Morgen is vandaag

Bezinningsdagen voor het pastoraal team

Een nieuw team.

Sinds enige jaren werken de parochies H. Christoffel, H. Norbertus en H. Thomas à Kempis samen en delen zij één pastoraal team. In het afgelopen jaar is de bezetting van dat pastoraal team gewijzigd. Gelukkig zijn een aantal vertrouwde gezichten gebleven, maar feitelijk is er toch een nieuw pastoraal team aangetreden. Dat nieuwe team behartigt de dagelijkse pastorale zorg voor de geloofsgemeenschappen. Maar zij staan ook voor de uitdaging om vooruit te kijken naar het pastoraat van de toekomst.

Bezinning
Als je wilt nadenken over de toekomst, helpt het om de dagelijkse beslommeringen in het hier en nu even achter je te kunnen laten. Het pastoraal team is daarom van 12 t/m 15 mei jl. naar Egmond-Binnen getrokken en te gast geweest bij de Benedictijner monniken van de Adelbert-abdij. Op die plek hebben we de rust en de ruimte gevonden om ons te bezinnen op de uitdagingen die in de nabije toekomst op ons af komen. Het is ook een mooie gelegenheid geweest om elkaar beter te leren kennen en een hechter team te worden. René Grotenhuis, theoloog en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht, heeft ons begeleid tijdens deze bezinningsdagen.

Morgen is vandaag
Stelt u zich eens voor dat het 2029 is, dus over 10 jaar. Wat zou er dan anders zijn dan nu? Best een lastige vraag, nietwaar. Wij hebben op twee manieren naar antwoorden gezocht:
Eerst hebben we gezocht naar pastorale zaken die wij in het hier en nu belangrijk genoeg vinden om door te laten gaan in de toekomst.
Daarna hebben wij ons afgevraagd, welke van die zaken te realiseren zijn als we uitgaan van de middelen die ons over 10 jaar ter beschikking staan.
De antwoorden op de vraag naar morgen vinden wij dus in de situatie van vandaag. Wij laten u graag delen in onze bevindingen.

Pastorale hoofdzaken
In de katholieke traditie zijn geloof, hoop en liefde de kernwaarden voor ons kerkelijke bestaan. Met deze drie christelijke waarden in onze gedachten kiezen wij voor de volgende zaken:
Samen Eucharistie vieren
Elkaar ontmoeten in het geloofsgesprek
Pastorale nabijheid aan wie dat nodig heeft
De nieuwe generatie aanspreken
Aandacht voor roepingen
De traditie vertalen naar het hier en nu
Leerling zijn en leerling worden
Deze pastorale zaken zijn in onze ogen belangrijk genoeg om er vandaag aan te werken en om die met ons mee te dragen naar onze toekomst.

Zo lang als de polsstok
In het huidige pastoraal team mogen we rekenen op de inzet van 3 priesters, 3 diakens en 1 pastoraal medewerkster. Over 10 jaar zal dat anders zijn. Voor 2029 rekenen wij met een beschikbaarheid van 1 priester en 1 diaken en dat heeft gevolgen. Zelfs pastores kunnen niet verder springen dan hun polsstok lang is. En dus is het belangrijk om goed na te denken over de organisatie van het pastorale werk. Het zal nodig zijn om pastorale taken zoveel mogelijk uit te voeren op het niveau van de parochie of zelfs van de 3 parochies tezamen. Dit zal uiteindelijk ook merkbaar zijn voor de parochiebesturen en voor de vrijwilligers in de afzonderlijke gemeenschappen.
Het perspectief
Hoe anno 2029 de situatie zal zijn in de geloofsgemeenschappen van de 3 parochies laat zich niet of nauwelijks voorspellen. Veel zal afhangen van de vitaliteit die tegen die tijd in een geloofsgemeenschap kan worden opgebracht. Het pastoraal team wil niet tornen aan het voortbestaan van welke gemeenschap dan ook. Integendeel, graag blijven wij binnen onze mogelijkheden de gemeenschappen ondersteunen bij het goede werk. De weg naar de toekomst gaan wij samen, opdat de katholieke presentie in de samenleving ook over 10 jaar zichtbaar, hoorbaar en vruchtbaar zal zijn.

Vervolg
Onze begeleider René Grotenhuis maakt nu eerst een gedetailleerd verslag van de bezinningsdagen. Op basis van zijn rapportage werken wij onze pastorale toekomstvisie verder uit in een document. Dit document bespreken wij met de parochiebesturen in het drie-besturen overleg. Na de zomer zullen wij onze uitgewerkte pastorale toekomstvisie graag delen met alle parochianen.

Namens het pastoraal team,
pastoor Ton Huitink

Reacties zijn gesloten.