgehouden,
want ik ben nooit echt weg geweest

Ingezonden door N.G. Veenhuizen – Lelystad

De dag waarop de vreugde werd geboren

PASEN is de dag waarop de vreugde werd geboren.
Wij hebben alle reden tot vreugde,
want Jezus Christus
is werkelijk opgestaan,
en het leven heeft weer zin.
Wie gelooft in de opstanding,
kan altijd opnieuw beginnen,
vindt na de zwartste nacht
een stralende morgen.
PASEN is de tijd van de vernieuwing,
de tijd van de nieuwe hoop
voor een dodelijk vermoeide wereld.

Wanneer jouw hart dood is voor alle vreugde,
wanneer jij niet meer in jezelf
en niet meer in de mensen
kunt geloven: wend je dan tot God.
Hij kan dode harten tot leven wekken.
Laat Hij jouw bevroren hart ontdooien
en vullen met de warmte van zijn liefde.
Dan zal het ontvankelijk worden
voor zijn wonderbaarlijkste Paasgeschenk:
de vreugde.

Uit: Phil Bosmans,
Van harte. Leven met de seizoenen

Maria-antifoon in de Paastijd

Voor verschillende delen van het jaar kent het kerkelijk gebed verschillende zogeheten Maria-antifonen. Als regel zijn dat korte gesproken of gezongen teksten, gericht aan de Moeder Gods Maria.

In de Advent tot aan Maria Lichtmis, 2 februari, is dat het Alma Redemptoris Mater, Lieve Moeder van de Verlosser.

Van Maria Lichtmis tot in de Goede Week het Ave Regina Caelorum, Wees gegroet, Koningin van de hemel.

Van Paaszaterdag tot aan Drievuldigheidszondag, de zondag na Pinksteren, Regina Caeli, laetare, alleluja, Koningin van de hemel, verheug u, alleluja.

Tenslotte tot aan de Advent het Salve Regina, Wees gegroet, Koningin.

Op www.youtube.com kunt u ze horen!

Wat betekent Alleluja?

Alleluja of halleluja (ook wel allelujah of hallelujah) is van oorsprong een Hebreeuwse uitroep, die ‘Prijst God’ betekent, iets als ‘Hoera voor God’. Het woord alleluja is een samentrekking van de twee woorden hallelu en jah. Jah is de ingekorte aanduiding van JHWH (Jahweh), het Hebreeuwse woord voor God.

Het woord is vooral een uitroep uit enthousiasme voor God en is minder een opdracht tot het prijzen van God.