Van het bestuur

Pastoorswisseling

In de bestuursvergadering van 17 mei heeft het bestuur op informele wijze afscheid genomen van pastoor Boogers en op plaatsen waar pastoor Boogers afgelopen periode voor de laatste keer voorging, hebben ook de geloofsgemeenschappen afscheid van hem genomen. Het formele afscheid was op 3 juni in Hasselt. Wij bedanken pastoor Boogers voor zijn positieve inzet voor onze parochie en wensen hem succes en veel werkplezier in Utrecht.

Op vrijdagavond 15 juni is in de Ludgeruskerk in Dronten de installatiebijeenkomst van pastoor Huitink. Evenals pastoor Boogers is hij benoemd tot pastoor van de parochies Norbertus, Christoffel en Thomas a Kempis. Wij wensen hem succes en veel werkplezier in onze parochies. Een uitnodiging voor de installatiebijeenkomst treft u elders aan dit parochieblad.

In dit nummer van De Oversteek treft u tevens een interview aan met pastoor Boogers en voor het komende nummer staat een interview met pastoor Huitink gepland.

Bescherming persoonsgegevens
+
Op 25 mei is in de EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De katholieke kerk moet ook aan de regels van deze wet voldoen. Een wet die de privacy van persoonsgegevens regelt. Wel geldt voor de kerk een latere ingangsdatum. Op allerlei fronten wordt in de kerk gewerkt om aan deze wet te kunnen voldoen. Zo wordt het huidige softwarepakket Navision voor de ledenadministratie en de boekhouding vervangen door twee andere pakketten en moeten de gebruikers aan strenge voorwaarden voldoen. De wet gaat echter verder dan alleen de administratie van gegevens. Het raakt ook de wijze waarop in het parochieblad of op de website over iemand gepubliceerd wordt. Het bisdom geeft in een onlangs ontvangen brief het volgende aan, dat:
· het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens de kern is van elk privacy beleid. Persoonsgegevens van parochianen worden zoveel mogelijk in de beveiligde digitale omgeving van de ledenadministratie verwerkt. Het doorgeven van deze gegevens aan instanties of personen buiten de RK-kerk is nooit toegestaan.
· Het verwerken van gegevens van RK-leden is toegestaan. Als iemand lid is van de RK-kerk dan is van de betrokkene geen toestemming nodig als de gegevens worden verwerkt om contact met de leden te onderhouden, voor een goede organisatie van de gemeenschap en voor het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht. Gebruik van persoonsgegevens voor een activiteit die niet door de parochie zelf wordt georganiseerd, is niet toegestaan.
· Als parochiebestuur is het belangrijk inzicht te krijgen in wat de AVG voor de huidige werkwijze betekent. Wat hierbij kan helpen is het maken van een overzicht welke verwerking van persoonsgegevens plaats vinden. Denk daarbij hoe wordt omgegaan met het publiceren van foto’s en van beeldmateriaal. Voor het publiceren van een foto of beeldmateriaal waar iemand herkenbaar opstaat, is altijd goedkeuring van de betrokkene nodig. Voor het maken of publiceren van een foto van een kind jonger dan 16 jaar is altijd vooraf schriftelijke goedkeuring van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Het parochiebestuur vraagt de redacties van de website en van De Oversteek na te gaan wat de AVG voor hen betekent. Dezelfde vraag wordt ook aan locatieraden en de pastoraatsgroepen gesteld. Het bisdom komt ook nog met concrete uitwerkingen van praktijkvoorbeelden.

Eilanddagen

De Eilanddagen zijn dit jaar helaas beperkt gebleven tot alleen de vrijdagavond. De aanmelding voor de zaterdagbijeenkomst viel tegen zodat besloten is die niet door te laten gaan. Voor de vrijdagavond was Andries Govaert uitgenodigd. Gesproken is over de verschillende ervaringen met vieringen van de liturgie, wat de zondagmorgen met je doet en of het belangrijk is je thuis te voelen in jet ‘eigen’ gebouw.? Deze ervaringen werden daarna in de grote groep met elkaar gedeeld. Door het niet doorgaan van de zaterdagbijeenkomst konden de onderwerpen helaas niet verder uitgewerkt worden. Besloten is om het jaarthema van dit jaar ook volgend jaar te gebruiken.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Reacties zijn gesloten.