Kerk en Samenleving (KeSa)

Deze werkgroep richt zich op diaconie dichtbij. Door het jaar heen worden, al of niet in samenwerking met de diaconie van de PKN, noden vervuld van minder bedeelden op financieel of praktisch gebied in de Biddinghuizer samenleving. De werkgroep probeert daar waar nodig hulp te bieden of te bemiddelen bij instanties.

  • Elk jaar wordt, samen met de diaconie van de PKN, een kerstpakkettenactie georganiseerd voor bewoners in en rond Biddinghuizen.

Missie, ontwikkeling en vredesvraagstukken (M.O.V.)

  • Er wordt een Missieverjaardagsactie gehouden, waarbij elke gezinsoudste bij zijn of haar verjaardag een brief ontvangt waarin gevraagd wordt te doneren t.b.v. het missieproject op Flores van pater Nico Schneiders.
  • De leden van de M.O.V.-groep willen de parochie informeren over zaken die zich voordoen aangaande Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede. Activiteiten zijn het jaarlijkse Vastenactieproject, het organiseren van sobere maaltijden in de veertigdagentijd i.s.m. de Protestantse Gemeente, de Vredesweek in september en de adventsactie in de advent.
    Verder geeft ze aandacht aan de MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie), Memisa (Medische Missie Actie), Missiezondag en de week voor de Nederlandse Missionarissen.

Bijdragen aan de vastenactie?
De veertigdagentijd is in onze kerk een tijd van bezinning, een tijd van om verschil te maken. Hoe gaan we om met elkaar? En hoe gaan we om met de armen aan onze poort? De vastenactie is dit jaar gericht op “Werken aan je toekomst” Zorgen dat jongeren beroepsonderwijs kunnen volgen. Mensen die een vak hebben geleerd kunnen op eigen benen staan en voor hun familie zorgen. De MOV-groep informeert hierover in het parochieblad en in de vieringen.
U kunt bijdragen in de collecten en/of een bijdrage overmaken op NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag.

Werkgroep persoonlijk pastoraat

Een werkgroep die parochianen bijstaat in tijden van tegenslag, ziekte, eenzaamheid en na het overlijden van een partner.

Deze werkgroep onderhoudt contact met mensen die door ziekte of ouderdom aan huis gebonden zijn. Het zieken- en ouderenpastoraat is de schakel tussen de zieken en ouderen aan de ene kant en de rest van de geloofsgemeenschap aan de andere kant.

Naast het zieken- en ouderenpastoraat zorgt deze werkgroep ook voor:

  • Gastheer/vrouw bij de wekelijkse viering.
  • 1 Maal per maand na de viering een bloemetje bezorgen bij een parochiaan die wat aandacht nodig heeft.
  • Iedere eerste vrijdagochtend van de maand is er een viering waarbij iedereen welkom is. Na deze viering wordt er gezellig samen koffiegedronken.
  • Voor wie moeilijk ter been is wordt vervoer naar de kerk of begraafplaats geregeld.