Van het bestuur

Met enthousiasme blijven werken aan de toekomst

Het parochiebestuur en het pastoraal team treffen voorbereidingen om in de komende periode in alle geloofsgemeenschappen een bijeenkomst te houden om met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag waar we als geloofsgemeenschap warm voor lopen en wat voor ons de ‘stip aan de horizon’ is.

Dit plan komt niet zomaar uit de lucht vallen. Op de Eilanddagen van 2017 hebben we hierover ook met elkaar van gedachten gewisseld, maar er kon toen nog geen vervolg aan gegeven worden. In september 2018 is die draad weer opgepakt in een overleg van de besturen van de drie parochies en het pastoraal team. René Grotenhuis was, evenals op de Eilanddagen, de gespreksleider in deze bijeenkomst.

Uit het overleg in september is duidelijk naar voren gekomen dat we de krimp niet lijdzaam over ons willen laten komen. We moeten blijven werken aan een structuur waarin de parochianen van over 10 jaar nog enthousiast met de kerk en hun geloof bezig zijn.

De voortgaande ontkerkelijking, een kleiner pastoraal team, een krimpend vrijwilligersbestand, daling van de inkomsten zijn ontwikkelingen die ook de komende 10 jaar door zullen gaan. Dat kan een gevoel oproepen van ‘wij zingen onze tijd wel uit’ en ‘na ons moeten de parochianen over 10 jaar maar zien’. Wij willen dit gevoel met elkaar proberen te keren.

Onafhankelijk van de vraag hoe groot of hoe klein de parochie of de geloofsgemeenschap in de toekomst is, is er een gemeenschappelijk ontwikkelde visie nodig hoe we de parochie van de toekomst vorm geven; een geloofsgemeenschap waar parochianen zich bij thuis voelen, waar vrijwilligers met genoegen zich voor de gemeenschap inzetten, waar de inzet van pastores wordt gewaardeerd en waar pastores met plezier werken.

Als drie parochies delen we één pastoraal team met een basisbezetting van 3 fte, met een werkgebied groter dan de oppervlakte van de provincie Utrecht. Onze parochie telt 5 geloofsgemeenschappen, De drie parochies hebben in totaal 18 geloofsgemeenschappen. Tussen de geloofsgemeenschappen bestaan grote onderlinge verschillen in grootte en ook in het type geloofsgemeenschap, stedelijk en met een sterk dorpsgevoel.

In het overleg op 6 september is verwoord dat de weg naar de toekomst niet van ‘boven af’ opgelegd kan worden worden. De betrokkenheid van parochianen is essentieel. Het pastoraal team en de drie besturen hebben afgesproken dat zij dit oppakken. Aan alle geloofsgemeenschappen zal binnenkort de vraag worden voorgelegd welke stip zij aan de horizon zien voor hun geloofsgemeenschap over 5-10 jaar.

In de bestuursvergadering is afgesproken dat de bijeenkomsten in de periode maart-april georganiseerd worden en dat we in mei/juni een centrale dag willen organiseren waarin vanuit iedere geloofsgemeenschap wordt teruggekoppeld en waar we met elkaar proberen gezamenlijke conclusies te trekken. We willen dit organiseren op een zaterdag en zien dit als onze Eilanddag voor 2019. We proberen voor deze Eilanddag ook een spreker uit te nodigen die een boeiende visie over parochieontwikkeling kan presenteren.

Presentatie en rondtoer diaken André van Boven

We prijzen ons gelukkig dat de vacature die was ontstaan door het vertrek van pastor Evelien Reeuwijk al weer zo snel ingevuld is. Diaken André van Boven is per 1 februari benoemd tot pastor voor onze drie samenwerkende parochies. Op vrijdagavond 8 februari was de presentatieviering van de diaken in de Ludgeruskerk in Dronten. Het was een mooie viering en een gezellige ontmoeting met elkaar na de viering. Dank aan het koor en de locatieraad die dit alles verzorgden.

Op vrijdag 15 februari heeft André samen met twee bestuursleden en een lid van de redactie van de Oversteek een rondtoer langs de locaties van onze parochie gemaakt. Het was een geslaagde toer. Enerzijds kon André kennis maken met de locaties en reeds met een aantal vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap en anderzijds konden de vrijwilligers kennis maken met de persoon André van Boven en hem hun zorgen en wensen verwoorden. Dank aan zoveel betrokken parochianen die hierbij aanwezig konden zijn!

Overdracht eigendom Bonifatiuskerk in Biddinghuizen

Op 25 januari heeft het parochiebestuur, als gevolg van het overdragen van het economisch eigendom van de Bonifatiuskerk in Biddinghuizen, deel van kerkcentrum De Voorhof, aan de Protestantse Gemeente Biddinghuizen, bij het aartsbisdom het verzoek ingediend de Bonifatiuskerk aan de eredienst te onttrekken en deze voort te zetten als pastoraal steunpunt. Het wachten is nu op het decreet van het bisdom waarin dit wordt geëffectueerd.

Aftreden lid locatieraad

Dennis Teuben heeft aangegeven dat hij stopt als lid van de locatieraad en als budgethouder van de geloofsgemeenschap H. Ludgerus in Dronten. Het bestuur heeft Dennis bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid voor de geloofsgemeenschap.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Reacties zijn gesloten.