Van het bestuur

Pastoorswisseling

Op 15 juni is pastoor Ton Huitink geïnstalleerd als pastoor van de drie samenwerkende parochies. Op 14 juni woonde hij de eerste vergadering van het parochiebestuur bij en op 5 juli heeft hij een kennismakingsrondje langs de 6 locaties van onze parochie gemaakt. Op zondag 15 juli gaat pastoor Huitink voor het eerst voor in onze parochie. Op 29 juni is het bestuur aanwezig geweest bij de installatie van pastoor Boogers in zijn nieuwe parochies in de stad Utrecht.

Bescherming persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De gezamenlijke bisdommen hebben hiervoor het “Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018” opgesteld, waarin staat aangegeven wat dit voor ons als katholieke kerkorganisatie betekent. Om dit reglement hanteerbaar te maken zijn praktische handleidingen en is een privacyverklaring parochies voor de parochies opgesteld. Deze privacyverklaring is op onze website www.parochienorbertus.nl geplaatst. De nieuwe wet geeft o.a. aan hoe om te gaan met foto’s en beeldmateriaal waar mensen herkenbaar op staan. Bij publiceren van foto’s en beeldmateriaal van kinderen jonger dan 16 jaar is hiervoor schriftelijke toestemming nodig van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Persoonsgegevens mogen alleen worden gepubliceerd als het parochieblad alleen onder de katholieke leden verspreid wordt, waarbij geldt dat de publicatie nodig is voor:

  • een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
  • het onderhouden van contact met haar leden;
  • het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.

Brainstormbijeenkomst en vervolgactie in oktober

Op 6 september houden de besturen van de drie samenwerkende parochies en het pastoraal team een gezamenlijke brainstorm bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst is om samen met de nieuwe pastoor een balans op te maken van waar we staan en waar we naar toe willen. René Grotenhuis, betrokken bij onze Eilanddagen 2017, heeft toegezegd gespreksleider te zijn. Als vervolg hierop zal in oktober binnen eigen parochie ook zo’n bijeenkomst georganiseerd worden. Daarvoor worden dan de locatieraden, pastoraatsgroepen en geïnteresseerde parochianen uitgenodigd. Een datum voor deze bijeenkomst in oktober is nog niet vastgesteld.

Voorhofcommissie

De plannen met betrekking tot de ontwikkeling van het MFG2 in Biddinghuizen zijn in een nieuw stadium gekomen. De realisatie van het MFG2 is nu zeker; de vereiste vergunningen zijn verleend en de gemeente Dronten is akkoord. Het parochiebestuur heeft daarom formeel de Protestante Gemeente Biddinghuizen laten weten dat de parochie zich terugtrekt uit de Voorhofcommissie. Dit besluit zal notarieel worden geregeld, voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van het parochiegedeelte van kerkcentrum De Voorhof aan de PGB. De eigendomsoverdracht is waarschijnlijk in voorjaar 2019. Hiermee wordt invulling gegeven aan één van de punten uit de vaststellingsovereenkomst die de PGB en de parochie in 2016 hebben afgesloten, met name dat de PGB werkgever van het beheerders echtpaar wordt.

Parochiestatistiek

Jaarlijks wordt de parochie gevraagd om parochiegegevens door te geven aan het KASKI. Ook dit jaar is dat weer gebeurd. Het betreft gegevens over 2017 en die van de kerktelling in maart 2018. Een beknopte weergave van de gegevens van de afgelopen drie jaar zijn bijeengebracht in de drie tabellen. De cijfers geven een indruk van de grootte van de geloofsgemeenschappen. Om een ontwikkeling over de jaren te bestuderen, moet een langere jarenreeks bekeken worden en zijn de gepresenteerde gegevens te beperkt. Om daar toch een indruk van te geven is in tabel 4 een vergelijking gemaakt tussen de gemiddelden van 2005 t/m 2007 en die van 2015 t/m 2017. We zien dan dat in tien jaar tijd het totaal van doopsels, eerste communies en vormsels is af genomen van 215 naar 82 en het gemiddeld kerkbezoek van 1060 naar 517 personen. Gegevens over het aantal katholieke huishoudens in de periode van 10 jaar geleden waren niet voorhanden en kunnen niet gepresenteerd worden.

Vanhetbestuur-statistieken2018

Reacties zijn gesloten.