Parochiebladenservice Aartsbisdom Utrecht

Apostolische brief ‘Patris corde’ in Nederlandse vertaling

Op 8 december 2020 riep paus Franciscus 2021 uit tot het jaar van Sint-Jozef: die dag was het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth verklaarde tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. Bij die gelegenheid werd ook de apostolische brief ‘Patris corde’ (‘Met het hart van een vader’) gepubliceerd, die nu in de Nederlandse vertaling beschikbaar is.

De brief opent met de woorden: “Met het hart van een vader: zo heeft Jozef Jezus liefgehad, die in alle vier de evangeliën ‘de zoon van Jozef’ wordt genoemd.” De paus deelt in deze tekst vervolgens een aantal persoonlijke overwegingen over de ‘buitengewone figuur’ van St. Jozef. Zijn verlangen om dit te doen groeide tijdens de pandemie.

Gewone mensen

“Te midden van de crisis die ons treft, hebben we kunnen ervaren dat ‘ons leven wordt gebouwd en in stand gehouden door gewone mensen – die meestal worden vergeten – die niet verschijnen in de krantenkoppen en tijdschriften of in de schijnwerpers staan van de nieuwste show, maar die ongetwijfeld de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis van vandaag schrijven: artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die hebben begrepen dat niemand zich alleen redt’,” schrijft de paus.

Hij prijst al deze gewone mensen die dagelijks geduld oefenen en hoop geven. “Hoeveel vaders, moeders, opa’s en oma’s, onderwijzers laten onze kinderen niet met kleine en dagelijkse gebaren zien hoe ze een crisis het hoofd moeten bieden en doorstaan, door hun gewoonten aan te passen, de ogen omhoog te richten en het gebed te stimuleren. Zoveel mensen bidden, offeren en bemiddelen voor het welzijn van allen.”

Hoofdrol

De paus wijst erop dat iedereen in de heilige Jozef de man kan vinden die onopgemerkt blijft, de man van de dagelijkse, discrete en verborgen aanwezigheid, een bemiddelaar, een steun en een gids in moeilijke momenten. “De heilige Jozef herinnert ons eraan dat allen die schijnbaar verborgen zijn of op de achtergrond staan, een ongeëvenaarde hoofdrol spelen in de heilsgeschiedenis. Aan hen allen een woord van erkenning en dankbaarheid,” aldus de paus.


Nieuwe hymne voor Sint-Jozef

Vanwege het Jozefjaar heeft componist en organist Hans Leenders in opdracht van de Kerkelijke Instelling ‘Sint Gregorius’ (KISG, bisdom Den Bosch) een Jozefhymne gecomponeerd. “Op 19 maart, 1 mei en op het feest van de Heilige Familie viert de liturgie van de Kerk zijn gedachtenis. We hopen dat rond deze dagen de nieuw gecomponeerde hymne de liturgie in uw parochie zal verrijken,” aldus KISGvoorzitter plebaan Vincent Blom.

De bladmuziek en luistervoorbeelden zijn beschikbaar via de website van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond
(www.sgv-roermond.nl).


Ariënsinstituut werft kandidaten voor nieuw studiejaar

Het Ariënsinstituut, het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten, “heeft als voornemen om in september 2021 te beginnen met een nieuw studiejaar,” schrijft rector Kuipers in een brief aan de pastorale teams in het aartsbisdom. Kuipers: “In een aantal parochies zijn inmiddels catecheten en diaconaal assistenten werkzaam met een zending van de bisschop – hun inzet en initiatieven kunnen rekenen op veel waardering van de parochianen en van de leden van het pastoraal team. Zij blijken een duidelijke toegevoegde waarde voor het pastorale werk.” Kuipers vraagt de leden van de pastorale teams binnen hun parochie “op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten.” Deze kunnen vanuit de parochies worden voorgedragen tot 1 juni, daarna zijn de kennismakingsgesprekken.

De verschillende opleidingen van het Ariënsinstituut op een rijtje:

Priester: Ook voor de toekomst zoekt het aartsbisdom mannen die de Heer als priester willen dienen. Naast de fulltime opleiding in Utrecht is er voor kandidaten die vanuit hun beroep priester willen worden een weekendopleiding op Priester- en Diakenopleiding Bovendonk van het bisdom Breda.

Diaken: Diaken betekent letterlijk: ‘dienaar’. Het dienen van God en de mensen is een opdracht voor de hele Kerk en voor iedere christen. De diaken herinnert de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot dienstbaarheid, doordat hij krachtens de wijding op een bijzondere wijze het dienstwerk van Christus tegenwoordig stelt. Voor toelating tot de opleiding tot onbezoldigd permanent diaken gelden eigen criteria.

Catecheet: Het aartsbisdom maakt werk van goed geschoolde vrijwilligers die als catecheet zich met geloof en deskundigheid in de parochie inzetten voor het geloofsonderricht. Dit doen zij onder de verantwoordelijkheid van de pastoor en in afstemming met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen (steeds voor vier jaar) van de aartsbisschop een zending ontvangen als medewerker in de parochiecatechese.

Diaconaal assistent: Een diaconaal assistent is een goed geschoolde vrijwilliger, die in de parochie actief is op het gebied van caritas en diaconie. Diaconaal assistenten werken vanuit de Liefde voor de Naaste die ons door Jezus Christus is voorgeleefd, onder verantwoordelijkheid van de pastoor en in overleg met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen (steeds voor vier jaar) van de aartsbisschop een zending ontvangen als diaconaal assistent.


Conferentie ‘De Missionaire parochie’ in 2022

De door corona uitgestelde conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ vindt plaats op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022. Om in te kunnen spelen op verschillende scenario’s met betrekking tot coronamaatregelen, is ervoor gekozen om de conferentielocatie te verplaatsen van Oudenbosch naar evenementenlocatie Breepark in Breda.

Breepark biedt mogelijkheden om te kunnen omgaan met eventueel dan geldende coronamaatregelen en de conferentie ook te houden op ‘anderhalve meter’ afstand. De deelnemers aan de oorspronkelijke conferentie hoeven zich niet opnieuw in te schrijven, zij ontvangen nader bericht. Ook degenen die op een wachtlijst stonden, worden benaderd. Daarnaast zal er ruimte zijn voor nieuwe deelnemers. De inschrijving is sinds 1 maart 2021 geopend.

Hoofdspreker van de conferentie is de Canadese priester James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’. Via de website www.missionaireparochie.nl wordt het programma van de conferentie de komende tijd geactualiseerd. Er is ook de mogelijkheid in te schrijven voor een nieuwsbrief met informatie over alle activiteiten voor, tijdens en na de conferentie.


Patrick Kuipers ook rector Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

Rector Patrick Kuipers (1975) van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut is met ingang van 1 juli 2021 tevens rector van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven (bisdom Breda). Hij volgt daar Norbert Schnell op, die aan de slag gaat in het parochiepastoraat van het bisdom Breda.

Rector Kuipers is momenteel als docent liturgie bij de opleiding Bovendonk betrokken. “Het is voor mij dus geen onbekend terrein, ook omdat diverse priesters in het Aartsbisdom Utrecht hun vorming hebben gekregen in Bovendonk,” aldus Kuipers. Al vanaf de oprichting in 1983 verwelkomt Bovendonk als ambtsopleiding voor late roepingen studenten van andere bisdommen uit zowel Nederland als Vlaanderen. Tussen de ambtsopleidingen van de bisdommen Breda, Rotterdam en het Aartsbisdom Utrecht bestaat al vele jaren een nauwe samenwerking.

Rector Schnell: “Er worden al gezamenlijke retraites en bedevaarten voor de studenten georganiseerd. Drie jaar geleden is er een gezamenlijk vormingsprogramma opgesteld voor de studenten die aan de universiteit of hogeschool hun theologische studie volgen. In aannameprocedures wordt gezamenlijk opgetrokken en docenten van de verschillende bisdommen geven les aan de verschillende instituten. Het dubbelrectoraat van Kuipers past in de steeds nauwere samenwerking tussen de verschillende ambtsopleidingen.”

(197 woorden)

__________________________________________________________________________

Zondag voor de Oosterse Kerken

De Zondag voor de Oosterse Kerken op 2 mei 2020 heeft als motto ‘Religieus leven in Oost en West, Antonius als bezieler’. Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn ouders – trok hij zich terug in de woestijn. Later voegden anderen zich bij hem. Zo lag hij aan de oorsprong van het gemeenschappelijke monastieke leven. Antonius werd bekend als de vader van het religieuze leven.

“Op deze zondag willen we kijken naar het grote belang van het religieuze leven voor de geloofsgemeenschap,” aldus de Katholieke Vereniging voor Oecumene. “In Nederland heeft het religieuze leven een grote bloei gekend in de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. In de tweede helft van de 20ste eeuw vond er een kentering plaats. Daarnaast zijn er in de loop van de vorige eeuw diverse oecumenische religieuze gemeenschappen ontstaan. In de protestantse wereld werd de betekenis van het religieuze leven opnieuw ontdekt.”

“Het oosters christendom is sterk gevormd door het monastieke leven. De monastieke tradities van de Oosterse Kerken zijn ook in ons land te vinden. Zij staan eveneens voor de uitdaging om hun gemeenschappen in onze seculiere cultuur te doen opbloeien. Voor deze gemeenschappen is het leven van Antonius een bron van inspiratie. Hoe zal het religieuze leven zich in de toekomst ontwikkelen? Wie geeft bezieling? Op deze zondag kijken we hoe Antonius de Grote een bezieler kan zijn voor het religieus leven in Oost en West in de 21ste eeuw. En hoe religieus leven een bezieling kan zijn voor heel de Kerk.”

Zondag voor de Oosterse Kerken

Voor het vieren van deze zondag in de liturgie komen een digitale poster, preeksuggesties en enkele artikelen ter beschikking op de website www.oecumene.nl onder kalender/Zondag voor de Oosterse Kerken. Meer info, tel.: 073 7370026.


Gratis kinderpagina voor parochiebladen

RK Kids.nl (www.rkkids.nl) is een nieuw initiatief voor kindercatechese in parochies. Via de site kan maandelijks een kinderpagina (tekst plus kleurplaat) worden gedownload voor onder meer gebruik in parochiebladen of op parochiewebsites. Parochies kunnen zich gratis abonneren op dit initiatief van Stichting Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding.

De kinderpagina is thematisch van opzet, bijvoorbeeld aan de hand van een Evangelie, een kerkelijke feestdag/kerkelijk jaar, een heilige of een meer algemeen thema (bijvoorbeeld ‘bidden’). De pagina’s zijn per schooljaar vooraf inzichtelijk.

“Het is tijdrovend om zelf een gedegen kinderpagina te verzorgen,” zo leggen de initiatiefnemers uit. “Bovendien is het vaak lastig om de juiste mensen te vinden die zo’n pagina maandelijks kunnen verzorgen. Bovendien is het schema met thema’s vooraf bekend, zo kan het materiaal optimaal worden ingezet – ook op andere plekken in de parochie, catechese of thuis.


Huwelijk en gezin’ krijgt eigen plek op website aartsbisdom

Er is een nieuw onderdeel gelanceerd op de website van het Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl/huwelijk-en-gezin. Hier is informatie te vinden over huwelijk en gezin, worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van activiteiten en worden relevante en interessante links en artikelen gedeeld. Het onderdeel ging online op 19 maart, Feestdag van de H. Jozef en de startdatum van het door paus Franciscus aangekondigde Jaar van het Gezin.

Elise Bangma-Mertens (29) is medewerker Huwelijk en Gezin van het Aartsbisdom Utrecht. Ze groeide op in een katholiek Limburgs gezin en deed na de middelbare school een missiejaar in de Verenigde Staten. Ze vertelt: “Na mijn studie in Utrecht ben ik getrouwd en een jaar later werd ons eerste zoontje geboren. Ik koos er bewust voor om thuis te blijven en vooral vrijwilligerswerk te doen wat ik goed kon combineren met de zorg voor ons gezin. Ik ben heel dankbaar dat ik het werk dat ik thuis in het klein deed, nu mag voortzetten bij het bisdom. En wat is dat werk belangrijk!”

“De zin van het huwelijk is dat man en vrouw elkaar heiligen,” aldus Elise. “Door het sacrament krijgen ze daarvoor een bijzondere genade. In onze maatschappij wordt het huwelijk vaak als iets ouderwets gezien. De notie van één trouwe relatie voor de rest van je leven leeft niet onder jonge mensen. Wij, als Kerk, moeten jonge mensen dus goed voorbereiden op het huwelijk.”

Over de plannen vertelt ze: “We willen vanuit het bisdom daarom een huwelijksvoorbereidingscursus opzetten waarin we jonge stellen de ‘tools’ meegeven waarmee ze een goed en vruchtbaar huwelijk kunnen (be)leven. Graag willen we ons ook richten op jonge gezinnen met kinderen. Helaas voelen jonge gezinnen zich niet altijd welkom in de kerk. We willen met gezinsdagen en andere activiteiten de jonge gezinnen van ons bisdom met elkaar in contact brengen, zodat ze bemoedigd kunnen worden in het werk wat ze doen. Want gezin zijn, opvoeden, is moeilijk en het is hard werken. We proberen de jonge gezinnen te sterken in het geloof en in de (geloofs)opvoeding. We willen ze ‘tools’ meegeven om hun kinderen te vormen in het geloof en om ze sterk te maken in de seculiere maatschappij waarin we leven. De H. Johannes Paulus II schrijft: “De toekomst van de mensheid hangt af van het gezin.” Ik hoop dat ik vanuit het bisdom mag meewerken aan die toekomst en dat ik de ‘vreugde van de liefde’ kan bevorderen.”


Kinderkamp en tienerkamp 2021

Na de succesvolle editie van 2020 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2021 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.

KINDERKAMP ‘Vrienden voor het leven’

Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is belangrijk. In de verhalen over Jezus merk je dat ook. Als Hij aan zijn opdracht begint, kiest Hij eerst twaalf vrienden uit om met Hem mee te gaan. Onderweg krijgt Jezus ook nieuwe vrienden, zoals Lazarus en zijn zussen Martha en Maria, en Zacheus de tollenaar. En Jezus bewondert ook de vriendschap van de sterke mannen die hun verlamde kameraad héél voorzichtig in een gat door het dak laten zakken om hem zo dicht mogelijk bij Jezus te brengen. Mooie verhalen waar we samen naar gaan luisteren en over na gaan denken. Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen én vrij spelen als echte vrienden. Kortom: Wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je dan zo snel mogelijk aan!

Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06 29015399.

Wanneer:
31 juli t/m 5 augustus

Waar:
Kampeerboerderij de Heidebloem/ locatie de Veltmaat,
Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

Voor wie:
Jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar

Aantal deelnemers:
Maximaal 30

Hoofdleiding:
Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten

Kosten:
€ 125 per kind.
Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 70 per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = € 195 i.p.v. € 250)

Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2021

TIENERKAMP: ‘Heroes only’

Ook deze zomervakantie organiseert het bisdom weer een bijzonder tienerkamp. Dit keer is het thema ‘Heroes only’. Deelnemers zullen verschillende helden ontmoeten, zowel Bijbelse als eigentijdse helden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent! Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen met uitdagende spellen, mysterieuze uitstapjes en spannende catecheses. Doe je mee? Jij bent toch ook een held?

Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06 29015399.

Wanneer:
1 juli t/m 5 augustus

Waar:
Kampeerboerderij de Heidebloem/ locatie de Delle,
Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

Voor wie:
Tieners (j/m) van 13 t/m 16 jaar

Aantal deelnemers:    Maximaal 30

Hoofdleiding:
Bas Kolfschoten, Rik Ledoux & priester Gauthier de Bekker

Kosten:
€ 145 p.p.
Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95 per extra tiener (bv. 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290)

Zomerkampen 2021.indd

Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2021


Reacties zijn gesloten.