Palmpasen stok maken

Uitnodiging voor alle kinderen!

Graag willen wij alle kinderen uitnodigen om met ons een Palmpasen stok te maken. Het wordt een gezellige middag met leuke verhalen en creatieve bezigheden.
Iedereen is van harte welkom!
We willen wel vragen of de ouders/ verzorgers erbij kunnen blijven om te helpen want het blijkt toch soms wel een lastig klusje voor de kinderen 

Wanneer: Zaterdag 13-04-2019
Hoe laat: 14.00 uur tot 15.30 uur (kerk open v/a 13.45 uur)
Waar: In de Petruskerk
Kosten: Geen

Zelf mee te nemen:
• Thuis een kruis maken van 2 latjes (60cm bij 40cm)
• Versiering voor de stokken (crêpepapier, iets lekkers om eraan te hangen zoals bijvoorbeeld schuimpjes chocolade eieren met een touwtje etc.)
• 12 Dop-pinda’s als symbool voor de discipelen van Jezus
• 30 Rozijntjes als symbool voor de zilverstukken die Judas kreeg voor het verraden van Jezus
• Mandarijn als symbool voor de spons die in de zure wijn was gedoopt om Jezus van te laten drinken
• Paasei (met een touwtje) als symbool voor nieuw leven (Het opstaan uit de dood)
• Broodhaantje voor de haan die 3x kraaide toen Petrus had gezegd dat hij Jezus niet kende.
• Schaar
• Plakband
• Een grote Naald en Draad/Wol

Op zondag 14 april om 11.00 uur is het Palmpasen, dan kunnen de kinderen met hun Palmpasen stok in processie door de kerk lopen. Dit is dan een zeer feestelijk geheel.

We hopen dat vele kinderen gezellig naar de kerk komen!

De werkgroepen Kinderwoorddienst,Catechese en Eerste Heilige Communie

Parochieavond Lelystad

Beste mede parochianen,

Het is tijd, de hoogstnodige tijd dat wij als parochianen binnen onze Norbertusparochie met elkaar bespreken hoe wij de toekomst tegemoet gaan en wel op:

Dinsdagavond 23 april om 20.00u in de Petruskerk

We moeten een weg zien te vinden om ook over 10 jaar nog steeds met plezier en naar tevredenheid een geloofsgemeenschap te kunnen zijn. Een geloofsgemeenschap waarin parochianen zich thuis voelen en  waarvoor vrijwilligers en pastores zich met genoegen inzetten.

Daarom hebben locatieraden, pastoraatsgroepen, bestuur en pastoraal team de handen ineen geslagen en per geloofsgemeenschap een avond ingepland.

Elke geloofsgemeenschap binnen onze parochie is uniek. Voor de toekomst willen wij dit vasthouden en voortzetten.

Wat vinden wij belangrijk?

Hoe kunnen wij dit vorm geven?

Wat hebben wij daarvoor nodig?

Antwoorden zijn nodig om een levende en dynamische geloofsgemeenschap te blijven.

Een gemeenschap met een uitstraling die mensen aantrekt.

Uw inbreng daarbij is heel belangrijk!

Programma.

19.30 -20.00u    ontvangst met koffie/thee

20.00 uur          verwelkoming en openingsgebed

20.10 uur          presentatie parochiebestuur

20.30 uur          discussie in kleinere groepen

21.30 uur          terugkoppeling uit de groepen en trekken van een paar conclusies

22.00 uur          sluiting

Na de sluiting is gelegenheid om nog wat na te praten.

‘De ongemakkelijke Waarheid’

Brief voor de Veertigdagentijd 2019
Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

De Veertigdagentijd die vandaag met Aswoensdag is begonnen, is een tijd van vasten en verstilling. Door in deze periode op allerlei terreinen minder te consumeren en door het lawaai des levens te vermijden, ontstaat er ruimte. Daarmee is de Veertigdagentijd wel te vergelijken met een vakantie. Het woord ‘vakantie’ is immers verwant aan het Latijnse vacare (vrij zijn) en dat wordt in de christelijke traditie veelal verbonden met God: vacare Deo, vrij zijn voor God. De vakantie dus als vrije ruimte, waarin we ons openstellen en innerlijk vrij maken voor de ontmoeting met God. En dat nu is precies waarvoor de Veertigdagentijd dient.

