27/11 Impulsavond ‘Niets op deze wereld laat ons onverschillig’ Kennismaken met de encycliek ‘Laudato si’ van paus Franciscus Er is een

27/11  Impulsavond ‘Niets op deze wereld laat ons onverschillig’

Kennismaken met de encycliek ‘Laudato si’ van paus Franciscus

Er is een groeiende bezorgdheid om de natuur en de schepping vanwege de gevaren die hen bedreigen. In 2015 heeft paus Franciscus vanuit het katholieke sociale denken een vurig pleidooi gehouden voor bewustwording van de bedreigingen van onze planeet en voor gezamenlijke actie om er iets aan te doen. Zijn rondzendbrief Laudato Si is een oproep tot ‘ecologische bekering’ om de aarde (ons gemeenschappelijke huis) en onszelf een toekomst te geven. Diaken André van Boven zal ons laten kennismaken met de belangrijkste inzichten die de paus hierin aanreikt. Hij hield dit verhaal in mei voor de werkgroep volwassenencatechese. Een uitermate heldere en boeiende lezing die u beslist niet mag missen.

Woensdag 27 november om 20.00 uur  (inloop met koffie vanaf 19.30 uur)

In de Petruskerk Lelystad.  Kosten€ 2,50

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl  of 0320-250010

Weggeefhoek Pax Christi

Weggeefhoek Lelystad

De geloofsgemeenschap Pax Christi heeft een weggeefhoek waar men overtollige spullen gratis kan aanbieden aan andere leden die deze spullen juist kunnen gebruiken. In de aankomsthal hangt een bord waarop men de spullen (liefst met foto) kan aangeven met naam en adres/telefoonnummer . Na contact kan de vrager de spullen om niet bij de aanbieder ophalen.

START VAN HET JAAR VAN DE EUCHARISTIE

START VAN HET JAAR VAN DE EUCHARISTIE OP DE
1E ZONDAG V.D. ADVENT, 1-12-2019

Beste parochianen,

Met ingang van 1 december 2019, de 1e zondag van de Advent,
begint het door Paus Franciscus uitgeroepen jaar van de Eucharistie.
We willen daaraan in ónze parochies ook de nodige aandacht geven.

Dit gaan we doen door een gezamenlijke start van dit bijzondere jaar op 1 december (1e zondag van de Advent) en door een gezamenlijke afsluiting op 25 november 2020 (Christus Koning).
Hierna vindt u een wijziging op de voorgangersroosters voor 1 december.

Ook zullen er catechetische bijeenkomsten over dit onderwerp worden georganiseerd, waarover u in een later stadium wordt geïnformeerd en waartoe u van harte wordt uitgenodigd.

Natuurlijk zal ook in onze parochiebladen én in de verkondiging tijdens vieringen extra aandacht worden geschonken aan het jaar van de eucharistie.
De pastorale brief over dit onderwerp, geschreven door Kardinaal Eijk, is beschikbaar voor belangstellenden via het parochiesecretariaat en zal achterin de kerken liggen om mee te nemen.

We hopen op deze wijze onze parochianen (opnieuw) de vreugde van de eucharistieviering te laten ervaren!

Met vriendelijke groet,
pastoraal team parochies Thomas a Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel.

Roosterwijziging voor zondag 1 december:

H. Norbertusparochie:
Alle parochianen worden uitgenodigd om de eucharistieviering om 11.00 uur in de
Ludgeruskerk in Dronten. De overige vieringen vervallen op deze zondag.

Thomas a Kempisparochie:
Alle parochianen worden uitgenodigd om de eucharistieviering om 11.00 uur in de Basiliek O.L.V. Tenhemelopneming te Zwolle bij te wonen.
De overige vieringen vervallen op deze zondag.

H. Christoffelparochie:
Alle parochianen worden uitgenodigd om de eucharistieviering om 10.30 uur in de
H. Andreaskerk in Steenwijkerwold. De overige vieringen vervallen op deze zondag.

