Basiscatechese PKN-kerk Lelystad in Ludgeruskerk

Op zaterdagmiddag 10 november kreeg een groepje van 5 kinderen in de leeftijd van 9 jaar en hun 4 begeleiders van de PKN-kerk voor de duur van een uur een rondleiding in onze kerk. Dit bezoek maakte deel uit van hun twee jarige cursus basiscatechese. De begeleiders kozen voor onze kerk, gezien de overeenkomsten. Belangstelling leidt tot meer begrip en dat moeten we met twee handen beet pakken. Voor de kinderen was er een speciaal programma in elkaar gezet, waarin stil werd gestaan bij iedere ruimte en welke Bijbelse elementen hierin terug te vinden waren. Dat leidde tot leuke reacties. De bel, waarmee aangekondigd wordt dat de viering begint, kennen zij in hun kerk niet en natuurlijk moest elk kind deze even laten klingelen. Veel heilige getallen zijn in het gebouw verwerkt, waar wij doorgaans niet stil bij staan. Ook dat de architecten het elkaar kunnen ontmoeten in alle vertrekken centraal hebben gezet, was een aandachtspunt.
Na afloop kregen de kinderen een boekje mee, waarin het e.e.a. van hetgeen was verteld werd samengevat. In het midden was een puzzel (een woordzoeker) opgenomen bestaande uit woorden die in onze Ludgeruskerk zo vertrouwd zijn. Het werd een leerzaam uurtje voor beide kanten.
BezoekLudgeruskerk-PKN-10-11-2018
Marian Visser (namens PG/Locatieraad)

Het NEVA-ensemble komt weer naar Lelystad

In tegenstelling tot wat in De Oversteek staat, zal op zondag 16 december het NEVA-ensemble uit Petersburg de viering in Lelystad muzikaal ondersteunen, en niet het Kleinkoor, zoals vermeld.

Het, bij velen reeds bekende NEVA-ensemble, bestaat uit twee zangeressen, drie zangers en een pianiste. Zij zingen liederen uit de Slavisch-Byzantijnse kerk. Tot enkele jaren geleden waren ze jaarlijks bij ons te gast tijdens hun tournee door Nederland. In die tijd gaven ze een avondvullend concert ten gehore. Nu zingen ze tijdens de viering van zondag 16 december 2018. Voor hen die destijds veel plezier aan hen beleefd hebben, zal het een welkome hernieuwing van de kennismaking zijn. Zij die hen nog niet hebben horen zingen, zullen het ervaren als een bijzondere aanvulling van de zondagse eredienst. Na afloop zal een toegift van enkele liederen ten gehore worden gebracht. Een deurcollecte zal u de gelegenheid geven uw waardering financieel uit te drukken.

Deze viering zal tevens de laatste zijn waarbij pastoraal werkster Evelien Reeuwijk in onze geloofsgemeenschap zal voorgaan. Zoals bekend zal ze onze parochie gaan verlaten.

Namens de locatieraad: Hans Luiten.

Neva

Advent vieren

Adventskalenders

De sfeer van verwachting die zo kenmerkend is voor Advent, wordt in kerkgebouwen
onder meer uitgedrukt met behulp van O-antifonen en de adventskrans. Adventskransen
zijn, zoals gezegd, niet alleen in kerkgebouwen, maar ook in veel scholen en huiskamers
te vinden. Dat geldt ook voor adventskalenders. Vaak bevatten adventskalenders voor
elke dag van de Advent een overweging, die aanspoort om eens wat dieper na te denken
over de komst én de wederkomst van Christus. Voor kinderen zijn er traditiegetrouw
adventskalenders met kleine gedichtjes, plaatjes en soms zelfs chocolaatjes.

advent

Advent
Uitkijken naar wat te gebeuren staat
zonder voorbehoud
open en vol vertrouwen
uitzien naar een mens
die je gedachten bezielt
en je hart beroert

Op de uitkijk staan
tot je zijn ster ziet opgaan van
achter de heuvel
en maken dat deze droom waar wordt.