Als ‘sterke tijd’ biedt de Veertigdagentijd in de aanloop naar het hoogfeest van Pasen diverse mogelijkheden om te werken aan onze band met Christus: via vasten, bidden en het geven van aalmoezen. Dat is belangrijk, want onze band met Christus staat tegenwoordig onder grote druk. Zo kent onze hectische samenleving een schier eindeloze stroom afleidingen, vooral door de sociale media, waardoor we vaak bezig zijn met gebeurtenissen buiten ons en aan ons innerlijk leven te weinig toekomen. Daarnaast is het geloof steeds minder aanwezig in het publieke domein. Toch blijft Christus ook in deze moeilijke omstandigheden steeds een beroep op ons doen. Hij laat ons niet met rust. Christus is de ongemakkelijke Waarheid, die onze zogenaamde zekerheden bevraagt. Hij daagt ons voortdurend uit om niet de puur menselijke maat te hanteren, maar Zijn voorbeeld na te volgen. Hij zegt over Zichzelf: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij” (Joh. 14,6). In de Evangelies komen we herhaaldelijk passages tegen waarin Christus de lat anders en vaak hoger legt dan men tot dan toe gewend was. Maar Hij geeft ook de kracht om in Zijn voetsporen te treden. Sterker nog: Hij is die kracht in eigen Persoon. Daarom moeten we onszelf opzij durven zetten waardoor Jezus in ons een steeds grotere ruimte en vrijheid kan vinden om in ons innerlijk aanwezig en werkzaam te zijn. Dat bedoelt Johannes de Doper als hij zegt: “Hij moet groter worden maar ik kleiner” (Joh. 3,30). Of zoals Paulus het zegt in zijn Brief aan de Galaten: “Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij” (Gal. 2,20). Dat is in deze individualistische tijd, waarin maar al te vaak de eigen persoonlijkheid wordt gevierd en bewierookt, een atypische en niet altijd even welkome boodschap.

Om Christus na te volgen is het wel nodig innerlijk een levende relatie met Hem te onderhouden. Daartoe is naast het vieren van de Eucharistie, waardoor we Hem onder de gedaanten van brood en wijn in ons innerlijk ontmoeten en ontvangen, het gebed in de “binnenkamer” (Mat. 6,6; het Evangelie van Aswoensdag) van levensbelang. De binnenkamer is een beeld van ons innerlijk leven. Juist de verstilde Veertigdagentijd

kan ons helpen de rijkdom van het gebedsleven te (her)ontdekken. Dat vraagt inspanning en geduld. Wie bidt, komt er namelijk al snel achter dat God geen automatiek is. De oplossingen voor je problemen en de antwoorden op je vragen liggen niet voorverwarmd achter glazen deurtjes die opengaan na een gebed. Het is geen ‘eten uit de muur’. Een gebedsleven is méér dan de Heer om hulp vragen, al zijn zulke gebeden zeker belangrijk. Paus Franciscus zegt over het gebed: “Het is op de eerste plaats dialoog, een persoonlijke relatie met God. De mens is geschapen als een wezen in persoonlijke verhouding tot God die zijn volledige verwerkelijking slechts vindt in de ontmoeting met zijn Schepper. De weg van het leven loopt naar de definitieve ontmoeting met de Heer” (Algemene audiëntie 15 november 2017).

Christus zou je tijdlijn moeten zijn, met Hem zou je voortdurend biddend in contact moeten staan. Hem zou je steeds statusupdates moeten sturen – innerlijke berichten over wat je bezighoudt. En anders dan bij sociale media hoef je je niet beter en succesvoller voor te doen dan je bent. Naast je hoogtepunten die je in dankbaarheid met Hem kunt delen, kun je bij Hem óók terecht met je dieptepunten. Met Hem kun je je hele leven delen. En je kunt Zijn leven overwegen in het bidden van de rozenkrans. Maar ook stil zijn is gebed – comfortabele stilte zoals die tussen goede vrienden bestaat. Paus Franciscus zegt daarover tijdens diezelfde audiëntie: “Bidden is, zoals elke ware dialoog, ook altijd: stil kunnen zijn – dialogen kennen momenten van stilte – in stilte bij Jezus zijn. … De Evangelies tonen ons Jezus die zich op afgelegen plaatsen terugtrekt om te bidden. Wanneer de leerlingen die innige verhouding van Jezus met de Vader zien, voelen ze het verlangen om daaraan deel te kunnen hebben en vragen Hem: ‘Heer, leer ons bidden’ (Luc. 11,1).”

Het antwoord van Christus op die vraag is het gebed dat Hij in het Evangelie aan Zijn leerlingen en dus ook aan ons gegeven heeft en dat we nog altijd bidden: het Onze Vader – niet voor niets het Gebed des Heren genoemd. Ook Christus ging in dialoog met Zijn Vader, daarbij steeds op zoek naar het antwoord op de vraag hoe Hij zich kon laten leiden door de wil van Zijn Vader. En Hij bleef bidden tot het einde toe: op eenzame plaatsen, waar Hij de stilte zocht die voor het innerlijk gebed nodig is, in de Hof van Olijven en tijdens Zijn laatste uren aan het Kruis.