Uitnodiging aan de jongeren

Uitnodiging aan de jongeren van de Norbertusparochie, geboren tussen

1 september 2006 en 1 september 2008

In de katholieke kerk is het een goed gebruik dat de kinderen die het basisonderwijs gaan verlaten en de kinderen die in de 1e klas van het middelbaar onderwijs zitten, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de viering van het heilig Vormsel. De viering zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden. De plaats is nog niet bekend, maar is zeker in een van de kerken van de Norbertusparochie.

We nodigen alle kinderen die hieraan willen deelnemen uit om dit te laten weten via ons parochiesecretariaat in Dronten. Dat kan (bij voorkeur) via een e-mail, maar mag ook telefonisch. (Zie hieronder)

We hebben op dit moment nog geen zicht op het aantal kinderen dat mee gaat doen, vandaar deze oproep om je op te geven.

De voorbereiding op het heilig Vormsel zal gebeuren door een 6-tal voorbereidingsmomenten op de zaterdagmorgen van 10u tot 12u. Hierin zullen we samen luisteren en praten over het geloof, de katholieke kerk en jullie eigen leven. Deze bijeenkomsten zijn afhankelijk van het aantal kinderen dat deel gaat nemen. We denken aan een minimum aantal van 10 kinderen uit alle vijf geloofsgemeenschappen van de Norbertusparochie. De bijeenkomsten vinden plaats in de Ludgeruskerk in Dronten.

Wil je meedoen, geef je dan snel op via:

E-mail: secretariaat@parochienorbertus.nl

Of

Telefoonnummer: 0321 – 339537 (secretariaat Norbertusparochie, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend)

Telefoonnummer 0321 – 312456 (secretariaat Ludgerusgeloofsgemeenschap, iedere ochtend)

Tot gauw,

Pastoor Ton Huitink

Internationale vieringen in multicultureel Lelystad

Samen vieren doet integreren
Mensen met buitenlandse ‘roots’ zich thuis laten voelen in de parochie. In de vieringen rekening houden met hun tradities, rituelen en liederen, hoe doe je dat? Deze vraag hield het parochiebestuur van de voormalige Pax Christi parochie in Lelystad, nu geloofsgemeenschap van de Norbertusparochie, ruim 10 jaar geleden bezig. De parochie kent namelijk sinds jaar en dag gelovigen uit circa 30 verschillende landen. De gedachte was: “Het moet toch mogelijk zijn om het Rooms Katholieke geloof dat we samen delen ook samen te vieren en te beleven. We wonen in dezelfde stad, de kinderen gaan naar dezelfde school, waarom dan ook niet samen te vieren in plaats van elke zondag apart samen te komen in verschillende kerken. Niet de gang naar de migrantenkerken bevorderen, daar waren er immers genoeg van. Maar inzetten op integratie.
Gemis van herkenbaarheid en gevoel van erbij horen
Met die gedachte ging het parochiebestuur in gesprek met vertegenwoordigers van de gelovigen met een migratieachtergrond. Al snel werd duidelijk dat er onder deze groep mensen, onder andere afkomstig uit Indonesië, de Filipijnen, Polen, Vietnam, Afrika, Suriname en de Antillen behoefte was aan meer herkenbaarheid en eigenheid in de vieringen. Een Mariaprocessie of een offerandeprocessie, collecte in natura, liederen, gebeden en natuurlijk muziek uit het moederland werden gemist. Daardoor ontbrak bij hen het liturgische thuisgevoel. Maar ook de betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap, het gevoel van erbij horen liet te wensen over.
Samen vieren doet integreren
Om hier verandering in te brengen werden handen ineen geslagen in een werkgroep en de eerste internationale viering werd geboren. Mensen van allerlei nationaliteiten vierden samen het geloof. Dat er in een behoefte werd voorzien bleek wel uit het feit dat de kerk vol zat. Iedereen was enthousiast. Alle aanwezigen ervaarden het als een verrijking. Dit gold ook voor de nuchtere Hollanders. Betrokkenheid, een intense geloofsbeleving, sommige gelovigen durfden zelfs het woord ‘Godservaring’ in de mond te nemen, zo sterk voelden zij de ervaring met het goddelijke. Hand in hand het Onze Vader bidden, elkaar oprecht de vrede toewensen, de harten van de aanwezigen werden geraakt en geopend. Er gebeurde iets met hen, men kwam als het ware ‘los’. Het geloof werd letterlijk gevoeld en beleefd. En na de viering werd er onder het genot van een kop koffie of thee met uitgebreide internationale hapjes nagepraat. Iedereen was positief en enthousiast en men leerde elkaar wat beter kennen. Na dit succes besloot men om drie keer per jaar een internationale viering te organiseren.
Doordat de integratie langzaam maar zeker steeds meer gestalte kreeg en men daardoor meer betrokken raakte op elkaar ontstond het idee om ook de Vastenactie te koppelen aan projecten uit landen van parochianen met een migratieachtergrond. Dit versterkte nog meer de binding met elkaar en met het moederland van parochianen en leidde tot zeer succesvolle vastenacties.
Tegenwoordig wordt er halfjaarlijks een viering georganiseerd. Per keer worden drie landen gekozen die hun inbreng leveren. Soms gaat er een priester uit één van de migratielanden voor omdat deze beschikbaar is. Daar waar mogelijk dragen de gelovigen de kleurrijke kleding uit hun moederland, hun zogenaamde ‘klederdracht’. Inmiddels is er ook een multicultureel gelegenheidskoor voor deze vieringen ontstaan vooral uit leden van ad hoc ‘landenkoortjes’.

