Website

De website wordt actueel gehouden door de webmasters; zij zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van aangeleverde berichten dit zijn de volgende personen:

  • Jan Groenwold
  • Richard Woudenberg

Heeft u opmerkingen, aanvullingen, commentaar of spellingsfouten ontdekt? Meld het de webmasters! Lijkt het u/je leuk om mee te helpen en wil hier meer over weten? Mail ons! Ook inhoud voor de website kan worden aangeleverd via e-mail (webmaster@parochienorbertus.nl).

Webmaster en beheer e-mailadressen en inhoud aanleveren

Ontwikkeling en technisch onderhoud van de website wordt gedaan door de webmasters. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het beheer van de e-mailadressen van de Norbertusparochie. Contact opnemen kan via e-mail (webmaster@parochienorbertus.nl).

Actie kerkbalans 2022

Met de start van het nieuwe jaar zal ook de actie kerkbalans gestart worden. De landelijke actie van de kerken om aandacht en geld te vragen voor hun werk.
In onze huidige samenleving lijkt de kerk een steeds minder grote rol te spelen in ons dagelijks leven. Het kerkbezoek neemt af, tradities gebaseerd op onze christelijke achtergrond lijken van steeds minder belang. Het is echter belangrijk ons te realiseren dat ook onze kerkelijke gewoontes en gebruiken aan verandering onderhevig zijn. Een samenleving die zo sterk verandert zal ook op het vlak van religie en spiritualiteit veranderen. Als mensen de kerk niet meer bezoeken betekent dat nog niet dat zij hun geloof aan de kant hebben gezet. Op tal van momenten in ons leven realiseren wij ons aanwezige geloof. Natuurlijk bij ingrijpende gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en dood, maar juist ook bij gewone dagelijkse zaken die onze aandacht vragen. Ontwikkelingen in ons land en in de wereld zetten ons aan het denken welke richting wij op gaan en hoe wij hiermee kunnen omgaan.
Vaak brengen momenten in ons leven ons terug naar die kerk, naar het gebouw , naar de rust en sereniteit die er in huist. Dan realiseren wij ons hoe belangrijk deze plek is, dichtbij onszelf.
Om deze plek te kunnen blijven bieden, voor iedereen op zijn/haar eigen moment in het leven, is er geld nodig. Geld om het gebouw te kunnen blijven onderhouden, waar wij bij elkaar kunnen komen, om te vieren en te rouwen. Wij krijgen geen subsidies van overheid of bisdom, maar zijn zelf verantwoordelijk voor gebouwen, personeel en alle activiteiten die door de vele vrijwilligers ontplooid worden, elk moment weer dat iemand erom vraagt.
Daarom is het voortbestaan afhankelijk van de inkomsten uit de actie Kerkbalans.
Wij vragen u dan ook bewust gul bij te dragen aan onze Actie Kerkbalans. Met een goede opbrengst kunnen wij onze waarde als geloofsgemeenschap blijvend zichtbaar houden, voor u en voor onze omgeving.
Wij rekenen op uw financiële steun!

– Kerkbalans Dronten

– Kerbalans Lelystad 

Vieringen Lelystad!!!

Beste mede parochianen,

In verband met de veiligheid tijdens deze corona pandemie hebben wij besloten dat, tot nader order, de kerkzaal gesloten zal zijn. De diensten worden gestreamd en zijn live of op een later tijdstip te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450. Zodra er iets veranderd in de situatie dan zullen wij u op de hoogte brengen.

Wij hopen dat u begrip heeft voor het genomen besluit en wensen dat wij u weer snel in de kerk mogen begroeten.

Vriendelijke groet,

Pastoraatsgroep/Locatieraad 

Kerstboodschap R.-K. bisschoppen:

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht’

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland publiceren op woensdag 15 december een boodschap voor Kerstmis. In verband met de coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet worden gevierd met grote bijeenkomsten maar, schrijven de bisschoppen, ‘wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2:11).’

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om ons heen’, zeggen de bisschoppen. ‘Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: “Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2:14).’

Klimaat, vluchtelingen, hulpverleners

De bisschoppen wijzen onder meer op de inzet van velen op het gebied van het klimaat en zorg voor de schepping. Ze noemen de hulp aan vluchtelingen en de voortdurende inzet van zorg- en hulpverleners ook als deze inzet wordt tegengewerkt.
Verder schrijven ze over het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet voor de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd: het samen op weg zijn in geloof. Het onderweg zijn verbinden ze met Kerstmis. ‘Kerstmis is een tijd van vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek laat. Hij wijst ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze eigen waardigheid en die van elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die boodschap gaan we samen op weg.’

Vier Kerstmis!

De bisschoppen herhalen hun oproep: Vier Kerstmis! Er zijn mogelijkheden om dat ook thuis te doen als er geen plek mocht zijn bij een kerstviering in de eigen kerk. Veel parochies verzorgen een livestream, wat thuis meevieren mogelijk maakt en ook worden er kerstmissen uitgezonden door KRO-NCRV op NPO2. De eigen parochie, plus nog meer informatie voor het vieren van Kerstmis, is te vinden via www.vierkerstmis.nl.

In Elburg wordt weer gevierd

  • Zondag 31 oktober aanvang 11.00 uur
  • Zondag 14 november aanvang 11.00 uur
  • Zondag 28 november aanvang 11.00 uur
  • Zondag 12 december aanvang 11.00 uur

Omdat het rooster al bekend was, waren ook de priesters bezet, dus de bovenstaande diensten zijn allemaal met eigen voorgangers. In Elburg blijft de kerk nu open, maar niet meer iedere zondag, maar eens in de 14 dagen. Aanvang 11.00 uur.

Kleding inzameling Dronten

De dames van de kledingwinkel in het AZC willen graag ook weer beginnen en zitten dringend om kleding, sportkleding en schoenen voor mannen en jonge jongens verlegen.
Daarom beginnen we met het inzamelen op de laatste zaterdag van de maand. De eerste keer dus zaterdag 27 maart van 10 uur tot half 12.
Met inachtneming van de coronamaatregelen.

Kesa

Beeldenstorm in de Petruskerk?

Intussen, maart 2021, zitten we nog steeds in de corona crisis. Allerlei maatregelen zijn door de overheid getroffen om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Ook de Norbertus parochie heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en de meest rigoureuze is wel dat er een paar maanden geen vieringen geweest zijn.

Eindelijk mogen er vanaf 7 maart vieringen plaatsvinden. Maar……waar zijn de beelden gebleven? Zowel het Mariabeeld als de Jacobsladder staan niet meer in de kerkzaal. Beeldenstorm?

Gelukkig valt het wel mee. Hoewel, het is maar hoe je het bekijkt. Beide beelden vertonen verschijnselen van aantasting door houtworm. De Jacobsladder vertoont plaatselijk veel aantasting. Het Mariabeeld is in zeer ernstige mate aangetast. Het is echter niet helemaal duidelijk of het om oude aantasting gaat dan wel om huidige.

Voor alle zekerheid worden beide beelden behandeld. De Jacobsladder doen we in eigen beheer omdat het om plaatselijke schade gaat. Het Mariabeeld daarentegen gaat naar een gespecialiseerd bedrijf omdat de schade te veel is.

Om de Jacobsladder te verplaatsen heeft de beheer groep alle creativiteit en mankracht aan moeten spreken om het beeld uit de kerk te krijgen. Het gewicht bedraagt circa 800 kilogram en de breedte ongeveer 2,70 meter waardoor het slechts met moeite door de deuren gemanoeuvreerd kon worden.

Een en ander betekent dat de beelden enige tijd niet in de kerkzaal zullen staan. De behandeling neem enige tijd in beslag en daarna moeten ze een tijdlang acclimatiseren om weer in de kerk te kunnen staan.

Credenstafel Lelystad

Credenstafel

In de Petruskerk te Lelystad staat sinds enige tijd aan de zijkant op het priesterkoor een credenstafel. Dat is een tafel waarop benodigdheden voor de liturgie worden geplaatst, zoals bijvoorbeeld de kelk van de priester, de ampullen en de hosties

Voorheen moest de priester of acoliet van het priesterkoor af om de misbenodigdheden van het tafeltje bij het tabernakel te halen en later stond er een laag tafeltje op het priesterkoor. Nu staat er een echte credenstafel en heeft de priester alles bij de hand.

Leden van de beheers commissie hebben de credenstafel ontworpen en geheel gemaakt in de stijl met de andere meubelen zoals de lezenaar en het statief van de doopvont. Met dank daarvoor.

Lezenaar

Ook in de Mariakapel staat sinds enige tijd een nieuw meubelstuk. Een lezenaar die evenals de credenstafel ontworpen is in de stijl van de andere meubels in de kerk. Op de lezenaar ligt een gedenkboek waarin opgenomen de namen van overleden parochianen.