Paus Benedictus XVI hield in 2011-2012 een reeks catecheses over het gebed. In één van deze catecheses (30 november 2011) vroeg hij zich af: “Als we Jezus’ gebed van nabij bekijken, moet in ons een vraag opkomen: en ik, hoe bid ik? Hoe bidden wij? Hoeveel tijd besteed ik aan mijn relatie met God?” De paus wees vervolgens op het belang van het biddend lezen van de Heilige Schrift, de lectio divina. “Luisteren, mediteren, de stilte bewaren tegenover de Heer die spreekt, is een kunst die men leert door ze standvastig te beoefenen.”

En ook dan kan iemand periodes doormaken waarin het gebed vruchteloos schijnt. De woorden klinken dor en lijken niemand te bereiken. Zelfs de heilige Moeder Teresa worstelde jarenlang hiermee. Op de vraag “Waar vond moeder Teresa de kracht en het doorzettingsvermogen om zichzelf volkomen te wijden aan het dienen van anderen?,” antwoordde paus Johannes Paulus II in een toespraak op 20 oktober 2003 tot de pelgrims die voor haar zaligverklaring naar Rome waren gekomen: “Zij vond het in gebed en in de stille beschouwing van Jezus Christus, zijn Heilig Hart.” De postulator, degene die verantwoordelijk was voor haar zaligverklaringsproces, deelde mee dat moeder Teresa gedurende een periode van vijftig jaar gebukt ging onder geloofstwijfels en in haar innerlijk leegheid en duisternis ondervond. Moeder Teresa’s ervaringen leren ons dat het bij het stil innerlijk gebed niet primair om mooie en aangename gevoelens gaat. Als die ontbreken – en dat kan soms gedurende lange tijd het geval zijn – kunnen we wel degelijk een vruchtbaar innerlijk gebedsleven hebben. Geduld en volharding zijn in zulke periodes cruciaal. Door middel van meerdere parabels leert Jezus ons dat we volhardend moeten zijn in het gebed. Als mensen, ondanks al hun feilen, vrienden wegens hun aandringen toch geven wat ze vragen of als ouders verzoeken van hun kinderen inwilligen, “hoeveel te meer zal dan uw Vader in de Hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen” (Luc. 11,13).

De Veertigdagentijd is bij uitstek geschikt om ons ‘voor God vrij te maken’, elke dag de binnenkamer van ons innerlijk leven te zoeken om ons gebedsleven (weer) vrucht te laten dragen tot ver na de Vastentijd. In voor- en tegenspoed, zoals ook paus Benedictus XVI in zijn catechesereeks benadrukte: “Ons bestaan en onze levensweg worden, dat weten we allemaal, dikwijls getekend door moeilijkheden, onbegrip en lijden. In de trouwe relatie met de Heer, in het voortdurende, dagelijkse gebed kunnen ook wij de vertroosting die van God komt, concreet ervaren. Dat versterkt ons geloof omdat ons dit Gods ‘ja’ aan de mens concreet laat ervaren, aan ons, aan mij, in Christus; dat laat ons de trouw van Zijn liefde voelen die gaat tot de gave van Zijn Zoon op het kruis.”

Ik wens u van harte een gezegende Veertigdagentijd toe, waarin u hopelijk de blijvende kracht van het dagelijkse gebed in de stilte van uw binnenkamer mag ervaren.

In gebed verbonden,

Willem Jacobus kardinaal Eijk,
Aartsbisschop van Utrecht
Utrecht, Aswoensdag 6 maart 2019

Norbertustour diaken André van Boven

Op 15 februari heeft diaken André van Boven samen met twee bestuursleden en een lid van de redactie van de Oversteek een kennismakingstoer langs onze geloofsgemeenschappen gemaakt. Net als bij de Tour De France kende deze tour ook meerdere etappes. Achtereenvolgens werden Nunspeet, Elburg, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant en Lelystad bezocht. In maart maakt hij een soortgelijke kennismakingstoer in de Thomas-en Christoffelparochie.

De kennismaking werkte twee kanten op. Diaken Van Boven maakte kennis met actieve parochianen in de geloofsgemeenschappen, werd wegwijs gemaakt in het kerkgebouw en de geloofsgemeenschap maakte kennis met de diaken. Bij iedere geloofsgemeenschap is stil gestaan bij de vraag waar wil je je de komende jaren hard voor maken, waar wordt je warm van en ook de vraag wat zijn de zorgpunten? Uiteraard waren de geloofsgemeenschappen ook benieuwd naar de persoon André van Boven.
Waar gaat zijn belangstelling naar uit? Wat kunnen wij van hem verwachten? Uiteraard was die laatste vraag nog niet te beantwoorden. Wel werd duidelijk dat André er zin in heeft om in onze drie parochies aan de slag te gaan. Dank aan zoveel betrokken parochianen die bij de tour aanwezig konden zijn!
Op iedere locatie is het bezoek met foto’s vastgelegd. Zie ook de bijgevoegde foto’s.
Namens het parochiebestuur: Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Van het bestuur

Met enthousiasme blijven werken aan de toekomst

Het parochiebestuur en het pastoraal team treffen voorbereidingen om in de komende periode in alle geloofsgemeenschappen een bijeenkomst te houden om met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag waar we als geloofsgemeenschap warm voor lopen en wat voor ons de ‘stip aan de horizon’ is.

Dit plan komt niet zomaar uit de lucht vallen. Op de Eilanddagen van 2017 hebben we hierover ook met elkaar van gedachten gewisseld, maar er kon toen nog geen vervolg aan gegeven worden. In september 2018 is die draad weer opgepakt in een overleg van de besturen van de drie parochies en het pastoraal team. René Grotenhuis was, evenals op de Eilanddagen, de gespreksleider in deze bijeenkomst.

Uit het overleg in september is duidelijk naar voren gekomen dat we de krimp niet lijdzaam over ons willen laten komen. We moeten blijven werken aan een structuur waarin de parochianen van over 10 jaar nog enthousiast met de kerk en hun geloof bezig zijn.

De voortgaande ontkerkelijking, een kleiner pastoraal team, een krimpend vrijwilligersbestand, daling van de inkomsten zijn ontwikkelingen die ook de komende 10 jaar door zullen gaan. Dat kan een gevoel oproepen van ‘wij zingen onze tijd wel uit’ en ‘na ons moeten de parochianen over 10 jaar maar zien’. Wij willen dit gevoel met elkaar proberen te keren.

Onafhankelijk van de vraag hoe groot of hoe klein de parochie of de geloofsgemeenschap in de toekomst is, is er een gemeenschappelijk ontwikkelde visie nodig hoe we de parochie van de toekomst vorm geven; een geloofsgemeenschap waar parochianen zich bij thuis voelen, waar vrijwilligers met genoegen zich voor de gemeenschap inzetten, waar de inzet van pastores wordt gewaardeerd en waar pastores met plezier werken.

Als drie parochies delen we één pastoraal team met een basisbezetting van 3 fte, met een werkgebied groter dan de oppervlakte van de provincie Utrecht. Onze parochie telt 5 geloofsgemeenschappen, De drie parochies hebben in totaal 18 geloofsgemeenschappen. Tussen de geloofsgemeenschappen bestaan grote onderlinge verschillen in grootte en ook in het type geloofsgemeenschap, stedelijk en met een sterk dorpsgevoel.

In het overleg op 6 september is verwoord dat de weg naar de toekomst niet van ‘boven af’ opgelegd kan worden worden. De betrokkenheid van parochianen is essentieel. Het pastoraal team en de drie besturen hebben afgesproken dat zij dit oppakken. Aan alle geloofsgemeenschappen zal binnenkort de vraag worden voorgelegd welke stip zij aan de horizon zien voor hun geloofsgemeenschap over 5-10 jaar.

In de bestuursvergadering is afgesproken dat de bijeenkomsten in de periode maart-april georganiseerd worden en dat we in mei/juni een centrale dag willen organiseren waarin vanuit iedere geloofsgemeenschap wordt teruggekoppeld en waar we met elkaar proberen gezamenlijke conclusies te trekken. We willen dit organiseren op een zaterdag en zien dit als onze Eilanddag voor 2019. We proberen voor deze Eilanddag ook een spreker uit te nodigen die een boeiende visie over parochieontwikkeling kan presenteren.

Presentatie en rondtoer diaken André van Boven

We prijzen ons gelukkig dat de vacature die was ontstaan door het vertrek van pastor Evelien Reeuwijk al weer zo snel ingevuld is. Diaken André van Boven is per 1 februari benoemd tot pastor voor onze drie samenwerkende parochies. Op vrijdagavond 8 februari was de presentatieviering van de diaken in de Ludgeruskerk in Dronten. Het was een mooie viering en een gezellige ontmoeting met elkaar na de viering. Dank aan het koor en de locatieraad die dit alles verzorgden.

Op vrijdag 15 februari heeft André samen met twee bestuursleden en een lid van de redactie van de Oversteek een rondtoer langs de locaties van onze parochie gemaakt. Het was een geslaagde toer. Enerzijds kon André kennis maken met de locaties en reeds met een aantal vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap en anderzijds konden de vrijwilligers kennis maken met de persoon André van Boven en hem hun zorgen en wensen verwoorden. Dank aan zoveel betrokken parochianen die hierbij aanwezig konden zijn!

Overdracht eigendom Bonifatiuskerk in Biddinghuizen

Op 25 januari heeft het parochiebestuur, als gevolg van het overdragen van het economisch eigendom van de Bonifatiuskerk in Biddinghuizen, deel van kerkcentrum De Voorhof, aan de Protestantse Gemeente Biddinghuizen, bij het aartsbisdom het verzoek ingediend de Bonifatiuskerk aan de eredienst te onttrekken en deze voort te zetten als pastoraal steunpunt. Het wachten is nu op het decreet van het bisdom waarin dit wordt geëffectueerd.

Aftreden lid locatieraad

Dennis Teuben heeft aangegeven dat hij stopt als lid van de locatieraad en als budgethouder van de geloofsgemeenschap H. Ludgerus in Dronten. Het bestuur heeft Dennis bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid voor de geloofsgemeenschap.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Norbertus-korenmorgen

Vanmorgen is in de Voorhof in Biddinghuizen de traditionele jaarlijkse Norbertus-korenmorgen gehouden. Koorleden uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie hebben gezamenlijk een aantal nieuwe liederen ingestudeerd. Zoals altijd stond de morgen onder leiding van Kees van Mechelen, met orgel- en pianobegeleiding van Jan Venema. De teksten van de liederen werden ingeleid en toegelicht door Dorothee van Leer. Een waardevolle jaarlijkse traditie.

Kinderwoorddienst Veertigdagentijd en Pasen in de H. Ludgerus.

Het thema is ‘De gekleurde Bril; Leren kijken met de ogen van Jezus’.

In alle evangelielezingen van de veertigdagentijd is er sprake van anders kijken, de wereld anders leren zien. Elke keer wordt er gevraagd om verder te kijken dan je neus lang is; beter nog om met de ogen van God te kijken. Wij kijken gewoonlijk door een gekleurde bril van eigen oordelen en Jezus en God vragen van ons om breder en vanuit liefde te kijken naar mensen en situaties.

Tijdens de veertigdagentijd en Pasen proberen we elke KWD zondag onze gekleurde bril af te zetten en met de ogen van God naar de mensen en hun situatie te kijken. Voor iedere KWD zondag is er een poster met een hoofdpersoon uit de evangelielezing. Over deze persoon heen ligt onze gekleurde bril. Wanneer de bril verwijderd wordt, wordt zichtbaar wat je ziet wanneer je met de ogen van God en Jezus kijkt. Zo heeft iedere KWD zondag een eigen titel en een bijpassend knutselproject. De bron van het KWD 40-dagen project is de kinderwoorddienst.nl

De KWD is voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan het begin van de dienst worden de kinderen uitgenodigd om naar de KWD te gaan. Voel je welkom en kom mee. Er is een KWD op 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, 7 april en op Paaszondag 21 april. Op 14 april en 19 april (Goede Vrijdag) zijn er gezinsvieringen. Dan is er geen KWD. Graag tot ziens.

De werkgroep Kinderwoorddienst.

Samen aan tafel maaltijden

KIK

Op weg naar Pasen toe worden er 6 Samen aan Tafel Maaltijden georganiseerd op de vrijdagavonden in de Veertigdagentijd. Er wordt -sober- voor je gekookt. Zelf hoef je alleen een diep bord en bestek mee te nemen.

De 40dagentijd-projecten van Kerk-in-Actie en Vastenactie staan centraal in deze maaltijdvieringen, die worden gehouden in de:

– Petruskerk (Botter 39-05) op 08 maart, 22 maart en 05 april;
– Ontmoetingskerk (Schor 4) op 15 maart, 29 maart en 12 april.

De kerk is open vanaf 17:30 uur, de maaltijd begint om 18:00 uur en eindigt rond 19:00 uur. Voor de laatste maaltijd op 12 april nemen we allemaal wat eten -zonder vlees- mee om te delen.
Er wordt een vrijwillige bijdrage voor de projecten gevraagd.
Aanmelden kan elke week tot en met de donderdagavond bij Ria Damen, telnr. 253852 en Willie Oosterheerd, telnr. 220402.

Jij bent van harte welkom!
Namens de werkgroep Samen aan Tafel Maaltijden
Bert Oosterheerd en Ria Damen Vastenactie