Gemêleerd gezelschap
Mooi is het om te horen hoe gelovigen uit migratielanden hun plek hebben gevonden in de geloofsgemeenschap. Ze maken deel uit van diverse werkgroepen en zij nemen deel aan het jaarlijkse ‘herbronningsprogramma.’ Dit is een programma waarbij cursussen en impulsavonden worden aangeboden, waar mensen deel kunnen nemen aan gespreksgroepen, waarin diverse thema’s vanuit de liturgie, de diaconie, de catechese en de opbouw aan bod komen.
Geslaagd
Nu 10 jaar later kan gezegd worden dat de integratie is geslaagd. Parochianen zien elkaar niet meer als vreemden of als mensen van buiten. Er is respect voor elkaar, de contacten worden als waardevol ervaren. De geloofsgemeenschap is een hechte groep van mensen geworden waar veel kan en waar veel mogelijk is. Men ziet naar elkaar om en waar nodig is er zorg voor elkaar. De basis van dit alles is volgens de werkgroep leden: ’Hoe kun je mensen raken?.’
In oktober 2018 werd het 10 jarig jubileum gevierd. Handhaving van de Internationale vieringen en de integratie bevorderen voor nieuwe parochianen blijven doelen voor de toekomst omdat de geloofsgemeenschap, de kerk ook in beweging blijft. De geloofsgemeenschap ervaart de vieringen en integratie van gelovigen als een lichtpunt voor de toekomst van de parochie.
Een belangrijk aspect wat in deze zeker in positieve zin heeft meegespeeld is het feit dat Lelystad een stad is waar mensen naar toe zijn getrokken om te wonen en te werken. Veel inwoners zijn ‘allochtoon’ omdat ze uit allerlei verschillende provincies van Nederland komen. Weinigen zijn hier autochtoon. Misschien werkt het concept van de internationale vieringen daarom wel zo goed omdat bijna niemand zijn ‘roots’ in Lelystad zelf heeft. Dit is wel een pré geweest om het project te laten slagen.
Een werkgroep lid vertelt: “Laatst zaten we samen aan tafel en werden er zuurkoolrecepten uitgewisseld. Verschillende recepten passeerden de revue. Van Friesland tot Limburg. Allemaal waren ze anders. Zo is het ook met de parochianen. De parochianen van Lelystad komen uit het gehele land en erbuiten.”
De werkgroep is blij met wat ze heeft bereikt, mensen voelen zich hier thuis, ze delen hun geloof en ze hopen nog vele jaren op deze voet verder te gaan.