Smeulend vuur gaat weer
branden,
vonken slaan gensters
weinig in aantal
klein in grootte
sterk in kracht
doen ze nieuw leven ontstaan.
Licht toelaten
licht aansteken
om hoop te geven
en leven te delen,
dat is advent

Kathleen Boedt

Advent

Met de Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. De liturgische kleur groen maakt plaats voor het paars. De meeste zondagen na Pinksteren was het groen. Maar nu, op de eerste adventszondag wordt het paars, de kleur van boete en inkeer, want er is iets nieuwe op komst, een nieuw begin. “Zie ik ga iets nieuws maken, het is aan het kiemen, weet u dat niet? Ik ga een weg leggen in de woestijn en rivieren in het dorre land”, aldus de profeet Jesaja (43, 19). En in het Matteus-evangelie zegt Johannes de Doper: “Want hij is het over wie de profeet Jesaja heeft gesproken Een stem roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht”.

adventDe Adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. In 2018 is dat op zondag 2 december. De Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’ ‘adventus’ is, worden de vier weken vóór Kerst ‘Advent’ genoemd. De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 2 december t/m maandag 24 december en duurt 23 dagen.Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Met een hoofdletter betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn. De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint altijd op de zondag tussen 26 november en 4 december, teruggerekend vanaf Kerstmis de vierde zondag. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e (Gaudete) en 4e adventszondag. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27.

Met de profeet Jesaja (45, 8) zingt de kerk elke adventszondag: Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken, en laat de aarde zich openen. Laten hemel en aarde redding voortbrengen en ook het recht doen ontspruiten; het gregoriaanse Rorate coeli desuper et nubes pluant justum.

Oorsprong de advent

De precieze oorsprong van de advent is onbekend. De eerste vermelding in literatuur is in het werk van de historicus Gregorius van Tours (538-594). In dit werk blijkt dat de advent in ieder geval al bestond in 480 na Christus. De precieze datum van de oorsprong is niet te achterhalen, sommigen stellen dat het al begon met de twaalf apostelen. Oorspronkelijk ging de advent gepaard met een periode van vasten.

Adventskransen

Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de adventskrans, die in alle kerken en in sommige scholen en huiskamers wordt opgehangen. Een adventskrans is doorgaans gemaakt van dennengroen of andere natuurlijke materialen en draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één. Op iedere adventszondag wordt één kaars ontstoken, net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende kerstfeest aankondigen.

Van het bestuur

Met enthousiasme blijven werken aan de toekomst

In de vorige Oversteek is verslag gedaan van de bijeenkomst op 6 september in Zwolle. Onder leiding van René Grotenhuis kwamen toen het pastoraal team en de drie parochiebesturen bijeen. Het thema was de vraag wat voor soort kerk we willen zijn. De voortgaande ontkerkelijking, een kleiner pastoraal team, een krimpend vrijwilligersbestand, daling van de inkomsten zijn ontwikkelingen die ook de komende 10 jaar door zullen gaan. Dat kan een gevoel oproepen van ‘wij zingen onze tijd wel uit’ en ‘na ons moeten de parochianen over 10 jaar maar zien’. Wij willen dit gevoel met elkaar proberen te keren. In het overleg is verwoord dat de weg naar de toekomst niet van ‘boven af’ opgelegd kan worden. De betrokkenheid van parochianen is essentieel. Toen was de gedachte om nog dit najaar een parochieavond te organiseren. De voorbereiding van zo’n parochieavond en vermoedelijk meerdere avonden kost meer tijd. Nu gaan de gedachten uit naar een bijeenkomst in de tweede helft van januari.

Notitie vrijwilligersbeleid

Het bestuur heeft in de oktobervergadering de notitie vrijwilligersbeleid vastgesteld. De opmerkingen en vragen die de locatieraden op het concept naar voren hebben gebracht, zijn besproken en leidden tot enkele aanpassingen. In de conceptnotitie was de wenselijkheid verwoord om een risicoanalyse uit te voeren, waar het veiligheidszaken betreft. De term wenselijkheid is te zwak en te vrijblijvend. Die tekst is nu aangepast. Het bestuur vraagt de locatieraden de risico’s in kaart te brengen, vast te leggen op welke manier deze risico’s tot het minimum te beperken en hiervan verslag te doen aan het parochiebestuur. In de parochie H. Christoffel is het plan om een folder over hun vrijwilligersbeleid te maken en deze aan iedere vrijwilliger uit te reiken. We hebben afgesproken dat we eerst die folder afwachten om hierover ook voor onze parochie een besluit te nemen.

