Thema Pasen: Palmzondag

palmzondagZe naderden Jeruzalem en kwamen in Betfage op de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen eropuit met de opdracht: ‘Ga naar het dorp daar vlak voor je. Jullie zullen er meteen een ezelin vinden, die vastgebonden staat en een veulen bij zich heeft. Maak ze los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets zegt, zeg dan: De Heer heeft ze nodig. Maar Hij stuurt ze meteen terug.’
Dit is gebeurd opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeet gezegd is: Zeg tegen de dochter Sion: zie, uw koning komt naar u toe, zachtmoedig en zittend op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier.
De leerlingen gingen en deden wat Jezus hun opgedragen had. Ze brachten de ezelin en het veulen, legden er kleren overheen, en Hij ging erop zitten. Zeer veel mensen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen sneden takken van de bomen en legden die op de weg.
Zowel de menigte die voor Hem uit ging als die welke Hem volgde, schreeuwde:

Hosanna, de Zoon van David.
Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna, in de hoogste hemel.

Toen Hij Jeruzalem binnengetrokken was, kwam de hele stad in beweging en ze vroegen: ‘Wie is dat?’ De mensen zeiden: ‘Dat is de profeet, Jezus van Nazaret in Galilea.’ Jezus ging de tempel binnen, joeg alle mensen weg die daar kochten en verkochten, en gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers om. Hij zei hun: ‘Er staat geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed heten, maar u maakt er een rovershol van.’
In de tempel kwamen blinden en kreupelen bij Hem, en Hij genas ze. Maar toen de hogepriesters en schriftgeleerden de opzienbarende dingen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel stonden te roepen: ‘Hosanna, de Zoon van David,’ wonden zij zich op en vroegen: ‘Hoort U wat zij daar zeggen?’ Jezus zei: ‘Ja. Maar hebt u nooit gelezen: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich een lofzang bereid?’
Hij liet hen staan, ging de stad uit naar Betanië, en overnachtte daar.

Reacties zijn gesloten.