Internationale vieringen (Website)
Mensen met buitenlandse ‘roots’ zich thuis laten voelen in de parochie. De Pax Christigeloofsgemeenschap van de Norbertusparochie, is hier ruim 10 jaar geleden mee begonnen. Het betreft gelovigen uit circa 30 verschillende landen. Na gesprekken met vertegenwoordigers van deze groepen gelovigen ontstond de internationale viering. Samen vieren, het liefst in klederdracht, met een gelegenheidskoor, met als doel integratie, het is een groot succes geworden. De vieringen zijn een verrijking voor de kerkgangers. Mensen worden geraakt, er ontstaat een gemeenschappelijke basis. Parochianen zien elkaar niet meer als vreemden of als mensen van buiten. Ze voelen zich thuis. Samen vieren doet integreren.

Werkgroep internationale vieringen

Morgen is vandaag

Bezinningsdagen voor het pastoraal team

Een nieuw team.

Sinds enige jaren werken de parochies H. Christoffel, H. Norbertus en H. Thomas à Kempis samen en delen zij één pastoraal team. In het afgelopen jaar is de bezetting van dat pastoraal team gewijzigd. Gelukkig zijn een aantal vertrouwde gezichten gebleven, maar feitelijk is er toch een nieuw pastoraal team aangetreden. Dat nieuwe team behartigt de dagelijkse pastorale zorg voor de geloofsgemeenschappen. Maar zij staan ook voor de uitdaging om vooruit te kijken naar het pastoraat van de toekomst.

Bezinning
Als je wilt nadenken over de toekomst, helpt het om de dagelijkse beslommeringen in het hier en nu even achter je te kunnen laten. Het pastoraal team is daarom van 12 t/m 15 mei jl. naar Egmond-Binnen getrokken en te gast geweest bij de Benedictijner monniken van de Adelbert-abdij. Op die plek hebben we de rust en de ruimte gevonden om ons te bezinnen op de uitdagingen die in de nabije toekomst op ons af komen. Het is ook een mooie gelegenheid geweest om elkaar beter te leren kennen en een hechter team te worden. René Grotenhuis, theoloog en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht, heeft ons begeleid tijdens deze bezinningsdagen.

Morgen is vandaag
Stelt u zich eens voor dat het 2029 is, dus over 10 jaar. Wat zou er dan anders zijn dan nu? Best een lastige vraag, nietwaar. Wij hebben op twee manieren naar antwoorden gezocht:
Eerst hebben we gezocht naar pastorale zaken die wij in het hier en nu belangrijk genoeg vinden om door te laten gaan in de toekomst.
Daarna hebben wij ons afgevraagd, welke van die zaken te realiseren zijn als we uitgaan van de middelen die ons over 10 jaar ter beschikking staan.
De antwoorden op de vraag naar morgen vinden wij dus in de situatie van vandaag. Wij laten u graag delen in onze bevindingen.

Pastorale hoofdzaken
In de katholieke traditie zijn geloof, hoop en liefde de kernwaarden voor ons kerkelijke bestaan. Met deze drie christelijke waarden in onze gedachten kiezen wij voor de volgende zaken:
Samen Eucharistie vieren
Elkaar ontmoeten in het geloofsgesprek
Pastorale nabijheid aan wie dat nodig heeft
De nieuwe generatie aanspreken
Aandacht voor roepingen
De traditie vertalen naar het hier en nu
Leerling zijn en leerling worden
Deze pastorale zaken zijn in onze ogen belangrijk genoeg om er vandaag aan te werken en om die met ons mee te dragen naar onze toekomst.

Zo lang als de polsstok
In het huidige pastoraal team mogen we rekenen op de inzet van 3 priesters, 3 diakens en 1 pastoraal medewerkster. Over 10 jaar zal dat anders zijn. Voor 2029 rekenen wij met een beschikbaarheid van 1 priester en 1 diaken en dat heeft gevolgen. Zelfs pastores kunnen niet verder springen dan hun polsstok lang is. En dus is het belangrijk om goed na te denken over de organisatie van het pastorale werk. Het zal nodig zijn om pastorale taken zoveel mogelijk uit te voeren op het niveau van de parochie of zelfs van de 3 parochies tezamen. Dit zal uiteindelijk ook merkbaar zijn voor de parochiebesturen en voor de vrijwilligers in de afzonderlijke gemeenschappen.
Het perspectief
Hoe anno 2029 de situatie zal zijn in de geloofsgemeenschappen van de 3 parochies laat zich niet of nauwelijks voorspellen. Veel zal afhangen van de vitaliteit die tegen die tijd in een geloofsgemeenschap kan worden opgebracht. Het pastoraal team wil niet tornen aan het voortbestaan van welke gemeenschap dan ook. Integendeel, graag blijven wij binnen onze mogelijkheden de gemeenschappen ondersteunen bij het goede werk. De weg naar de toekomst gaan wij samen, opdat de katholieke presentie in de samenleving ook over 10 jaar zichtbaar, hoorbaar en vruchtbaar zal zijn.