Nieuwe automatisering

Zoals al vaker verwoord, wordt vanaf zomer 2019 het pakket Navision niet langer ondersteund. In Navision werd en wordt nog zowel de ledenadministratie als de financiële administratie van de parochie uitgevoerd. Dit maakt een overschakeling naar een ander pakket noodzakelijk. Landelijk is afgesproken dat alle parochies in Nederland overschakelen naar twee nieuwe pakketten; Exact Online voor de financiële administratie en DocBase voor de ledenadministratie. Ook de aangescherpte voorwaarden betreffende de bescherming van persoonsgegevens speelden een grote rol bij het besluit om naar de nieuwe pakketten over te schakelen. De ontwikkeling van en de overschakeling naar de nieuwe pakketten is een megaoperatie. Het pakket Exact Online is nu door de stuurgroep nieuwe automatisering opgeleverd. Onze administrateurs hebben nu een begin gemaakt om de jaarcijfers van 2018 hierin in te voeren. Binnenkort wordt een koppeling gemaakt tussen de bankgegevens en Exact Online. Het financieel jaarverslag van 2017 wordt nog met Navision gemaakt.

De overschakeling naar DocBase heeft landelijk veel vertraging opgeleverd. Het converteren van de gegevens uit Navision naar DocBase blijkt een weerbarstige materie te zijn. Binnenkort krijgen de parochies tips hoe ze zich op een snelle conversie kunnen voorbereiden. Het parochiebestuur zal dan een bijeenkomst met de ledenadministrateurs beleggen.

Herbenoeming bestuursleden

Het bisdom heeft de bestuursleden Frédérique Molendijk, Paul Cryns en Peter Dekker herbenoemd voor een tweede en daarmee laatste periode van vier jaar in het parochiebestuur.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Evelien Reeuwijk vertrekt

Mededeling van het pastoraal team en de besturen van de parochies Thomas a Kempis, Christoffel en Norbertus.
De mededeling gaat over een wijziging in de samenstelling van het pastoraal team.

Per 1 januari 2019 zal pastor Evelien Reeuwijk onze parochies verlaten.
Zij treedt dan in dienst als pastoraal opbouwwerker in de parochie Heilige Lebuïnus in Deventer en omgeving en de parochie Heilig Kruis in Raalte en omgeving.
Pastor Reeuwijk is 12 jaar geleden in de parochie Thomas a Kempis begonnen en was de afgelopen 3 resp. 4 jaar ook pastor voor de parochies Christoffel en de Norbertus.
Wij feliciteren haar met deze benoeming.
Uiteraard komt er gelegenheid om afscheid van haar in onze parochies te nemen. Hierover zult u nog worden geïnformeerd.
Er is contact met het bisdom over de opvolging van pastor Reeuwijk.
Tot zover deze mededeling.

Van het bestuur

Met enthousiasme blijven werken aan de toekomst

Op de Eilanddagen van 2017 hebben we met betrokken parochianen over de toekomst van de parochie gesproken. We startten toen met een inleiding van René Grotenhuis. Dit naar aanleiding van zijn boek ‘Van macht ontdaan’. Ook in de parochies Thomas a Kempis en Christoffel gebeurde dit en ook daar met een inleiding van René Gro- tenhuis. Een aantal scenario’s van de toekomst werden besproken. Een duidelijke conclusie was daaruit niet direct te trekken, wel waren de Eilanddagen heel zinvol in een voortgaand denkproces over de toekomst van de parochie. Wat voor een soort kerk willen we zijn? Het pastoraal team en de drie parochiebesturen hebben op 6 september de draad weer opgepakt. René Grotenhuis was als gespreksleider uitgenodigd.

Uit het overleg is duidelijk naar voren gekomen dat we de krimp niet lijdzaam over ons willen laten komen. We moeten blijven werken aan een structuur waarin de parochianen van over 10 jaar nog enthousiast met de kerk en hun geloof bezig zijn. De voortgaande ontkerkelijking, een kleiner pastoraal team, een krimpend vrijwilligersbestand, daling van de inkomsten zijn ontwikkelingen die ook de komende 10 jaar door zullen gaan. Dat kan een gevoel oproepen van “wij zingen onze tijd wel uit’ en ‘na ons moeten de parochianen over 10 jaar maar zien’. Wij willen dit gevoel met elkaar proberen te keren. Onafhankelijk van de vraag hoe groot of hoe klein de parochie of de geloofsgemeen- schap in de toekomst is, is er een gemeenschappelijk ontwikkelde visie nodig hoe we de parochie van de toekomst vorm geven; een ge- loofsgemeenschap waar parochianen zich bij thuis voelen, waar vrij- willigers met genoegen zich voor de gemeenschap inzetten, waar de inzet van pastores wordt gewaardeerd en waar pastores met plezier werken. Als drie parochies delen we één pastoraal team met een ba- sisbezetting van 3 fte, met een werkgebied groter dan de oppervlakte van de provincie Utrecht. Onze parochie telt 5 geloofsgemeenschap- pen. De drie parochies hebben in totaal 18 geloofsgemeenschappen. Tussen de geloofsgemeenschappen bestaan grote onderlinge ver- schillen in grootte en ook in het type geloofsgemeenschap, stedelijk en met een sterk dorpsgevoel. Hoe kunnen we aan een structuur werken, waarin de beschikbaarheid van pastores doelmatig wordt in- gezet en waarin vrijwilligers zich actief blijven inzetten? We zullen een weg moeten zien te vinden waar we ook over 10 jaar nog met plezier en naar tevredenheid een geloofsgemeenschap kunnen vormen. Die weg kan op onderdelen voor de afzonderlijke geloofsgemeenschap- pen verschillend zijn, maar zal gegeven het feit dat wij één pastoraal team hebben, op elkaar afgestemd moeten worden. In het overleg op 6 september is verwoord dat de weg naar de toekomst niet van ‘boven af’ opgelegd kan worden. De betrokkenheid van parochianen is es- sentieel. Het pastoraal team en de drie besturen hebben afgesproken dat zij dit oppakken. Aan alle geloofsgemeenschappen zal binnenkort de vraag worden voorgelegd welke stip zij aan de horizon zien voor hun geloofsgemeenschap over 5-10 jaar. Het parochiebestuur zal dit samen met de locatieraden en pastoraatsgroepen de komende maan- den verder uitwerken.

Wet bescherming persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De verordening heeft niet alleen gevol- gen voor het functioneren van de parochieorganisatie, er zit ook nog een tweede aspect aan. Het betreft de rechten van de parochiaan om de gegevens in te zien die van hem/haar door de parochie zijn vast- gelegd. Wanneer parochianen hierom vragen, moet op dit moment doorverwezen worden naar de secretariaten van de geloofsgemeen- schappen. Wanneer DocBase, de nieuwe digitale ledenregistratie, functioneert kunnen parochianen ook online hun gegevens inzien. Zover is het echter nog niet. Eerst moet DocBase functioneren en vervolgens dienen dan ook de emailadressen ingevoerd te worden. Het inloggen door de parochiaan moet dan met het emailadres dat ook in DocBase is opgeslagen. Er wacht nog veel werk voor de lede- nadministrateurs, die dit alles als vrijwilliger doen.

Nieuw bestuurslid

Het bisdom heeft dhr. Frans Renne aangesteld als nieuw lid van het parochiebestuur. Frans Renne woont in Biddinghuizen en is alle vele jaren actief in geloofsgemeenschap van Biddinghuizen. Als bestuur zijn we zeer verheugd met zijn benoeming.

Concept notitie vrijwilligersbeleid

Het bestuur heeft een conceptnotitie vrijwilligersbeleid opgesteld. Het doel van de notitie is het formuleren van duidelijke richtlijnen en het bereiken van een zekere uniformiteit en gelijkheid tussen de vrijwilli- gersgroepen en ook tussen de afzonderlijke geloofsgemeenschappen binnen de parochie. De parochie geeft daarmee een duidelijk signaal naar de vrijwilligers dat zij hun werk waardeert en erkent en dat het belangrijk is dat alle vrijwilligers een eigen plek in de organisatie hebben. Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zij zijn de bouwstenen van onze parochie. De locatieraden en pastoraatsgroepen zijn gevraagd om deze notitie te bespreken en eventuele aanvullingen, vragen of op- merkingen door te geven. In de bestuursvergadering van oktober kan de notitie dan worden vastgesteld.

Actie kerkbalans en periodieke giften

Vanuit de geloofsgemeenschappen worden parochianen, die een achterstand hebben opgelopen bij hun toegezegde afdracht aan de parochie, daar aan herinnerd. Als bestuur benadrukken we ook dat de inkomsten die we via de Actie Kerkbalans krijgen voor ons van essentieel belang zijn. Andere inkomstenbronnen hebben we niet. De parochie heeft een ANBI-status. Als U voor een periode van 5 jaar een periodieke gift vastlegt dan kan U dit bedrag volledig aftrekken van uw inkomsten en verlaagt U uw belastingaanslag. U kunt uiteraard ook besluiten om de parochie te laten profiteren van het belastingvoordeel en uw bijdrage te verhogen. Neem voor een periodieke schenking contact op met de budgethouder van uw geloofsgemeenschap.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker