Doordeweekse vieringen hervatten

Beste allen,

Vanaf 1 september zal weer worden begonnen met de doordeweekse vieringen. Deze zijn inmiddels vermeld op het vieringenrooster van De Oversteek.

Het overzicht met doordeweekse eucharistievieringen heb ik als bijlage bijgevoegd.
Hieronder heb ik de doordeweekse eucharistievieringen en voorgangers ook per kerk vermeld:

Petruskerk te Lelystad:
Elke maandagavond om 19.30 uur: eucharistieviering. (Behalve op maandag 6 september i.v.m. de jaarlijkse priesterdag).
(Op de eerste maandagavond van de maand: pastoor Ton Huitink. Op de andere maandagavonden: pastor Jaap Scholten).
Elke maandagavond om 18.45 uur rozenkransgebed.
Elke tweede maandagavond van de maand, aansluitend op de eucharistieviering: eucharistische aanbidding.

Ludgeruskerk te Dronten:
Elke woensdagavond om 19.00 uur: eucharistieviering.
(Op de eerste, de derde en de vijfde woensdagavond van de maand: pastoor Ton Huitink. Op de tweede en de vierde woensdagavond: pastor Jaap Scholten).

Franciscuskerk te Nunspeet:
Onder voorbehoud: Elke tweede vrijdagochtend van de maand om 10.00 uur: eucharistieviering.
(Pastor Jaap Scholten).

De Voorhof te Biddinghuizen:
Elke derde vrijdagochtend van de maand om 10.00 uur: eucharistieviering.
(Pastor Jaap Scholten).

De Hoeksteen te Swifterbant:
Elke laatste vrijdagochtend van de maand (= de vierde of de vijfde vrijdag) om 10.00 uur: eucharistieviering.
(Pastor Jaap Scholten).

Indien de genoemde priester afwezig is, zal de viering komen te vervallen. Voor de komende periode zal maandag 6 september in Lelystad vervallen i.v.m. de jaarlijkse priesterdag.

(Voor wat betreft de tehuizen is het nog afhankelijk of men daar al weer wil vieren. Hierover is nu nog niets bekend. Diaken André van Boven zal in principe alle in vieringen in de tehuizen in de H. Norbertusparochie voorgaan, zodra er weer in de tehuizen zal worden gevierd).

Hartelijke groeten,

Carina Dijkhof-Hoekstra
Secretariaat H. Norbertusparochie

Palmpaasviering 2021 Lelystad

Vertrek Theo van der Sman

Mededeling van het bestuur aan alle parochianen van de parochie Sint Christoffel/Heilige Norbertus/Thomas a Kempis

Geachte parochianen,

Sinds 1 januari 2016 heeft emeritus-pastoor Theo van der Sman deel uitgemaakt van het pastoraal team voor de geloofsgemeenschappen die thans tot onze parochie behoren. Dat gaat na vijf jaar veranderen. Op zijn verzoek heeft hij van de bisschop een nieuwe benoeming ontvangen en zal hij onze parochie op korte termijn verlaten.

Onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, heeft hem met ingang van 1 juni 2021 benoemd tot lid van het pastoraal team voor de parochie H. Plechelmus. Deze parochie omvat het gebied rond Oldenzaal.

Tot de datum van 1 juni a.s. blijft pastor van der Sman zijn pastorale taken in onze parochie gewoon vervullen en tot 1 juli a.s. zal hij blijven voorgaan in de liturgische vieringen volgens het bestaande rooster. Het parochiebestuur en het pastoraal team beraden zich over het opvangen van de situatie die ontstaat na zijn vertrek. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u daarover informeren.

Op dit moment is nog niet duidelijk waar en op welk moment het officiële afscheid van pastor van der Sman zal plaatsvinden. Ook hierover zult u nader bericht ontvangen.

Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn pastor van der Sman bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange pastorale inzet. Op zeer betrokken wijze is hij nabij geweest aan vele mensen binnen en buiten de parochiegrenzen en die nabijheid werd steeds gekenmerkt door hartelijkheid, diepgang en humor. Wij gaan hem node missen maar respecteren de keuze die hij heeft gemaakt. Van harte wensen wij hem veel geluk en Gods zegen toe in zijn nieuwe parochie.

Namens parochiebestuur en pastoraal team
en met vriendelijke groet,

Pastoor Ton Huitink

Kleding inzameling Dronten

De dames van de kledingwinkel in het AZC willen graag ook weer beginnen en zitten dringend om kleding, sportkleding en schoenen voor mannen en jonge jongens verlegen.
Daarom beginnen we met het inzamelen op de laatste zaterdag van de maand. De eerste keer dus zaterdag 27 maart van 10 uur tot half 12.
Met inachtneming van de coronamaatregelen.

Kesa

Beeldenstorm in de Petruskerk?

Intussen, maart 2021, zitten we nog steeds in de corona crisis. Allerlei maatregelen zijn door de overheid getroffen om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Ook de Norbertus parochie heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en de meest rigoureuze is wel dat er een paar maanden geen vieringen geweest zijn.

Eindelijk mogen er vanaf 7 maart vieringen plaatsvinden. Maar……waar zijn de beelden gebleven? Zowel het Mariabeeld als de Jacobsladder staan niet meer in de kerkzaal. Beeldenstorm?

Gelukkig valt het wel mee. Hoewel, het is maar hoe je het bekijkt. Beide beelden vertonen verschijnselen van aantasting door houtworm. De Jacobsladder vertoont plaatselijk veel aantasting. Het Mariabeeld is in zeer ernstige mate aangetast. Het is echter niet helemaal duidelijk of het om oude aantasting gaat dan wel om huidige.

Voor alle zekerheid worden beide beelden behandeld. De Jacobsladder doen we in eigen beheer omdat het om plaatselijke schade gaat. Het Mariabeeld daarentegen gaat naar een gespecialiseerd bedrijf omdat de schade te veel is.

Om de Jacobsladder te verplaatsen heeft de beheer groep alle creativiteit en mankracht aan moeten spreken om het beeld uit de kerk te krijgen. Het gewicht bedraagt circa 800 kilogram en de breedte ongeveer 2,70 meter waardoor het slechts met moeite door de deuren gemanoeuvreerd kon worden.

Een en ander betekent dat de beelden enige tijd niet in de kerkzaal zullen staan. De behandeling neem enige tijd in beslag en daarna moeten ze een tijdlang acclimatiseren om weer in de kerk te kunnen staan.