Vervolg
Onze begeleider René Grotenhuis maakt nu eerst een gedetailleerd verslag van de bezinningsdagen. Op basis van zijn rapportage werken wij onze pastorale toekomstvisie verder uit in een document. Dit document bespreken wij met de parochiebesturen in het drie-besturen overleg. Na de zomer zullen wij onze uitgewerkte pastorale toekomstvisie graag delen met alle parochianen.

Namens het pastoraal team,
pastoor Ton Huitink

Paastriduüm

Door er voor een eerste keer of misschien opnieuw over te lezen, kan het geloof en de beleving van de dagen zich verdiepen …

Uitleg over het Paastriduüm? http://paastriduum.nl/
De website heeft prachtige afbeeldingen en een uitleg bij de verschillende dagen. Samuel Advies heeft er een uitleg voor kinderen bij geplaatst. Ook kan men via de link een digitale versie van de paasfolder ‘Gods liefde ontvouwt zich’ ontvangen om zelf uit te printen.

Tevens is er nog een klein aantal gedrukte exemplaren van voornoemde folder via ons verkrijgbaar.
Tot 100 exemplaren per besteller, maar op is op (voor de tekst en afbeeldingen van de folder, klik hier).
Mail naar: info@rk-alphacentrum.nl

Geschenkje 1e Communicantjes
Ook dit jaar is voor de nieuwe 1e communicantjes de mooie dvd van Fatima verkrijgbaar. Klik hier voor meer info. Hoge kortingen bij grote bestellingen.

Nieuw boek ‘Wat zag Jezus vanaf het kruis?’

Voor een diepere beleving van de lijdensweek en Pasen.                   

Voorkant boek.jpg

Meer lezen of bestellen – 7,50 euro? Klik hier.
We wensen u een gezegende voortzetting van de Veertigdagentijd.
Met vriendelijke groet,
Helen Opstal
Jeroen Smith pr.

Katholiek Alpha Centrum

www.rk-alphacentrum.nl  www.hoevindjeGod.nl

Een verhaal voor kinderen, maar ook leuk voor “grote” mensen

Eva is vijf. Ze woont samen met haar vader, moeder, grote broer Hans en kleine zus Lotje in een klein dorp aan de rand van het bos. Eva is dol op poppen, ze heeft er dan ook een heleboel… poppen met lange haren, poppen met korte haren, zwarte poppen, witte poppen, een pop, die mama kan zeggen en zelfs een pop, die kan lachen als je in zijn buikje kietelt.
bruintje bol

Lees verder

Van het bestuur

Met enthousiasme blijven werken aan de toekomst

Het parochiebestuur en het pastoraal team treffen voorbereidingen om in de komende periode in alle geloofsgemeenschappen een bijeenkomst te houden om met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag waar we als geloofsgemeenschap warm voor lopen en wat voor ons de ‘stip aan de horizon’ is.

Dit plan komt niet zomaar uit de lucht vallen. Op de Eilanddagen van 2017 hebben we hierover ook met elkaar van gedachten gewisseld, maar er kon toen nog geen vervolg aan gegeven worden. In september 2018 is die draad weer opgepakt in een overleg van de besturen van de drie parochies en het pastoraal team. René Grotenhuis was, evenals op de Eilanddagen, de gespreksleider in deze bijeenkomst.

Uit het overleg in september is duidelijk naar voren gekomen dat we de krimp niet lijdzaam over ons willen laten komen. We moeten blijven werken aan een structuur waarin de parochianen van over 10 jaar nog enthousiast met de kerk en hun geloof bezig zijn.

