Van het bestuur

Eilanddagen op 20 en 21 april

Dit jaar worden de Eilanddagen gehouden op vrijdagavond 20 april en zaterdag 21 april. De locatie is kerkcentrum De Voorhof in Biddinghuizen en het profiel liturgie staat centraal.

Terugblik op geslaagde activiteiten

Op de middag van 3 maart was in kerkcentrum De Hoeksteen in Swifterbant de uitvoering van theoloog/cabaretier Kees van der Zwaard over Alzheimer. Ook het Alzheimer Café Dronten leverde een belangrijke bijdrage aan deze middag. Er waren ongeveer 130 aanwezigen. Op de avond van 3 maart was in de Ludgeruskerk in Dronten de uitvoering van de Maria Passie. Er waren meer dan 200 belangstellenden, die door hun aanwezigheid mede een financiële bijdrage aan het Lourdesfonds leverden. Op maandagavond 5 maart gaf kardinaal Eijk in de Petruskerk een lezing over voltooid leven. De kardinaal gaf op een heldere wijze weer hoe in Nederland de discussie over euthanasie en voltooid leven verloopt, wat er wettelijk is geregeld en hoe dit zich verhoudt tot de leer van de katholieke kerk. Met ruim 100 aanwezigen was ook dit een geslaagde bijeenkomst. Deze laatste bijeenkomst was door de geloofsgemeenschap georganiseerd in het kader van 50 jaar Pax Christi geloofsgemeenschap.

Relatie parochie en gevangenis

Op 21 februari was het pastoraal team te gast in de gevangenis van Zwolle. Het was voor de pastores een indrukwekkende ervaring om in een gevangenis te zijn. In de discussie is gewezen op het belang van een de goede opvang van gedetineerden na uitzitten van hun straf; dat zij na terugkeer in de maatschappij niet nog eens gestraft worden. Ook is een oproep gedaan aan de parochie om aandacht te hebben voor mensen die zich mede namens de parochie als vrijwilliger inzetten bij vieringen of bijzondere activiteiten in de gevangenis.

Nieuwe automatisering/ Ledenadministratie

Op 25 mei 2018 gaat in Nederland de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) in. Zonder tussenkomst van derden moet iedereen dan kunnen inzien welke persoonsgegevens van hem/ haar zijn vastgelegd. Ook moeten de gegevens veilig worden opgeslagen en veilig worden beheerd. Voor kerken geldt deze datum van 25 mei 2018 niet, maar voor 1 juli 2019 moeten ook kerken wel aan belangrijke voorwaarden voldoen. Dit is de reden dat het bisdom de parochies verplicht om voor de ledenadministratie het programma DocBase te gebruiken. DocBase vervangt dan Navision. In DocBase is een koppeling met het Sila (en daarmee met de gemeentelijke basisregistratie) en met Exact Online (het nieuwe boekhoudprogramma dat de parochies nu gaan gebruiken). Op 12 maart hebben mensen van onze parochie die betrokken zijn bij de ledenadministratie een introductiebijeenkomst over DocBase bijgewoond. De overschakeling van Navision naar DocBase betekent een flinke inspanning voor de ledenadministrateurs van de geloofsgemeenschappen.

Financiële boekhouding

Het stoppen met het programma Navision heeft ook gevolgen voor de boekhouding van de parochie. De boekhouding 2018 zal worden uitgevoerd met het nieuwe programma Exact Online. In het budgethoudersoverleg zijn afspraken gemaakt over een taakverdeling betreffende de invoer van gegevens en zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat de wijze van registreren door de geloofsgemeenschappen meer eenduidig gebeurd. Het samenstellen van een geconsolideerde jaarrekening van de gehele parochie kost anders teveel tijd.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Om met de programma’s Exact Online en DocBase te mogen werken, worden aan de gebruikers strenge eisen gesteld. Om toegang tot de programma’s te krijgen moet een VOG overlegd worden en moet een eigen verklaring overlegd worden, dit alles om zorgvuldig met de privacygevoelige gegevens te mogen omgaan. Iedere gebruiker krijgt een eigen inlogcode.

Benoeming lid kascommissie

Het bestuur heeft Ben Meijer uit Swifterbant en Jos van Amesfoort uit Lelystad benoemd tot lid van de kascommissie. Zij volgen Toine Vos op, die afgelopen jaar lid van de kascommissie was. Daar Jos bij de gegevensinvoer van boekjaar 2018 betrokken wordt, zal hij als lid van de kascommissie alleen de jaarverslagen 2016 en 2017 mede beoordelen. Bij de beoordeling volgt de kascommissie de leidraad die door het bisdom hiervoor is opgesteld.

Toren Ludgeruskerk

Onlangs is bij de notaris de acte ondertekend waarin de parochie afstand doet van het kruis, het uurwerk en de klokken op de Ludgeruskerk in Dronten en deze om niet overdraagt aan de gemeente Dronten. Wel is vastgelegd dat de parochie/ Ludgerus geloofsgemeenschap het luidbeleid van de klokken behoudt.

Vier opleidingen van het Aartsbisdom Utrecht

Naast de priesteropleiding organiseert het Aartsbisdom Utrecht vanaf september 2018 in samenwerking met het Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) nog drie opleidingen, tot:
· onbezoldigd permanent diaken,
· catechetisch medewerker
· diaconaal assistent.

Het eerste (basis)jaar van deze opleidingen voor vrijwillige medewerkers in de parochies wordt aangeboden aan de drie groepen studenten gezamenlijk. De jaren daarna is het programma gericht op de onderscheiden opleidingen. Kardinaal Eijk doet “een dringend beroep om met prioriteit binnen uw parochie of parochiële caritas instelling kandidaten te werven voor deze vier opleidingen.” Voor meer informatie zie http://www.ariensinstituut.nl/opleidingen en de folders in de kerken.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Reacties zijn gesloten.