Van het bestuur

Kees van der Zwaard op zaterdagmiddag 3 maart 2018

De uitvoering over Alzheimer van theoloog/cabaretier Kees van der Zwaard is op zaterdagmiddag 3 maart 2018 in kerkcentrum de Hoeksteen in Swifterbant. Kees van der Zwaard heeft al tweemaal eerder zeer gewaardeerde uitvoeringen in onze parochie gegeven. Het is een ware aanrader over een actueel onderwerp. Noteer de datum alvast in uw agenda. Meer info wordt door de voorbereidingsgroep gegeven.

Deze voorstelling past in ons voornemen budget te reserveren voor speciale activiteiten in onze geloofsgemeenschappen om daarmee onze parochianen een stukje inspiratie, verdieping en bezinning te geven. Juist omdat wij geen nieuwe teamleden kunnen aantrekken willen wij voor dit soort activiteiten budget beschikbaar stellen. Als u suggesties heeft voor meer van dit soort activiteiten of daarover met het bestuur wilt meedenken dan vernemen we dat graag.

Budgethouder locatieraad Dronten

Het bestuur heeft Dennis Teuben nu benoemd tot budgethouder van de locatieraad van Dronten. Dennis vervult de taak van budgethouder al meerdere jaren, maar benoeming was niet mogelijk omdat het niet wenselijk is dat twee familieleden lid zijn van de locatieraad. Nu Gerard Teuben geen lid meer is van de locatieraad kon Dennis formeel benoemd worden tot budgethouder. Dank aan Dennis dat hij deze taak blijft continueren.

Actie Kerkbalans

De opbrengst van de Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze parochie. Het bestuur beveelt de Actie daarom van harte bij u aan. Als u al vele jaren hetzelfde bedrag overmaakt, kunt u wellicht overwegen om dit bedrag eens te verhogen. Ook kunt u overwegen om voor een periode van tenminste 5 jaar een periodieke schenking te doen. Het volledige bedrag kunt u dan als gift opvoeren voor de inkomstenbelasting en krijgt u een gedeelte van de belasting terug. Dit voordeel kan u natuurlijk ook ten voordele van de parochie laten vallen door het bruto bedrag dat u geeft iets te verhogen. De budgethouder van uw geloofsgemeenschap kan u hierover meer vertellen.

Goedkeuring jaarrekening 2015 door kascommissie

De kascommissie heeft de jaarrekening 2015 van onze parochie goedgekeurd en het kan nu ter goedkeuring aan het bisdom worden voorgelegd. De situatie rond het aftreden van de vorige penningmeester leidde tot een flinke vertraging in het opstellen van dit jaarverslag. Ondertussen is ook al volop gewerkt aan het jaarverslag 2016 en gestreefd wordt om dat in het begin van 2018 aan de kascommissie voor te leggen. In januari 2018 kan ook de voorbereiding voor het jaarverslag 2017 beginnen en kan de begroting 2018 opgesteld worden.

Advertenties in De Oversteek

Om de kosten van ons parochieblad te drukken, willen het bestuur een de redactie graag meer advertenties in De Oversteek opnemen. We denken daarbij aan plaatselijke bedrijven die wellicht al een relatie met de parochie hebben zoals supermarkten, schoonmaakbedrijven, installatiebedrijven, bloemisterijen. Als er mensen zijn die hiervoor contact kunnen/willen leggen dan horen wij dat graag.

Verzekeringsmaatschappijen

Na beoordeling van de offertes van de verzekeringsmaatschappijen Donatus en Claeren Risicobeheerders is er voor gekozen om voor de kerkgebouwen in Dronten, Lelystad en Nunspeet over te schakelen van Donatus naar Claeren Risicobeheerders. Om voor premierestitutie van Donatus over het afgelopen jaar in aanmerking te blijven komen, wordt de verzekering van het Agnietencentrum in Elburg in 2018 wel gecontinueerd. De parochie blijft dan lid van Donatus. De verzekeringen voor de kerkcentra in Biddinghuizen en Swifterbant worden niet door het parochiebestuur maar door resp. de Voorhof- en Hoeksteencommissie afgesloten en die verzekeringen blijven in 2018 ook bij Donatus.

Uitgeverij Adveniat met kloosterglossy

De kloosterglossy van afgelopen voorjaar is zo goed verkocht dat uitgeverij Adveniat (info@adveniaat.nl) besloten heeft om van deze glossy een kwartaaltijdschrift te maken. De abonnementskosten, inclusief verzendkosten, zijn € 35 per jaar. Graag maken we u attent op deze glossy.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Reacties zijn gesloten.