De voortgaande ontkerkelijking, een kleiner pastoraal team, een krimpend vrijwilligersbestand, daling van de inkomsten zijn ontwikkelingen die ook de komende 10 jaar door zullen gaan. Dat kan een gevoel oproepen van ‘wij zingen onze tijd wel uit’ en ‘na ons moeten de parochianen over 10 jaar maar zien’. Wij willen dit gevoel met elkaar proberen te keren.

Onafhankelijk van de vraag hoe groot of hoe klein de parochie of de geloofsgemeenschap in de toekomst is, is er een gemeenschappelijk ontwikkelde visie nodig hoe we de parochie van de toekomst vorm geven; een geloofsgemeenschap waar parochianen zich bij thuis voelen, waar vrijwilligers met genoegen zich voor de gemeenschap inzetten, waar de inzet van pastores wordt gewaardeerd en waar pastores met plezier werken.

Als drie parochies delen we één pastoraal team met een basisbezetting van 3 fte, met een werkgebied groter dan de oppervlakte van de provincie Utrecht. Onze parochie telt 5 geloofsgemeenschappen, De drie parochies hebben in totaal 18 geloofsgemeenschappen. Tussen de geloofsgemeenschappen bestaan grote onderlinge verschillen in grootte en ook in het type geloofsgemeenschap, stedelijk en met een sterk dorpsgevoel.

In het overleg op 6 september is verwoord dat de weg naar de toekomst niet van ‘boven af’ opgelegd kan worden worden. De betrokkenheid van parochianen is essentieel. Het pastoraal team en de drie besturen hebben afgesproken dat zij dit oppakken. Aan alle geloofsgemeenschappen zal binnenkort de vraag worden voorgelegd welke stip zij aan de horizon zien voor hun geloofsgemeenschap over 5-10 jaar.

In de bestuursvergadering is afgesproken dat de bijeenkomsten in de periode maart-april georganiseerd worden en dat we in mei/juni een centrale dag willen organiseren waarin vanuit iedere geloofsgemeenschap wordt teruggekoppeld en waar we met elkaar proberen gezamenlijke conclusies te trekken. We willen dit organiseren op een zaterdag en zien dit als onze Eilanddag voor 2019. We proberen voor deze Eilanddag ook een spreker uit te nodigen die een boeiende visie over parochieontwikkeling kan presenteren.

Presentatie en rondtoer diaken André van Boven

We prijzen ons gelukkig dat de vacature die was ontstaan door het vertrek van pastor Evelien Reeuwijk al weer zo snel ingevuld is. Diaken André van Boven is per 1 februari benoemd tot pastor voor onze drie samenwerkende parochies. Op vrijdagavond 8 februari was de presentatieviering van de diaken in de Ludgeruskerk in Dronten. Het was een mooie viering en een gezellige ontmoeting met elkaar na de viering. Dank aan het koor en de locatieraad die dit alles verzorgden.

Op vrijdag 15 februari heeft André samen met twee bestuursleden en een lid van de redactie van de Oversteek een rondtoer langs de locaties van onze parochie gemaakt. Het was een geslaagde toer. Enerzijds kon André kennis maken met de locaties en reeds met een aantal vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap en anderzijds konden de vrijwilligers kennis maken met de persoon André van Boven en hem hun zorgen en wensen verwoorden. Dank aan zoveel betrokken parochianen die hierbij aanwezig konden zijn!

Overdracht eigendom Bonifatiuskerk in Biddinghuizen

Op 25 januari heeft het parochiebestuur, als gevolg van het overdragen van het economisch eigendom van de Bonifatiuskerk in Biddinghuizen, deel van kerkcentrum De Voorhof, aan de Protestantse Gemeente Biddinghuizen, bij het aartsbisdom het verzoek ingediend de Bonifatiuskerk aan de eredienst te onttrekken en deze voort te zetten als pastoraal steunpunt. Het wachten is nu op het decreet van het bisdom waarin dit wordt geëffectueerd.

Aftreden lid locatieraad

Dennis Teuben heeft aangegeven dat hij stopt als lid van de locatieraad en als budgethouder van de geloofsgemeenschap H. Ludgerus in Dronten. Het bestuur heeft Dennis bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid voor de geloofsgemeenschap.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker