Van het bestuur

Evaluatie communicatiekanalen van de parochie

Op 29 oktober zijn vertegenwoordigers van de redactie van het parochieblad De Oversteek, de redacties van de nieuwsbrieven, de webmasters van de website en een vertegenwoordiging van het pastoraal team en van het bestuur bijeen geweest. Vanuit die bijeenkomst zijn een aantal aanbevelingen verwoord. In de vergadering van 13 december is in het bestuur hierover gediscussieerd. We zijn er nog niet uitgekomen. Enerzijds is er behoefte om een visie op hoofdlijnen te formuleren en anderzijds is er ook de noodzaak om de afstemming op de ‘werkvloer’ goed te regelen.

Die afstemming is feitelijk pas goed mogelijk als de plaats van de verschillende communicatiekanalen in een communicatieplan duidelijk verwoord zijn. Een belangrijke vraag in de discussie is ook hoe wij tegen de positie van ons parochieblad aankijken. Het bestuur ziet vooralsnog het parochieblad als het belangrijkste communicatiekanaal, waarbij de Nieuwsbrieven en de website ondersteunend zijn en vooral van belang zijn voor de snelle informatievoorziening.

Ontwikkelingen in de informatica gaan snel en al meer parochianen maken gebruik van de digitale middelen. Ontegenzeglijk zullen we meer en meer richting de digitale nieuwsvoorziening schuiven.

Al een paar jaar geleden is in het bestuur een vacature geformuleerd voor de communicatie. Deze is nog steeds niet ingevuld kunnen worden. Als er suggesties zijn voor invulling van deze vacature, geef die dan door aan Frédérique Molendijk. Het bestuur heeft versterking nodig om de bovengenoemde discussie in goede banen te leiden.

Actie Kerkbalans

De opbrengst van de Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze parochie. Het bestuur beveelt de Actie daarom van harte bij u aan. Als u al vele jaren hetzelfde bedrag overmaakt, kunt u wellicht overwegen om dit bedrag eens te verhogen. Ook kunt u overwegen om voor een periode van tenminste 5 jaar een periodieke schenking te doen. Het volledige bedrag kunt u dan als gift opvoeren voor de inkomstenbelasting en krijgt u een gedeelte van de belasting terug. Dit voordeel kan u natuurlijk ook ten voordele van de parochie laten vallen door het bruto bedrag dat u geeft iets te verhogen. De budgethouder van uw geloofsgemeenschap kan u hierover meer vertellen.

Vertrek pastor Evelien Reeuwijk

Op 4 januari heeft pastor Evelien Reeuwijk in de Buitenkerk in Kampen in een druk bezochte viering afscheid genomen van de drie samenwerkende parochies. Het Pax Christikoor uit Lelystad, het Jozefkoor uit Zwolle en koorleden vanuit de andere geloofsgemeenschappen hebben o.l.v. Frans Kramer daarbij een actieve inbreng gehad.

Presentatieviering diaken André van Boven op 8 februari

We prijzen ons gelukkig dat de vacature die per 1 januari is ontstaan door het vertrek van pastor Evelien Reeuwijk al per 1 februari ingevuld kan worden. Door de bisschop is diaken André van Boven per 1 februari benoemd tot pastor voor onze drie samenwerkende parochies. Diaken Van Boven is nu werkzaam in de parochie Sint Willibrord in Zevenaar en omgeving. Pastor André Van Boven oriënteert zich momenteel samen met zijn echtgenote op huisvesting in Lelystad. Op vrijdagavond 8 februari is de presentatieviering van de nieuwe pastor. De viering is in de Ludgeruskerk in Dronten en begint om 19.00 uur. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Reacties zijn gesloten.