Van het bestuur

Met enthousiasme blijven werken aan de toekomst

Op de Eilanddagen van 2017 hebben we met betrokken parochianen over de toekomst van de parochie gesproken. We startten toen met een inleiding van René Grotenhuis. Dit naar aanleiding van zijn boek ‘Van macht ontdaan’. Ook in de parochies Thomas a Kempis en Christoffel gebeurde dit en ook daar met een inleiding van René Gro- tenhuis. Een aantal scenario’s van de toekomst werden besproken. Een duidelijke conclusie was daaruit niet direct te trekken, wel waren de Eilanddagen heel zinvol in een voortgaand denkproces over de toekomst van de parochie. Wat voor een soort kerk willen we zijn? Het pastoraal team en de drie parochiebesturen hebben op 6 september de draad weer opgepakt. René Grotenhuis was als gespreksleider uitgenodigd.

Uit het overleg is duidelijk naar voren gekomen dat we de krimp niet lijdzaam over ons willen laten komen. We moeten blijven werken aan een structuur waarin de parochianen van over 10 jaar nog enthousiast met de kerk en hun geloof bezig zijn. De voortgaande ontkerkelijking, een kleiner pastoraal team, een krimpend vrijwilligersbestand, daling van de inkomsten zijn ontwikkelingen die ook de komende 10 jaar door zullen gaan. Dat kan een gevoel oproepen van “wij zingen onze tijd wel uit’ en ‘na ons moeten de parochianen over 10 jaar maar zien’. Wij willen dit gevoel met elkaar proberen te keren. Onafhankelijk van de vraag hoe groot of hoe klein de parochie of de geloofsgemeen- schap in de toekomst is, is er een gemeenschappelijk ontwikkelde visie nodig hoe we de parochie van de toekomst vorm geven; een ge- loofsgemeenschap waar parochianen zich bij thuis voelen, waar vrij- willigers met genoegen zich voor de gemeenschap inzetten, waar de inzet van pastores wordt gewaardeerd en waar pastores met plezier werken. Als drie parochies delen we één pastoraal team met een ba- sisbezetting van 3 fte, met een werkgebied groter dan de oppervlakte van de provincie Utrecht. Onze parochie telt 5 geloofsgemeenschap- pen. De drie parochies hebben in totaal 18 geloofsgemeenschappen. Tussen de geloofsgemeenschappen bestaan grote onderlinge ver- schillen in grootte en ook in het type geloofsgemeenschap, stedelijk en met een sterk dorpsgevoel. Hoe kunnen we aan een structuur werken, waarin de beschikbaarheid van pastores doelmatig wordt in- gezet en waarin vrijwilligers zich actief blijven inzetten? We zullen een weg moeten zien te vinden waar we ook over 10 jaar nog met plezier en naar tevredenheid een geloofsgemeenschap kunnen vormen. Die weg kan op onderdelen voor de afzonderlijke geloofsgemeenschap- pen verschillend zijn, maar zal gegeven het feit dat wij één pastoraal team hebben, op elkaar afgestemd moeten worden. In het overleg op 6 september is verwoord dat de weg naar de toekomst niet van ‘boven af’ opgelegd kan worden. De betrokkenheid van parochianen is es- sentieel. Het pastoraal team en de drie besturen hebben afgesproken dat zij dit oppakken. Aan alle geloofsgemeenschappen zal binnenkort de vraag worden voorgelegd welke stip zij aan de horizon zien voor hun geloofsgemeenschap over 5-10 jaar. Het parochiebestuur zal dit samen met de locatieraden en pastoraatsgroepen de komende maan- den verder uitwerken.

Wet bescherming persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De verordening heeft niet alleen gevol- gen voor het functioneren van de parochieorganisatie, er zit ook nog een tweede aspect aan. Het betreft de rechten van de parochiaan om de gegevens in te zien die van hem/haar door de parochie zijn vast- gelegd. Wanneer parochianen hierom vragen, moet op dit moment doorverwezen worden naar de secretariaten van de geloofsgemeen- schappen. Wanneer DocBase, de nieuwe digitale ledenregistratie, functioneert kunnen parochianen ook online hun gegevens inzien. Zover is het echter nog niet. Eerst moet DocBase functioneren en vervolgens dienen dan ook de emailadressen ingevoerd te worden. Het inloggen door de parochiaan moet dan met het emailadres dat ook in DocBase is opgeslagen. Er wacht nog veel werk voor de lede- nadministrateurs, die dit alles als vrijwilliger doen.

Nieuw bestuurslid

Het bisdom heeft dhr. Frans Renne aangesteld als nieuw lid van het parochiebestuur. Frans Renne woont in Biddinghuizen en is alle vele jaren actief in geloofsgemeenschap van Biddinghuizen. Als bestuur zijn we zeer verheugd met zijn benoeming.

Concept notitie vrijwilligersbeleid

Het bestuur heeft een conceptnotitie vrijwilligersbeleid opgesteld. Het doel van de notitie is het formuleren van duidelijke richtlijnen en het bereiken van een zekere uniformiteit en gelijkheid tussen de vrijwilli- gersgroepen en ook tussen de afzonderlijke geloofsgemeenschappen binnen de parochie. De parochie geeft daarmee een duidelijk signaal naar de vrijwilligers dat zij hun werk waardeert en erkent en dat het belangrijk is dat alle vrijwilligers een eigen plek in de organisatie hebben. Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zij zijn de bouwstenen van onze parochie. De locatieraden en pastoraatsgroepen zijn gevraagd om deze notitie te bespreken en eventuele aanvullingen, vragen of op- merkingen door te geven. In de bestuursvergadering van oktober kan de notitie dan worden vastgesteld.

Actie kerkbalans en periodieke giften

Vanuit de geloofsgemeenschappen worden parochianen, die een achterstand hebben opgelopen bij hun toegezegde afdracht aan de parochie, daar aan herinnerd. Als bestuur benadrukken we ook dat de inkomsten die we via de Actie Kerkbalans krijgen voor ons van essentieel belang zijn. Andere inkomstenbronnen hebben we niet. De parochie heeft een ANBI-status. Als U voor een periode van 5 jaar een periodieke gift vastlegt dan kan U dit bedrag volledig aftrekken van uw inkomsten en verlaagt U uw belastingaanslag. U kunt uiteraard ook besluiten om de parochie te laten profiteren van het belastingvoordeel en uw bijdrage te verhogen. Neem voor een periodieke schenking contact op met de budgethouder van uw geloofsgemeenschap.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Reacties zijn gesloten.