Van het bestuur

Met enthousiasme blijven werken aan de toekomst

Onder leiding van René Grotenhuis zijn het pastoraal team en de besturen van de parochies Thomas a Kempis, Christoffel en Norbertus nu tweemaal bijeen geweest. Doel van de bijeenkomsten was de voorbereiding van parochiebijeenkomsten over de vraag wat voor soort kerk we willen zijn. De voortgaande ontkerkelijking, een kleiner pastoraal team, een krimpend vrijwilligersbestand, daling van de inkomsten zijn ontwikkelingen die ook de komende 10 jaar door zullen gaan. Dat kan een gevoel oproepen van ‘wij zingen onze tijd wel uit’ en ‘na ons moeten de parochianen over 10 jaar maar zien’. Wij willen dit gevoel met elkaar proberen te keren. In het overleg is verwoord dat de weg naar de toekomst niet van ‘boven af’ opgelegd kan worden. De betrokkenheid van parochianen is essentieel.

De voorbereiding van die parochiebijeenkomsten kost meer tijd dan was ingeschat. Werd in oktober nog gesproken over een datum in de tweede helft van januari, nu is duidelijk geworden dat aan februari/maart gedacht moet worden. Het bestuur houdt u op de hoogte.

Evaluatie communicatiekanalen van de parochie

Op 29 oktober zijn vertegenwoordigers van de redactie van het parochieblad De Oversteek, de redactie van de website en die van de nieuwsbrieven bijeengeweest. Er zijn gedachten uitgewisseld hoe De Oversteek, de website en de Nieuwsbrieven eventueel nog verbeterd kunnen worden en hoe deze informatiekanalen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Eén van de adviezen aan het bestuur is om een communicatieplan te maken waarin is uitgewerkt hoe de communicatie in onze parochie is geregeld, hoe de communicatiekanalen op elkaar zijn afgestemd, wie voor wat zorgt en wie hiervoor verantwoordelijkheid draagt. In de bestuursvergadering van december bespreekt het bestuur het verslag van deze bijeenkomst.

Collecteschema 2019

Het bestuur heeft het collecteschema 2019 vastgesteld. Het betreft de collectes die door het bisdom zijn vastgesteld aangevuld met nog drie andere collectes, te weten: voor het Lourdesfonds van onze parochie, het project voor de Norbertijnen in India en voor het Hospice in Dronten. Het schema is naar de locatieraden gestuurd om dit in te passen in het jaarrooster van de geloofsgemeenschap.

Vertrek pastor Evelien Reeuwijk

Pastor Evelien Reeuwijk zal ons per 1 januari 2019 verlaten. Zij is door het bisdom benoemd tot pastoraal opbouwwerker voor de parochies in Raalte en Deventer en omgeving. Uiteraard feliciteren wij haar met deze benoeming. Twaalf jaar geleden is ze benoemd tot pastor aan de parochie Thomas a Kempis (TaK) en de laatste vier jaar was zij ook aan onze parochie verbonden. Wij danken haar ten zeerste voor haar inzet voor en betrokkenheid bij onze parochie. Het bisdom is gevraagd om de ontstane vacature te mogen invullen.

Op dit moment zijn de andere pastores niet in staat om de afspraken over te nemen die Evelien voor komend jaar had gemaakt. We zullen met elkaar de leemtes moeten opvangen. Vieringen, waar Evelien in 2019 voor was ingeroosterd, kunnen niet door de andere pastores worden overgenomen. Als de groep Vep’pers deze vieringen niet kan overnemen dan komen ze te vervallen.

Op vrijdagavond 4 januari bieden de parochies TaK, Christoffel en Norbertus haar een afscheidsbijeenkomst aan. Deze bijeenkomst is in de kerk in Kampen. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Zie de aparte mededeling over de afscheidsbijeenkomst.

Het parochiebestuur wenst u een zalig Kerstmis en een zalig nieuwjaar.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Reacties zijn gesloten.